Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes IT

Sztuczna inteligencja pomaga w podejmowaniu trudnych decyzji

123RF
Sieci neuronowe, algorytmy ewolucyjne i inteligencja roju – biznes sięga po coraz bardziej zaawansowane metody analizy.

Do 2020 r. ponad 75 proc. dużych i œrednich organizacji na œwiecie będzie wdrażać zaawansowane narzędzia analityczne.

Spowodowane jest to rosnšcš w lawinowym tempie iloœciš danych. Przybywa też zmiennych, które musi uwzględniać menedżer w podejmowaniu decyzji. Do selekcji i analizy danych wykorzystywane sš coraz bardziej zaawansowane techniki, choć głównym zadaniem systemów klasy BI pozostaje uporzšdkowanie, eksploracja i wizualizacjš danych. – Zwykle odbywa się to za pomocš stosunkowo prostych technik statystycznych i ekonometrycznych. Analityk, korzystajšcy z systemu Business Intelligence, jest w stanie wykryć wzorce i powišzania pomiędzy danymi, a następnie wycišgać miarodajne wnioski – podkreœla Marcin Przekop, zarzšdzajšcy w firmie nPowered.

Idšc o krok dalej, warto się zastanowić, czy można zastšpić analityka algorytmem, który zauważy powišzania, których człowiek nie był w stanie dostrzec. – Jest to temat nadal bardzo œwieży, zahaczajšcy o tematykę machine learning i sztucznej inteligencji, ponieważ właœnie w tym kierunku rozwijajš się narzędzia klasy BI – podkreœla Marcin Przekop. Wtóruje mu Janusz Bogaciński, ekspert PwC. – Jeœli ktoœ ma mały i prosty biznes, to może zrobić sobie narzędzia typu BI, używajšc tylko Excela. Przy większych firmach w grę wchodzš już zaawansowane, kosztowne metody analizy – dodaje. Podkreœla jednak, że jednym z zauważalnych trendów jest tzw. mobilne BI, czyli umożliwienie menedżerom interaktywnego oglšdania potrzebnych informacji na tablecie czy w telefonie. – Istotne jest przede wszystkim, jakie mamy dane Ÿródłowe. Jeœli będš „œmieciowe", to żadne zaawansowane narzędzia nie pomogš i dane wyjœciowe wniosš niewiele wartoœci dodanej – podkreœla. Warto przy tym zauważyć, że większoœć standardowych systemów ERP dodaje moduły analityczne, nazywane najczęœciej właœnie modułami BI. – Można zatem powiedzieć dwojako: wszyscy potrzebujš, ale też prawie wszyscy majš, albo nie potrzebujš dodatkowych systemów BI, bo klasyczny ERP przez moduł BI zapewnia tę funkcjonalnoœć – potwierdza Tomasz Laszuk, prezes Indata Solution.

W ostatnich latach mocno rozwinęły się badania nad sztucznš inteligencjš. Wœród ciekawych technik, które według ekspertów sš bardzo perspektywiczne, wymienia się inteligencję roju, czyli algorytmy inspirowane zdecentralizowanym, zbiorowym zachowaniem prostych jednostek. Ich zastosowanie może być szerokie, poczšwszy od biologii, poprzez sieci komunikacyjne, przetwarzanie obrazu i dŸwięku, eksplorację danych, na rozwišzywaniu zaawansowanych problemów optymalizacyjnych skończywszy. Trwajš też badania nad algorytmami wykorzystujšcymi mechanizmy dziedziczenia, mutacji, selekcji i krzyżowania oraz nad algorytmami immunologicznymi.

– W tworzeniu systemów BI wykorzystuje się pewne gotowe mechanizmy silników, które pozwalajš na zbieranie danych z „n" systemów do jednego repozytorium danych i na tej podstawie tworzone sš algorytmy prezentacji danych – mówi Monika Lagun, prezes Positive Power, spółki z grupy Indata. Dodaje, że kluczem do tworzenia systemów BI sš informacje na temat iloœci baz, z których pobierane sš dane, i ich poprawnoœć, częstotliwoœć aktualizacji oraz uspójnienie danych w jednej bazie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL