Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kolekcje

Grażyna Kulczyk otworzy muzeum w Szwajcarii

materiały
Od 2 stycznia 2019 zwiedzajšcych przyjmie budowane dwa lata muzeum sztuki nowoczesnej w szwajcarskim Susch.

To jeden z flagowych projektów filantropijnych Grażyny Kulczyk. Muzeum Susch, zlokalizowane w pobliżu Davos i St. Moritz, obok wystaw czasowych, prezentujšcych m.in. prace z kolekcji Grażyny Kulczyk, obejmie tworzone specjalnie z myœlš o miejscu realizacje wybitnych polskich i œwiatowych artystów, program rezydencji, platformę dyskusji i liczne wydarzenia. Muzeum mieœci się w miejscu dawnego dwunastowiecznego klasztoru i browaru - obejmuje 25 sal i ponad 1500 m2 przestrzeni wystawienniczej, a także bibliotekę, salę przeznaczonš na wykłady i performance oraz biura. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 29 grudnia, a już od 2 stycznia 2019 r. instytucja otworzy swoje podwoje dla publicznoœci.

- Jednym z istotnych obszarów, które będzie eksplorować Muzeum Susch, jest podważanie istniejšcych kanonów i struktur. Artyœci, nurty i idee, które dotšd były marginalizowane lub pozostawały poza kanonem, znajdš się na głównej scenie i otrzymajš szansę wysłuchania. WyraŸnie widoczne będš tu dwa obszary, wokół których koncentruje się cała moja kolekcja. Z jednej strony, celem Muzeum Susch jest wspieranie dialogu między sztukš powstajšcš w Europie Œrodkowo-Wschodniej a szeroko rozumianym Zachodem. Z drugiej strony - skierowanie uwagi œwiata na sztukę wybitnych kobiet – mówi Grażyna Kulczyk.

- Dla mnie osobiœcie to także inwestycja w realizację mojej misji: promowania Polski zagranicš. Obiekt na tym poziomie, tworzony przez najwybitniejszych architektów i artystów, zlokalizowany w sercu Europy odwiedzanym przez liderów opinii z całego œwiata, będzie odważnš wizytówkš Polski - dodaje.

Grażyna Kulczyk przykłada szczególnš wagę do swojej roli ambasadorki polskiej oraz œrodkowo i wschodnioeuropejskiej sztuki współczesnej, która przez długi czas pozostawała poza międzynarodowym kanonem, ignorowana przez zachodnich krytyków i kolekcjonerów z powodu politycznej atmosfery w krajach byłego bloku wschodniego. Strategia kolekcjonerska Grażyny Kulczyk odzwierciedla dwa kluczowe pola zainteresowań w obszarze sztuki. Pierwszym jest otwieranie nowych perspektyw na wielowštkowe relacje pomiędzy Wschodem a Zachodem oraz podkreœlanie istniejšcych jednoczeœnie pomiędzy dziełami polskimi i międzynarodowymi kontrastów i podobieństw. Drugim kluczowym wštkiem jest uwaga poœwięcona artystkom kobietom, które przez lata były marginalizowane w publicznych zbiorach oraz ekspozycjach. Perspektywa ta nadaje pracy Grażyny Kulczyk cech feministycznej misji. Jako niezależna, kreatywna kobieta biznesu, kolekcjonerka podkreœla bliskš emocjonalnš więŸ z kobietami i zrozumienie dla problemów, z którymi mierzš się w swoich przedsięwzięciach. Jej kolekcja odzwierciedla tę wrażliwoœć i stanowi zaproszenie do wspólnego starania o uznanie i większš widocznoœć kobiet - zarówno jako artystek, jak i w innych dziedzinach.

Ufundowane przez Grażynę Kulczyk Muzeum Susch mieœci się na terenie dawnego dwunastowiecznego założenia klasztornego na szwajcarskim odcinku historycznego szlaku pielgrzymek do Santiago de Compostela. Położone jest w zabytkowej wiosce w regionie Engadyny, graniczšcym jednoczeœnie z Włochami, Austriš oraz Liechtensteinem. Ta urokliwa alpejska dolina od wieków stanowiła miejsce aktywnej wymiany kulturowej.

Wielu artystów i intelektualistów, będšc pod kolosalnym wrażeniem zastanego krajobrazu, postanowiło w Engadynie zamieszkać lub spędzać swój czas twórczy. W przeszłoœci do jej najbardziej znanych miłoœników należeli między innymi Rainer Maria Rilke, Friedrich Nietzsche, Giovanni Segantini czy Ernst Ludwig Kirchner. Podobnie i dziœ, dolina Engadyny stanowi Ÿródło inspiracji dla nowego pokolenia artystów i myœlicieli.

Muzeum Susch, pozostajšc w œcisłym dialogu z bogatš historiš miejsca i lokalnš społecznoœciš, jest kontynuatorem tego dziedzictwa. Susch jedynie pozornie jest miejscem odciętym od cywilizacji. Choć osłonięte z każdej strony pasmami wysokich gór, znajduje się jedynie trzy godziny drogi od Zurychu, Bazylei czy Berna.

Ponadto, tuż za przełęczš, w Davos, ulokowało się Muzeum Ernsta Ludwiga Kirchnera, a nieopodal w Chur można obejrzeć nowo udostępnione Bündner Kunstmuseum projektu Estudio Barozzi Veiga z Barcelony. W dolinie Engadyny można także znaleŸć liczne wiodšce galerie sztuki współczesnej – warto wspomnieć tu o Tschudi, Vito Schnabel, Andrea Caratsch i Monica De Cardenas.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL