Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

Polscy przedsiębiorcy sš za uproszczeniem podatków

123RF
92 proc. przedsiębiorców uważa, że obecny system podatkowy powinien zostać uproszczony – wynika z przedstawionego w œrodę badania „Przedsiębiorcy o podatkach” przeprowadzonego na zlecenie Zwišzku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP).

Badani przedsiębiorcy ocenili, że lepszym rozwišzaniem byłby podatek wyliczany jako procent od sprzedaży firm lub wprowadzenie stałej wartoœci procentowej podatku od funduszu płac - wprowadzenie takiego systemu proponuje ZPP.

Badanie przeprowadzone przez prof. Dominikę Maison z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego pokazuje, że zdecydowana większoœć respondentów (92 proc.) jest za uproszczeniem dotychczasowego systemu podatkowego, który - jak podkreœliła w œrodę Maison - postrzegany jest jako „nieprzyjazny, niesprawiedliwy, skomplikowany i niezrozumiały”. Jak wskazała autorka badania, blisko połowa badanych przedsiębiorców (41 proc.), głównie najdłużej funkcjonujšcych na rynku oraz z sektora usług, opowiada się za liniowym systemem podatkowym. Podatek progresywny popiera ponad dwukrotnie mniej osób (17 proc.), sš to najczęœciej przedsiębiorcy z sektora produkcji.

„Ocena istniejšcego systemu podatkowego przez przedsiębiorców jest negatywna. Sš oni mocno zagubieni w tym, jak w tej chwili system wyglšda" - powiedziała podczas prezentacji badań prof. Maison. Jak podkreœlił natomiast obecny na spotkaniu prezes Instytutu WEI Tomasz Wróblewski, "Polska jest na siódmym miejscu na œwiecie jeœli idzie o nieprzejrzystoœć podatków i na pierwszym w Europie".

Badana grupa przedsiębiorców została również zapytana o ocenę propozycji nowych rozwišzań systemów podatkowych, zaproponowanych przez ZPP. Pierwsza z nich dotyczyła wprowadzenia nowego systemu podatkowego wyliczanego jako procent od sprzedaży firm. Jak wynika z zaprezentowanych w œrodę danych, blisko 90 proc. badanej grupy uważa, że taki system byłby lepszy od obecnego, a w przypadku gdyby wprowadzono go w Polsce 80 proc. deklaruje poparcie dla takiej decyzji. Sš to przedsiębiorcy z każdego sektora rynku, jednak częœciej przedsiębiorcy działajšcy w usługach (86 proc.) i produkcji (76 proc.), rzadziej zaœ z branży handlu (70 proc.).

„Opinie przedsiębiorców na temat obecnie panujšcego systemu podatkowego sš zbliżone do tego, co sšdzš o nim zwykli obywatele. Jest to przede wszystkim system zbyt skomplikowany, często niesprawiedliwy i dlatego wymagajšcy zmian. Przedstawione propozycje nowych rozwišzań systemu podatkowego w Polsce sš zarówno przez przedsiębiorców, jak i wszystkich Polaków, postrzegane jako zdecydowanie lepsze od dotychczasowych, a przede wszystkim jako takie, które przyniosš korzyœć wszystkim: każdemu obywatelowi, państwu i samym przedsiębiorcom” – wskazała prof. Dominika Maison.

Druga oceniona przez badanš grupę przedsiębiorców propozycja dotyczyła wprowadzenia takiego systemu podatkowego, który byłby wyliczany jako stała wartoœć procentowa podatku od funduszu płac (w wysokoœci 25 proc.). 89 proc. ankietowanych wyraziło opinię, że taki system powinien zostać wprowadzony w Polsce. Popierany jest on w badanej grupie przedsiębiorców niezależnie od sektora, w jakim działa firma i stażu na rynku pracy. Obie propozycje nowych systemów podatkowych (procent od sprzedaży firm oraz 25 proc. z funduszu płac) sš postrzegane, jako przynoszšce korzyœci państwu, przedsiębiorcom i obywatelom (ponad 50 proc. przedsiębiorców ma takš opinię w przypadku obu systemów). Systemy te sš również podobnie oceniane, jako przynoszšce korzyœci dla samego państwa (12 proc. w przypadku procentu od sprzedaży firm i 13 proc. w przypadku „25 proc. z funduszu płac”).

"Propozycja nowego ładu podatkowego oparta jest na tym, żeby podatek był sprawiedliwy, akceptowalny przez wszystkich, nie do uniknięcia i powszechny. Dzisiaj mamy swego rodzaju grę operacyjnš między podatnikiem a Urzędem Skarbowym co jest kosztem uzyskania przychodu, bo od tego zależy podstawa, od której wyliczamy podatek. My proponujemy, żeby była to jedna stawka od przychodów, którš płaciliby przedsiębiorcy. Taki podatek jest bardzo łatwy w poborze i nie wymaga skomplikowanej rachunkowoœci, drugiej rachunkowoœci podatkowej oprócz rachunkowoœci zarzšdczej" - powiedział PAP główny ekonomista ZPP Mariusz Pawlak. Wyjaœnił, że stawka 1,5 proc. miałaby obejmować podmioty prawne, natomiast osoby fizyczne prowadzšce działalnoœć gospodarczš miałyby płacić od 1,5 do 15 proc. w zależnoœci od charakteru prowadzonej działalnoœci gospodarczej.

"Drugim elementem tego systemu jest zmniejszenie kosztów pracy, czyli ogromnego, 40-proc. klinu. Chodzi o opodatkowanie całego funduszu pracy na poziomie pracodawcy stawkš 28 proc. Czyli pracodawca płaci do budżetu centralnego jednš stawkę zamiast dzisiaj płaconych zaliczek, płatnoœci na ZUS, na NFZ, fundusz œwiadczeń pracowniczych. W efekcie pracownik miałby ok. 22 proc. netto więcej dochodu do rozporzšdzenia" - wyjaœnił Pawlak. Doprecyzował, że gdyby były nadwyżki w tym systemie, to byłaby możliwoœć obniżania funduszu płac do ok. 25 proc.

"Ten system zachęca przedsiębiorców do normalnej działalnoœci, czyli do podnoszenia marży i cięcia kosztów. Będš dzięki niemu chętniej wprowadzać innowacje, by zwiększać swojš marżę" - przekonywał prezes Wróblewski. Dodał, że jest duża grupa korporacji - ok. 60 proc. - które nie płacš podatków. "Dla nich ten system nie będzie dobry" - podkreœlił.

Jak wskazała prof. Maison, różnicę w postrzeganiu obu systemów można dostrzec we wskazaniu korzyœci dla samych obywateli i przedsiębiorców. System podatkowy oparty na procencie od sprzedaży firm wydaje się badanym przedsiębiorcom nieco bardziej korzystny dla obywateli (odpowiednio 24 proc. i 12 proc.), natomiast oparty na „25 proc. od funduszu płac” jako bardziej korzystny dla nich samych, niż dla obywateli (odpowiednio 17 proc. i 8 proc.).

Prof. Maison zwróciła w œrodę uwagę, że w badaniu opinii ogółu Polaków, przeprowadzonym w lutym 2017 r. na zlecenie ZPP, zdecydowana większoœć (70 proc.) chciałaby, by ich podatki były rozliczane przez pracodawcę. Opinia ta pojawia się też w grupie osób, które rozliczajš się samodzielnie – ponad połowa z nich chętnie przerzuciłaby ten obowišzek na swoich pracodawców. "Tymczasem, jak pokazuje najnowsze badanie, opinie przedsiębiorców na temat rozliczania podatków swoich pracowników sš podzielone – blisko połowa (45 proc.) zgadza się, aby ten obowišzek leżał po ich stronie, jednak 55 proc. nie chciałaby, aby taka zmiana została wprowadzona" - .

Badanie „Przedsiębiorcy o podatkach” zostało zrealizowane na przełomie marca i kwietnia 2017 roku na próbie 464 przedsiębiorców z sektora MSP.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL