Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Przedsiębiorcy chcš, żeby władza nie utrudniała im życia

Adobe Stock
Polscy przedsiębiorcy marzš o stabilnym prawie. Wytwarzajš 35 proc. PKB, płacš do budżetu miliardy złotych, zatrudniajš na umowach o pracę prawie 4 mln osób, a od władzy oczekujš niewiele: by nie utrudniała im życia.

– Polskich przedsiębiorców należy i warto słuchać, skoro wnoszš tak dużš wartoœć do polskiej gospodarki – podkreœlał Jacek Olechowski, szef spółki giełdowej Mediacap, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu (PRB) i inicjator jej ogłoszonego w czwartek raportu „Przedsiębiorca odczarowany – kim sš twórcy polskiej gospodarki". Jak wynika z raportu, typowy polski przedsiębiorca to mężczyzna w wieku 44,6 roku, który najczęœciej ma œrednie lub wyższe wykształcenie i jako osoba fizyczna prowadzi niewielkš firmę zatrudniajšcš niespełna pięciu pracowników. Dużo też pracuje – przeciętnie 46,8 godziny tygodniowo (o siedem godzin więcej niż pracownik najemny).

662 tys. przedsiębiorców

Jacek Szwajcowski, prezes PRB, podkreœla, że raport przygotowany przez Politykę Insight jest pierwszym tak przekrojowym opracowaniem na temat polskich przedsiębiorców i ich wkładu w rozwój polskiej gospodarki. Jak wynika z raportu, w 2017 r. działało w Polsce 662 tys. przedsiębiorców, założycieli i jednoczeœnie szefów firm z co najmniej jednym pracownikiem (ta liczba nie uwzględnia samozatrudnionych ani spółek z rozproszonym akcjonariatem).

– Jeœli chcemy, by ktoœ zaczšł z tš grupš rozmawiać, trzeba jš zdefiniować – zaznacza Janusz Jankowiak, główny ekonomista PRB.

Polscy przedsiębiorcy prowadzili w ubiegłym roku łšcznie 884 tys. w większoœci małych i œrednich firm, które jednak majš całkiem znaczšcy wkład w polskš gospodarkę. W 2016 r. wytworzyły one prawie 35 proc. polskiego PKB (to oznacza 569 mld zł wartoœci dodanej) i odpowiadały za ponad połowę jej wzrostu.

– Gdybyœmy dodali przedsiębiorców, którzy nie zdšżyli jeszcze nikogo zatrudnić, to ich wkład do gospodarki byłby jeszcze większy – zaznaczał Jacek Szwajcowski. Jednak już teraz jako grupa polscy przedsiębiorcy sš największym pracodawcš w kraju: w 2016 r. zatrudniali na umowach o pracę 3,9 mln osób. To więcej niż sektor państwowy czy międzynarodowe korporacje.

Jak zwracał uwagę Adam Czerniak, główny ekonomista Polityki Insight, krajowi przedsiębiorcy nie tylko chętnie zatrudniajš na umowy o pracę, ale i dobrze płacš: œrednie wynagrodzenie w ich firmach wynosiło w 2016 r. ponad 4,13 tys. zł, o 274 zł powyżej œredniej dla całej gospodarki (zaniżał jš sektor publiczny).

Rosnšce płace miały wpływ na to, że przedsiębiorcy w tym czasie wpłacili do budżetu 186 mld zł (106 mld zł to podatki dochodowe i poœrednie, a 80 mld zł składki na ubezpieczenia społeczne).

W okowach regulacji

Jacek Olechowski podkreœla, że raport PRB jest pierwszym krokiem – kolejnym będš badania, które pomogš okreœlić potrzeby i oczekiwania polskich przedsiębiorców. Te potrzeby podsumowuje krótko Małgorzata Adamkiewicz, dyrektor generalna Grupy Adamed i wiceprezes PRB: – Pozwólcie nam się rozwijać i inwestować – apeluje do władz, przypominajšc, że w 2016 r. polskie przedsiębiorstwa zainwestowały 145,4 mld zł. To niemal trzykrotnie więcej, niż wyniosły nakłady firm z zagranicznym kapitałem.

Przedstawiciele PRB nie kryjš, że swoim raportem chcš zwrócić uwagę rzšdu na problemy polskich firm, a przede wszystkim na ten największy, jakim jest niestabilne otoczenie instytucjonalno-prawne; stale zmieniajšce się regulacje.

Janusz Jankowiak przypomina, że resort finansów poinformował ostatnio o pracach nad nowš koncepcjš opodatkowania, która ma zostać wprowadzona w 2020 r. To kolejny czynnik niepewnoœci dla przedsiębiorców, nad którymi wisi już obowišzek zapłaty składek ZUS od zarobków przekraczajšcych 30-krotnoœć przeciętnego wynagrodzenia (od 2018 r. zwiększy on koszty zatrudnienia najlepiej opłacanych pracowników) i – od kilku dni – także perspektywa daniny solidarnoœciowej.

Jacek Olechowski zaznacza, że dla firm, które już zaczynajš planować budżety na przyszły rok, dwa lata to bardzo krótki okres – znacznie krótszy niż harmonogram inwestycji.

– Stale musimy się do czegoœ dostosowywać. Mam wrażenie, że zajmujemy się głównie dostosowywaniem zamiast rozwojem biznesu – mówi Małgorzata Adamkiewicz. Według niej to w dużej mierze brak stabilnoœci otoczenia prawnego i zwišzana z tym niepewna przyszłoœć sprawiajš, że tylko nieliczne polskie firmy inwestujš dziœ w badania i rozwój. Inwestycje te sš przyszłoœciš i biznesu, i kraju, ale wišżš się z wysokim ryzykiem, które powiększa niepewne otoczenie prawne.

Rzecznik bez podziałów

Jakub Drożdż z gabinetu politycznego minister przedsiębiorczoœci i technologii Jadwigi Emilewicz zwraca uwagę na korzystne dla przedsiębiorców rozwišzania prawne, które wprowadziła przyjęta pod koniec kwietnia konstytucja biznesu, i przypominał, że trwajš prace nad powołaniem rzecznika małych i œrednich przedsiębiorstw. Ma on zadbać o partnerstwo i współpracę administracji publicznej z przedsiębiorcami. – To od państwa, od waszych raportów, opinii i uwag zależy, jakie ten rzecznik będzie miał umocowanie – podkreœla, zapewniajšc, że rzecznik będzie miał dużš autonomię.

Przedsiębiorcy nie kryjš jednak rezerwy wobec nowego urzędu, który zdaniem Jacka Olechowskiego utrwala stereotypowy podział na małe i duże firmy. Lepszym pomysłem byłby rzecznik wszystkich przedsiębiorców, tym bardziej – że jak zaznacza Małgorzata Adamkiewicz, nawet największe polskie firmy w skali globalnej sš małymi podmiotami. A dzisiaj trzeba już na rozwój biznesu patrzeć globalnie – globalny rozwój wymaga dużych inwestycji, które nie sš możliwe przy niskiej rentownoœci biznesu.

Opinia

Grzegorz Hajdarowicz, założyciel Grupy Gremi, akcjonariusz KCI i Gremi Media

Bycie przedsiębiorcš oznacza wyzwania na każdym kroku. Potrzebna jest duża siła w sobie i determinacja, nie ma co liczyć na dotacje, pomoc, zwłaszcza polityków. Żaden rzšd wolnej Polski, mimo deklaracji, nie wspierał przedsiębiorców. Trzeba być gotowym na cišgłe przystosowywanie się do zmian.

Na pewno przeszkodš jest biurokracja w skali unijnej – jesteœmy od kreowania pomysłów, a nie wypełniania kwitów. Cieszy mnie, że jest nas w Polsce 622 tys. i że przedsiębiorcy sš coraz lepiej postrzegani w społeczeństwie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL