Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Plombę łatwiej będzie wstawić

Zbudowanie tzw. plomby ma być możliwe bez zgody ministra
materiały prasowe
Sytuowanie budynków przy granicy z sšsiadem ma być prostsze

Od 1 stycznia 2018 r. majš się zmienić zasady sytuowania budynków. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad projektem w tej sprawie. Chodzi o nowelizację rozporzšdzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. – Projekt dopuszcza dobudowanie budynku do innego budynku odwróconego do niego œlepš œcianš, tzw. plomby – mówi Tomasz Żuchowski, wiceminister Infrastruktury i budownictwa. – Dotyczy to zabudowy miejskiej. Dziœ konieczna jest często zgoda na odstępstwo od warunków technicznych, którš wydaje minister budownictwa, co wydłuża czas załatwiania formalnoœci budowlanych – tłumaczy wiceminister.

– Dobrym rozwišzaniem jest również rezygnacja z okreœlania zasad doœwietlenia lokali jednopokojowych w zabudowie œródmiejskiej. Stosowanie ich w praktyce jest bardzo trudne. Nowy budynek musi się dostosować do tych już istniejšcych, a sšsiednia zabudowa narzuca, jak ma wyglšdać plomba – mówi Marek Poddany, wiceprezes Polskiego Zwišzku Firm Deweloperskich.

Zabytki: niższe normy

Projekt wprowadza także zmiany dotyczšce zabytkowych budynków. – Poluzowane zostanš również warunki rozbudowy i nadbudowy budynków wpisanych do rejestru zabytków. – mówi wiceminister Żuchowski. – Obecnie muszš one spełniać wyœrubowane wymagania charakterystyki energetycznej dla współczesnych budynków, co w wypadku starej zabudowy nie zawsze jest możliwe.

Projekt noweli rozporzšdzenia przewiduje więc możliwoœć odstšpienia od tych wymogów, jeżeli ich spełnienie będzie nieopłacalne oraz trudne techniczne, a także ze względu na ochronę walorów historycznych budynku. – Odstšpienie od tego typu wymogów pozwoli na zachowanie walorów historycznych i estetycznych zabytku – uważa Mariola Berdysz, dyrektor fundacji Wszechnica Budowlana.

– Często, by spełnić współczesne wymagania, trzeba zniszczyć wartoœć historycznš budynku albo ponieœć zbyt wysokie koszty na renowację – twierdzi Marek Poddany. – Jeżeli kamienica ma przedwojennš fasadę wyłożonš klinkierem, to położenie na niš styropianu w celu jej ocieplenia zabije cały jej urok.

Ministerstwo Infrastruktury chce doprecyzować również zasady sytuowania budynków 1,5 m od granicy sšsiada lub w granicy. Będzie to możliwe, gdy takš ewentualnoœć przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Inne będš jednak zasady, gdy budynek będzie zwrócony w stronę sšsiada œlepš œcianš, a inne, gdy œcianš z oknami lub drzwiami. W pierwszym wypadku nie trzeba będzie mieć – tak jak obecnie – zgody ministra infrastruktury i budownictwa na odstępstwo, a w drugim nadal będzie ona potrzebna.

Dla inwestycji prowadzonych na podstawie warunków zabudowy przepisy będš zaostrzone. Mianowicie projekt przewiduje, że wójt (burmistrz, prezydent miasta na prawach powiatu) nie będzie mógł w warunkach zabudowy sytuować budynku inaczej, niż wynika to z tego rozporzšdzenia.

– Zmniejszenie odległoœci budynków od granic działki to bardzo dobra propozycja. Szkoda jednak, że brakuje analogicznego rozwišzania w wypadku warunków zabudowy – mówi Marek Poddany.

Lepszy garaż

Ministerstwo chce zmienić również przepisy dotyczšce miejsc postojowych w garażach podziemnych. Będš one szersze. Zamiast 2,3 będš miały 2,5 m szerokoœci. Chodzi o to, by zwiększyć komfort parkowania na miejscach postojowych dużymi samochodami. Zmieni się też odległoœć między miejscem postojowym a słupem czy œcianš. Szerokoœci drogi manewrowej wyniesie zaœ 5 m.

– Za komfort trzeba będzie zapłacić. Zmieni się rozstaw słupów w garażu poziemnym, a to ma wpływ na odległoœci między œcianami konstrukcyjnymi na wyższych kondygnacjach, co z kolei wpływa na powierzchnię lokali nad garażem. Będš większe – dodaje Marek Poddany.

Obecnie projekt rozporzšdzenia znajduje się w notyfikacji w Komisji Europejskiej. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL