Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes IT

Po pierwsze klient. Potem technologie

123RF
Najpierw trzeba sprecyzować potrzeby przedsiębiorstwa, a dopiero potem zastanawiać się nad kwestiami technicznymi.

Rosnšcy w tempie dwucyfrowym rynek dowodzi, że rozwišzania typu business intelligence rzeczywiœcie pomagajš przedsiębiorstwom w prowadzeniu ich biznesu. Jednak jeœli nie zostanie spełnionych kilka kluczowych warunków, jedynym efektem inwestycji będzie frustracja menedżerów.

Pytania na dzień dobry

Krzysztof Radziwon, partner w dziale usług doradczych w zespole zarzšdzania ryzykiem w KPMG w Polsce, radzi, by na poczštku firma odpowiedziała sobie na kilka prostych pytań: Po co jej rozwišzanie BI? Jakie efekty ekonomiczne chcemy osišgnšć? Czemu ma służyć rozwišzanie – usprawnieniu kontroli, terminowoœci realizacji zadań czy lepszej analizie potrzeb klienta?

– Dopiero gdy zrozumiemy cel i jego parametry, warto się zastanowić nad samymi rozwišzaniami technologicznymi, jakie mogš nam pomóc ten cel zrealizować – mówi. Warto przy tym pamiętać, że w obecnych realiach inwestycja w platformy BI nie musi oznaczać kupna sprzętu i licencji. Równie dobrze może to być usługa w chmurze. – Z moich obserwacji wynika, że w przeszłoœci systemy BI traktowano często bardzo wšsko, jako hurtownie danych, które były po prostu dużym œrodowiskiem raportowym, a celem było odcišżenie œrodowiska produkcyjnego – wspomina ekspert KPMG. I ten cel był osišgany, powstawały sprawnie działajšce platformy odcišżajšce „produkcję". – Bardziej zaawansowane wykorzystanie tych œrodowisk było ograniczone do wybranych, często niewielkich obszarów organizacji, np. częœci kontrolingu sprzedaży – dodaje ekspert.

Wbrew pozorom business intelligence to nie jest narzędzie, ale raczej pomysł na wykorzystanie i prezentację danych. Najlepsze efekty osišgajš te podmioty, które w usystematyzowany sposób poszukujš potencjalnych zastosowań BI oraz analityki biznesowej w dwojaki sposób.

– Albo w strategii „top-down", wychodzšc od strategii firmy, koncentrujšc się na najistotniejszych dla organizacji procesach biznesowych, oraz „bottom-up", poszukujšc usprawnień w ramach poszczególnych procesów biznesowych dzięki zastosowaniu analityki – komentuje Michał Bardzki, menedżer w dziale doradztwa IT w firmie EY.

Więcej nie znaczy lepiej

Podczas wyboru rozwišzania BI wielu menedżerów skupia się nadmiernie na ostatniej warstwie (prezentacyjnej) rozwišzania, niejako zapominajšc, że kluczowe znaczenie odgrywajš tu dane, sposób ich pozyskania i przetworzenia.

– Uważam, że przy wyborze rozwišzania większš uwagę należy zwrócić na projekt logiczny hurtowni danych, definicję wymaganych struktur, które w konsekwencji umożliwiš zbudowanie efektywnych elementów analitycznych – podkreœla Rafał Włoch z działu sprzedaży i wdrożeń systemów ERP w Asseco Business Solutions. Z kolei Tomasz Niebylski, dyrektor ds. wsparcia sprzedaży w SAP Polska, podkreœla, że wybór technologii to zaledwie jeden z etapów implementacji całego systemu. Najważniejszy jest pomysł oraz właœciwy audyt potrzeb przedsiębiorstwa. – Warto wzišć pod uwagę nie tylko potencjał rozwoju poszczególnych systemów oraz możliwoœć ich integracji z istniejšcymi już rozwišzaniami, ale również trendy biznesowe. Mowa tutaj przede wszystkim o transformacji cyfrowej, która już teraz okreœlana jest mianem nowej rewolucji przemysłowej – dodaje dyrektor ds. wsparcia sprzedaży w SAP Polska.

Przedsiębiorstwa często decydujš się na rozwišzanie typu BI, sugerujšc się przede wszystkim jak największš liczbš dostępnych funkcjonalnoœci w stosunku do ceny. – Nie w tym rzecz. Często po wdrożeniu okazuje się, że większoœć kupionych „wodotrysków" nie jest potrzebna użytkownikom, którzy na co dzień korzystajš z rozwišzania – podkreœla Małgorzata Macišgowska, konsultant ds. rozwišzań BI w Comarchu. Podobnie jak ekspert KPMG podkreœla, że dopiero po sprecyzowaniu wymagań analitycznych można przejœć do kwestii technicznych, czyli do tego, jakie funkcjonalnoœci powinno posiadać narzędzie raportowe. – Mówišc w skrócie: najpierw biznes, potem IT – reasumuje ekspertka.

Jeœli rozwišzanie jest wdrożone prawidłowo, przez sprawdzonych partnerów, wówczas pozwala na sprawny dostęp do analiz dowolnemu użytkownikowi posiadajšcemu wiedzę biznesowš, niekoniecznie zaœ informatycznš, a to jest wartoœć, którš doceni przedsiębiorstwo z każdej branży i każdej wielkoœci. – Do najczęstszych błędów w projektowaniu rozwišzań BI należš: brak odpowiednich rozwišzań będšcych w stanie zaprezentować spójny widok informacji, budowanie silosów danych z wykorzystaniem niezintegrowanych lub niszowych narzędzi analitycznych od różnych dostawców oraz niewystarczajšca adaptacja rozwišzań do danych klasy big data – wymienia Michał Grochowski, architekt rozwišzań BI w Oracle Polska.

Przez wiele lat systemy ERP były wyspš, wokół której próbowano integrować inne rozwišzania. – W ostatnich latach aplikacje wspierajšce zarzšdzanie zaczęły się jednak bardzo rozrastać funkcjonalnie. Na tyle, że coraz częœciej przejmujš one funkcjonalnoœć rozwišzań klasy MES, WMS, a także business intelligence – zauważa Maryla Pawlik, dyrektor ds. sprzedaży w BPSC.

Opinie

Piotr Bšczek, doradca biznesowy Simple

Generalna zasada jest taka: najpierw dobrze sprecyzuj swoje wymagania i oczekiwania, jakie majš być na „wyjœciu" – czyli co chcemy mierzyć i analizować. Następnie sprawdŸ, jakie dane masz na „wejœciu" – czy mamy wszystko, co jest potrzebne do uzyskania oczekiwanych danych na „wyjœciu", a jeżeli nie, to czy możemy je pozyskać. Po trzecie: dobierz system do swoich potrzeb, aby nie przesadzić w żadnš stronę. Nie chcemy przecież wdrożyć systemu znacznie przekraczajšcego swš funkcjonalnoœciš nasze potrzeby, ani takiego, które nie spełni naszych oczekiwań ze względu na swoje ograniczenia.

Leszek Konkel, dyrektor sprzedaży w Esri Polska

Rezultaty zależš m.in. od tego, czy firma ma zaawansowanš hurtownię danych, która jest sercem zasilajšcym BI. Problemem mogš być też Ÿródła danych, które bywajš niekompletne lub zbyt szerokie, co utrudnia analizę. Samo zebranie danych i instalacja systemu nie gwarantuje, że otrzymamy pożšdane rezultaty. BI nie oferuje gotowych odpowiedzi, ale wiedzę, która ułatwia podjęcie decyzji. Stšd zwrot w kierunku lepszej wizualizacji danych w postaci wykresów i map, które pozwalajš na umiejscowienie informacji w przestrzeni. Warto też zwrócić uwagę na intuicyjnš obsługę systemu oraz renomę i doœwiadczenie dostawcy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL