Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Firmy rodzinne muszš być bardziej otwarte

123RF
W USA firmy rodzinne uzyskujš lepsze wyniki niż firmy nierodzinne. W Polsce jest odwrotnie, ale można to zmienić.

W prawie 70 proc. firm rodzinnych w Polsce można zidentyfikować pewne bariery wzrostu w zakresie rozwoju ich modelu zarzšdzania – wynika z badań przeprowadzonych przez Polskš Agencję Rozwoju Przedsiębiorczoœci we współpracy z Management Systems Consulting Corporation (USA) oraz APAX Consulting Group (Polska). Zostały one przedstawione w najnowszej edycji "Raport o stanie sektora MŒP".

Im wyższe bariery organizacyjne, tym gorsze wyniki finansowe i rynkowe. Oczywiœcie takie bariery sš identyfikowane także w firmach nierodzinnych. Ciekawe jednak, że w USA w takich zestawieniu lepiej wypadajš firmy rodzinne, co oznacza że majš pewnš przewagę na konkurencjš. W Polsce jest niestety odwrotnie.

Eksperci APAX Consulting Group, na podstawie wyników powyższych badań i własne doœwiadczenia, zidentyfikowali kilka przyczyn nieefektywnoœci w polskich firmach rodzinnych, które sš jednoczeœnie największymi wyzwaniami. To m.in. w ogóle niska œwiadomoœć znaczenia efektywnoœci organizacyjnej, brak wyróżniajšcych się produktów i usług wobec oferty konkurencji, niewystarczajšce umiejętnoœci menedżerskie, mała otwartoœć biznesu rodzinnego na wiedzę spoza rodziny i „œwieżš krew"; nadmierna ostrożnoœć w finansowaniu rozwoju biznesu.

„Firmy rodzinne sš skoncentrowane na zapewnieniu odpowiedniej jakoœci produktów i usług, w pewnym sensie rezygnujšc ze zmian w ofercie lub choćby jej odœwieżenia" - komentuje APAX. "Zapewne stoi za tym rodzinne przywišzanie do tradycji, bazujšcej mocno na kompetencjach właœciciela lub rodziny, przekładajšce się na stałoœć oferty". Jednak zjawisko to może być jednš z barier wzrostu firm. „Brak nowych produktów i usług w ofercie lub małe jej zróżnicowanie zmusza firmy rodzinne do konkurowania cenš, co ostatecznie obniża marże. Wprowadzenie nowych, innowacyjnych produktów odpowiadajšcych na zapotrzebowanie rynku i systematyczne podejœcie do rozwoju produktów, usług i technologii poprawi wyniki"- uważajš eksprci.

Firmy rodzinne sš też mało otwarte na poszerzenie kadry zarzšdzajšcej o osoby spoza rodziny. A to może rodzić problem braku dobrych mendżerów, czy niedopasowania stylu zarzšdzania do zmieniajšcego się otoczenia i zmieniajšce się pozycji firmy na rynku. „Zwykle w polskich podmiotach władza i odpowiedzialnoœć sš wysoce scentralizowane, a firmy rodzinne pod tym względem najlepiej opisuje powiedzenie: wszystko zostaje w rodzinie" - czytamy w raporcie.

W końcu wielkim wyzwaniem jest nadmierna ostrożnoœć w finansowaniu rozwoju. Ponieważ firma prowadzona przez rodzinę staje się czymœ więcej niż tylko biznesem, jej członkowie sš bardzo ostrożni przy przeprowadzaniu inwestycji, a także okreœlaniu polityki finansowej. Rodzina niechętnie zwiększa lub zacišga długi, niechętnie dopuszcza do biznesu inwestorów zewnętrznych, czy rezygnuje z ryzykownych inwestycji, obawiajšc się o swoje bezpieczeństwo. Takie podejœcie jest powszechne wœród właœcicieli, którzy odnieœli sukces mimo braku kapitału zewnętrznego.

Opinia

Mirosław Sędłak, prezes Rzetelnej Firmy

Z badania „Przedsiębiorca a sukcesja" przeprowadzonego na zlecenie Rzetelnej Firmy wynika, że aż 76 proc. właœcicieli firm rodzinnych chce przekazać biznes swoim potomnym. Ponad połowa z nich planuje w ten sposób zapewnić dzieciom łatwiejszy start. 46 proc. nie chce stracić familijnego interesu. Co ciekawe, swoje dzieci w roli sukcesora zdecydowanie częœciej widzš przedsiębiorcy, którzy prowadzš biznes w pojedynkę, w odróżnieniu od właœcicieli firm, w których pracuje od 50 do 249 osób. To doœć zaskakujšce – samozatrudnienie często oznacza brak czasu na urlop czy obowišzek dopilnowania wszystkich spraw samemu.

Można byłoby oczekiwać, że prowadzšcy samodzielnie biznes nie będš chcieli podobnego losu dla swoich dzieci. Jak widać, rzeczywistoœć okazuje się być zgoła inna.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL