Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

CIR: Rzšd przyjšł Konstytucję Biznesu

PAP/ Paweł Supernak
Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; działalnoœć nierejestrowa; ulga na start dla poczštkujšcych przedsiębiorców; powołanie Rzecznika MŒP; osobna ustawa dla inwestorów zagranicznych - to niektóre założenia Konstytucji Biznesu, którš we wtorek przyjšł rzšd.

O jej przyjęciu przez Radę Ministrów PAP dowiedziała się w Centrum Informacyjnym Rzšdu. Konstytucja Biznesu to pakiet 5 projektów ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Œrednich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy – Przepisy wprowadzajšce ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczšce działalnoœci gospodarczej.

Najobszerniejszym z projektów składajšcych się na Konstytucję jest projekt Prawa przedsiębiorców. Prawo to ma ustalać podstawowe zasady prawne odnoszšce się do przedsiębiorców. Majš to być zasady: wolnoœci działalnoœci gospodarczej, „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, domniemania uczciwoœci przedsiębiorcy, przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate), rozstrzygania wštpliwoœci faktycznych na korzyœć przedsiębiorcy, proporcjonalnoœci, a także bezstronnoœci i równego traktowania.

Kolejne zasady w odniesieniu do przedsiębiorców majš dotyczyć: pewnoœci prawa, uczciwej konkurencji oraz poszanowania dobrych obyczajów i słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, profesjonalizmu i odpowiednich kwalifikacji, udzielania informacji, współdziałania organów oraz szybkoœci działania.

Prawo przedsiębiorców wprowadzi pojęcie działalnoœci nierejestrowej - działalnoœci na najmniejszš skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), która nie będzie uznawana za działalnoœć gospodarczš i nie będzie podlegać rejestracji w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej). Ma ona dotyczyć zwłaszcza drobnego handlu, dorywczo œwiadczonych usług (np. sporadycznie udzielanych korepetycji) i urzeczywistniać zasadę wolnoœci działalnoœci gospodarczej.

Przedsiębiorca w kontaktach z urzędami ma posługiwać się wyłšcznie numerem NIP (numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu).

Innym rozwišzaniem ustawy ma być „ulga na start” - zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla poczštkujšcych przedsiębiorców przez pierwsze szeœć miesięcy prowadzenia działalnoœci gospodarczej. W ocenie Ministerstwa Rozwoju ma to być zachęta do podejmowania pierwszej działalnoœci gospodarczej.

Konstytucja Biznesu przewiduje też utworzenie instytucji Rzecznika Małych i Œrednich Przedsiębiorców. Planowany jest on jako organ interwencyjny w sprawach, gdzie naruszane sš prawa przedsiębiorców. W przypadku skomplikowanych, niejednoznacznych przepisów, na wniosek Rzecznika urzędy majš być zobowišzane do wydawania „objaœnień przepisów”.

Rzecznik ma m.in. prowadzić mediacje między przedsiębiorcami a organami administracji i opiniować akty prawne dotyczšce przedsiębiorców (jego opinia do projektu ustawy ma „towarzyszyć” projektowi na każdym etapie procesu legislacyjnego).

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL