Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Sięgnšć po pienišdze na innowacje

Kredyt na innowacje technologiczne to œrodki wspierajšce rozwój firm.
123RF
Trzeci już nabór wniosków o dofinansowanie wdrażania innowacji technologicznych rozpoczyna się 20 lutego i potrwa do 29 marca.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, cieszšcy się wielkim powodzeniem wœród małych i œrednich firm, kredyt technologiczny został zastšpiony kredytem na innowacje technologiczne. Zarzšdza nim jak dotychczas Bank Gospodarstwa Krajowego.W obecnym rozdaniu do wzięcia jest 400 mln zł, ale trzeba się pospieszyć, bo weryfikacja projektu, zanim trafi on do BGK, może potrwać w banku komercyjnym miesišc albo nawet dłużej.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w formie premii technologicznej na lata 2014-2020 wynosi 422,055 mln euro, z czego na województwo mazowieckie przypada 41,98 mln euro, a na pozostałe 380,08 mln euro.

Bezzwrotna premia

Kredyt przeznaczony dla mikro, małych i œrednich przedsiębiorstw służyć ma wdrożeniu nowych technologii, które majš sprzyjać podniesieniu konkurencyjnoœci firm nie tylko na rynku krajowym, ale również międzynarodowym. Musi więc być przeznaczony na wdrożenie wyników prac B+R i zwišzane z tym wydatki. Mogš to być np. prawa własnoœci przemysłowej, wyniki badań przemysłowych, wyniki prac rozwojowych lub nieopatentowana wiedza techniczna. Technologia, która ma postać gotowš do wdrożenia, powinna umożliwiać wytwarzanie nowych lub znaczšco ulepszonych towarów, procesów lub usług w stosunku do dotychczas wytwarzanych.

Program cieszył i cieszy tak dużš popularnoœciš, ponieważ premia technologiczna ma charakter bezzwrotny, dzięki niej przedsiębiorca może więc spłacić częœć kredytu na inwestycje w innowacyjne technologie zacišgniętego w banku komercyjnym. Dopłata może wynieœć nawet 6 mln zł. To o 2 mln zł więcej niż w poprzedniej perspektywie.

Zmian jest więcej: nie jest już najważniejsza kolejnoœć składania wniosków, ocena wniosków jest szybsza a firmy majš więcej możliwoœci na wykorzystanie pieniędzy przy wprowadzaniu innowacji. Poza tym w poprzedniej perspektywie w imieniu klientów występował o premię bank komercyjny, teraz robi to sam przedsiębiorca. Musi jednak przygotować 15-minutowš prezentację, która będzie oceniana przez panel ekspertów, składajšcy się z trzech niezależnych specjalistów. Przy przygotowywaniu prezentacji trzeba pamiętać, że eksperci będš brali pod uwagę przede wszystkim innowacyjnoœć technologii planowanej do wdrożenia.

Nie wszędzie tyle samo

Dofinansowanie inwestycji innowacyjnych może wynieœć do 70 proc. wartoœci kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 60 proc. dla œrednich, ale nie wszędzie. Na maksymalne wparcie mogš liczyć jedynie mikro i małe przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego. Warto więc przed ubieganiem się o dotację sprawdzić Mapę Pomocy Regionalnej, w której znajdzie informację, na jakie maksymalne dofinansowanie można liczyć.

Dofinansowanie w ramach wielkoœci całego kredytu wynosi do 75 proc. wartoœci inwestycji. Oznacza to, że minimum 25 proc. wartoœci netto przedsięwzięcia finansowanego z tego kredytu musi pochodzić z wkładu własnego. Kwota premii, zależnie od lokalizacji inwestycji w danym województwie wynosi odpowiednio: 70 proc., 60 proc., 50 proc. lub 40 proc. kwoty kosztów kwalifikowanych.

Zainteresowani premiš technologicznš muszš mieć zdolnoœć kredytowš, którš ocenia jeden z 18 banków komercyjnych współpracujšcych z BGK. W nim przedsiębiorca musi też najpierw zawrzeć warunkowš umowę kredytowš lub otrzymać promesę kredytu technologicznego, czyli pisemne przyrzeczenie udzielenia kredytu. To najważniejszy dokument, który póŸniej składa się w BGK. Na jego podstawie przedsiębiorca będzie mógł w przyszłoœci wykorzystać otrzymanš dotację na spłatę częœci kapitału. Uzyskanie promesy daje też pewnoœć, że projekt został rzetelnie zweryfikowany przez bankowych ekspertów.

Szansa dla niedokładnych

Kolejny nabór wniosków to również szansa dla tych firm, które nie uzyskały w ramach poprzednich naborów wystarczajšcej liczby punktów by otrzymać dofinansowani z BGK. Potencjalnie będš oni mogli poprawić swoje wnioski, aby móc wystartować w zaplanowanym na luty i marzec konkursie.

BGK poinformował, że w dotychczasowych naborach w ramach poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, przedsiębiorcy złożyli prawie 950 wniosków o dofinansowanie na ponad 3 mld zł a kwota inwestycji wynikajšca z wniosków wynosi ponad 7 mld zł.

Krok po kroku po premię technologicznš

1. Złożenie do banku komercyjnego wniosku o udzielenie kredytu technologicznego.

2. Uzyskanie promesy lub zawarcie warunkowej umowy kredytowej i złożenie do BGK wniosku o dofinansowanie projektu

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, i przyznaniu przez BGK promesy premii technologicznej, zawarcie z bankiem komercyjnym umowy kredytowej

4. Podpisanie z BGK umowy o dofinansowanie projektu.

5. Otrzymanie od BGK premii technologicznej w ramach płatnoœci poœrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatnoœci końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

Na co można przeznaczyć kredyt

Wdrożenie własnej/zakupionej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znaczšco ulepszonych towarów, procesów lub usług, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski. Nowa technologia (NT) musi być nowa w danej branży i mieć postać:

- prawa własnoœci przemysłowej (patentu, zgłoszenia patentowego, wzoru użytkowego)

- wyników prac rozwojowych

- wyników badań przemysłowych

- nieopatentowanej wiedzy technicznej

Opis NT musi zawierać porównanie cech, paramentów lub funkcjonalnoœci, które pozwolš dokonać porównania w stosunku do innych znanych rozwišzań w branży.

Opinia

Agnieszka Kucharska, kierujšca Zespołem produktów i procesu kredytowego bankowoœci przedsiębiorstw Banku Millennium

Klienci, z którym rozmawiamy wielokrotnie zadajš pytania zwišzane z obowišzujšcymi procedurami naboru do różnych programów. Szczególnie interesujšcy jest dla nich sposób przeprowadzania oceny merytorycznej projektu i wyłaniania zwycięzców. Kredyt na innowacje technologiczne jest doskonałym przykładem zmiany podejœcia do oceny w kolejnym rozdaniu œrodków unijnych. Poprzednik tego programu, kredyt technologiczny oparty był wyłšcznie na ocenie składanych przez klienta dokumentów - w tym opinii jednostki badawczej potwierdzajšcej innowacyjnoœć proponowanego rozwišzania. Procedura wyboru opierała się na rozpatrywaniu ich według kolejnoœci zgłaszania, co niejednokrotnie skutkowało pominięciem wartoœciowych przedsięwzięć, które nie znalazły się na czele listy. Wskazywano również, że opinie o technologii nie gwarantowały często faktycznego potwierdzenia innowacyjnoœci proponowanego rozwišzania.

Odmienne podejœcie zaproponowane m.in. w kredycie na innowacje technologiczne, opiera selekcję projektów na dwóch etapach: ocenie formalnej i merytorycznej. Ocena formalna polega na weryfikacji kompletnoœci dokumentów, dopuszczajšc uzupełnienie braków. Merytorycznej ocenie podlegajš projekty spełniajšce wymogi formalne. Ocena taka polega na prezentacji i obronie projektu w ramach panelu ekspertów. To nowe rozwišzanie ma wiele zalet: pozwala na zaakcentowanie szczególnie wyróżniajšcych się cech przedsięwzięcia oraz rozwiewa wszelkie wštpliwoœci ekspertów uczestniczšcych w ocenie. W rezultacie ocena zyskuje na obiektywizmie. Wyzwaniem jest z pewnoœciš ograniczone grono osób reprezentujšcych klienta w panelu i krótki czas prezentacji. Oznacza to, że prezenterzy muszš być œwietnie przygotowani zarówno od strony technicznej jak i ekonomicznej. Zainteresowane firmy dostrzegajšc liczne zalety takiego podejœcia, wskazujš równoczeœnie na pewnš niedogodnoœć – zbyt długi czas oczekiwania na rozstrzygnięcie oraz duże znaczenie rozumienia prezentowanego projektu przez ekspertów zasiadajšcych w panelu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL