Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Polski rzšd włšcza się do sporu Fakro z KE

materiały prasowe
Polski rzšd włšczył się do sprawy, jakš przeciwko Komisji Europejskiej złożył w sšdzie UE w Luksemburgu nasz producent okien dachowych Fakro - dowiedziała się PAP ze Ÿródeł w KE. Polska spółka zarzuca KE bezczynnoœć w postępowaniu konkurencyjnym.

Fakro zwróciło się do Komisji Europejskiej w sprawie nadużywania pozycji rynkowej przez konkurencyjnš duńskš grupę Velux jeszcze w 2012 r. Bruksela nie wszczęła jednak postępowania; w 2015 r. przekazała polskiej spółce notyfikację wstępnego zamiaru odrzucenia skargi.

Według nieoficjalnych informacji PAP ze Ÿródeł w KE, powodem ma być negatywny wynik testu dotyczšcego prawdopodobieństwa wystšpienia naruszenia, jaki Komisja wykonała na podstawie przekazanego jej materiału dowodowego. W maju polska spółka złożyła w sšdzie UE skargę na bezczynnoœć Komisji w tej sprawie.

Teraz do tej skargi w charakterze interwenienta dołšcza polski rzšd. Decyzje w tej sprawie na wniosek Ministerstwa Rozwoju podjšł Komitet do Spraw Europejskich (KSE). "Ministerstwo Rozwoju wspiera polskich przedsiębiorców, którzy majš do czynienia z problemami na rynku UE, w tym w kontaktach z Komisjš Europejskš" - przekazał PAP w pištek zapytany o tę sprawę resort.

"Bezczynnoœć KE może być odbierana jako brak wystarczajšcej priorytetyzacji problemów, które dotyczš przedsiębiorców z niektórych państw UE. Pojawia się wrażenie, że Komisja nierówno traktuje państwa UE (starej i nowej Unii) oraz wywodzšce się z nich firmy. Przeciwdziałanie takiej sytuacji jest celowe w zakresie polskiego interesu gospodarczego" - oœwiadczyło ministerstwo rozwoju.

Polska spółka potrzebuje ostatecznej decyzji ze strony Komisji Europejskiej, dotyczšcej sporu z Veluxem (czy to pozytywnej, czy negatywnej), żeby w razie czego iœć z niš do Trybunału Sprawiedliwoœci. Wejœcie polskiego rzšdu w charakterze interwenienta oznacza, że pełnomocnik polskiego rzšdu będzie mógł przedstawić przed sšdem argumenty, dlaczego stanowisko Fakro powinno być poparte.

W styczniu tego roku Fakro zwróciło się oficjalnš drogš do Komisji Europejskiej o działania w tej sprawie. W œwietle unijnego prawa po dwóch miesišcach przy braku reakcji spółka mogła wystšpić do sšdu UE ze skargš na zaniechanie działania.

Jednoczeœnie - jak podajš Ÿródła PAP - polska spółka cały czas przesyła do KE dokumenty, które majš mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sportu z Veluxem.

Spór nowosšdeckiej firmy ze œwiatowym potentatem toczy się prawie dekadę. Już w 2007 roku polska firma zarzuciła Veluxowi stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych, z powodu których Fakro miało ograniczone możliwoœci oferowania swoich produktów w znacznej częœci Europy Zachodniej.

Jednym z zarzutów wobec Veluxu jest stosowanie tzw. drapieżnych cen. Chodzi o to, że duński koncern ma sprzedawać swoje produkty poniżej kosztów ich produkcji, żeby uniemożliwić polskiemu konkurentowi wejœcie na dany rynek. Velux zapewnia, że zarzuty sš bezpodstawne.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL