Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes IT

Polscy informatycy nie szukajš szczęścia zagranicš

123RF
Pracodawcy w naszym kraju mocno dopieszczajš specjalistów od IT.

Jedna trzecia specjalistów z branży IT pracowała kiedyœ poza Polskš, ale obecnie robi to zaledwie 9 proc. Zadecydowana większoœć nie zakłada wyjazdu za granicę na stałe. Obserwujemy wręcz odwrotny trend: to Polska stała się atrakcyjnym miejscem do rozwoju biznesów informatycznych i z roku na rok przycišga coraz więcej obcokrajowców. – Firmy z zagranicy zakładajš w Polsce swoje oddziały i rekrutujš do nich też wielu rodzimych specjalistów. Zarobki w Polsce, szczególnie w branży IT , sš bowiem bardzo godziwe – podkreœla Dariusz Nawojczyk, szef marketingu informatycznej spółki Oktawave.

Pensje nie sš niskie

Według raportu firmy rekrutacyjnej Antal głównymi kierunkami migracji specjalistów i menedżerów z branży IT sš: Europa Zachodnia (głównie kraje starej Unii), Ameryka Północna oraz kraje nordyckie.

– Wišże się to przede wszystkim z wyższym wynagrodzeniem, funkcjonowaniem na bardziej dojrzałym rynku pracy i większš dostępnoœciš najnowszych rozwišzań technologicznych – mówi Mikołaj Zbudniewek, konsultant Antal IT Services. Dodaje, że polscy pracownicy branży IT majš renomę jednych z najlepszych. O tym, że nie sš to puste słowa, œwiadczy chociażby raport HackerRank, w którym Polacy uplasowali się na trzecim miejscu na œwiecie w rankingu ogólnym, zajmujšc równoczeœnie pierwsze miejsce w zestawieniu najlepszych programistów w języku Java oraz drugie w Pythonie.

– Do niedawna polscy programiœci, specjaliœci z branży IT migrowali w poszukiwaniu większych pieniędzy i możliwoœci rozwoju. W ostatnim czasie sytuacja ta nieco się zmieniła z uwagi na fakt, że firmy zagraniczne, otwierajšce swoje filie w Polsce, poszukujš talentów i sš w stanie płacić za nie duże pienišdze – podkreœla Magdalena Zawadzka-Wojtaszek, rzecznik prasowy agencji zatrudnienia Interkadra. Dodaje, że programiœci wybierajšcy dziœ pracę w Polsce, ale w firmach zagranicznych, mogš liczyć na atrakcyjne benefity i œwietne warunki finansowe, porównywalne albo takie same jak te, które obowišzujš za granicš. – Oczywiœcie z perspektywy polskiej gospodarki ważne jest, aby takie osoby zostały w kraju, bo swojš obecnoœciš i pracš w Polsce budujš kapitał społeczny i rozwijajš gospodarkę – dodaje. Wtóruje jej Michał Jarzšbek, ekspert z Randstad Technologies.

– Polscy informatycy emigrujš bardzo sporadycznie, ponieważ zarabiajš w Polsce bardzo dobrze – mówi. Ludzie z branży IT nie majš także problemu ze znalezieniem pracy, więc nie przejmujš się tym, że mogš stać się bezrobotni. Łatwo zacišgajš zobowišzania, np. kredyty. – Statystycznie jest to też grupa, która relatywnie szybko zakłada rodzinę, co też utrudnia im podjęcie decyzji o opuszczeniu kraju – mówi ekspert z Randstad Technologies. Dodaje, że wielu specjalistów nie decyduje się na wyjazd za granicę, ponieważ oznaczałoby to dla nich o 15 proc. wyższe zarobki, ale zarazem o 20 proc. wyższe koszty życia. Na jakie pensje mogš liczyć u nas?? Kształtujš się one od 5 tys. złotych brutto miesięcznie dla osoby poczštkujšcej do nawet 20 tys. zł dla ekspertów w niektórych technologiach.

– Nasze dane pokazujš, że programiœci biorš pod uwagę zagranicznych pracodawców i sš gotowi rozważyć propozycję pracy zwišzanš z relokacjš. Musi się jednak ona wišzać z co najmniej 35-proc. podwyżkš wynagrodzenia – wskazuje Piotr Lemieszek, ekspert z firmy Filttr, mobilnej agencji pracy w branży IT. Dodaje, że na decyzję o zmianie obecnej pracy wpływ ma także w dużej mierze atrakcyjnoœć realizowanego projektu, która zależy od indywidualnych preferencji rozwoju w danej branży czy technologii.

Wynagrodzenie w branży IT bywa kilkakrotnie wyższe niż œrednia krajowa. Jednak pracodawców to nie dziwi. – Pracujemy w Warszawie, pracujemy w sektorze nowych technologii, pracujemy wreszcie nad innowacyjnymi rozwišzaniami IT. To wszystko wymaga osób ponadprzeciętnych, a one zazwyczaj znajš swojš wartoœć – mówi Nawojczyk.

Firmy dajš radę

Polska jako miejsce do pracy jest wbrew pozorom konkurencyjnym rynkiem.

– Może zaoferować „to coœ", czego nasi specjaliœci i menedżerowie nie znajdš nigdzie indziej. To tu, w Polsce, majš rodziny i przyjaciół, a aż 61 proc. respondentów z branży IT uznaje to za wystarczajšcy powód, żeby nigdzie nie wyjeżdżać – mówi Zbudniewek.

Zapytaliœmy przedstawicieli branży IT, jak pozyskujš pracowników. Częœć z nich korzysta z pomocy headhunterów.

– Główni programiœci, odpowiedzialni za kluczowe systemy w firmie sš objęcia programem opcji menedżerskich. Jeżeli chodzi o płace, to na tym etapie rozwoju biznesu nie jesteœmy w stanie konkurować z gigantami z Doliny Krzemowej takimi jak Google czy Facebook, ale też jesteœmy firmš technologicznš, więc pewnie docelowo dojdziemy do podobnego poziomu, bo marże będš na to pozwalały – mówi Piotr Surmacki, prezes firmy Fachowcy.pl Ventures. Przyznaje jednoczeœnie, że istnieje koniecznoœć konkurowania nie tylko z gigantami, ale nawet z innymi podobnymi firmami zagranicznymi, bo obecnie dla pracownika przeprowadzka za granicę, nawet z całš rodzinš, nie stanowi już dużego problemu.

Również K2 Internet ocenia, że polskim pracodawcom coraz trudniej konkurować z zagranicznymi korporacjami, których proponowane warunki finansowe i okołopracowe sš nieraz dużo ciekawsze.

– Obserwujemy dużš rotację na stanowiskach w działach IT. My mamy jednak dużš grupę programistów pracujšcych u nas powyżej pięciu lat. Motywuje ich praca przy ciekawych, innowacyjnych projektach, gdzie mogš sami wymyœlać rozwišzania i mieć realny wpływ na projekty, co nie zawsze jest możliwe w dużych korporacjach, które często wymagajš pracy według narzuconych œcieżek – mówi Izabella Mikołajczyk, dyrektor HR w K2 Internet.

Z kolei informatyczne Simple stawia na programy motywacyjne dostosowane do poszczególnych pionów, a nawet działów. – Co przycišga nowych pracowników do nas? Na pewno elastycznoœć w wyborze warunków zatrudniania, brak umów œmieciowych oraz różnorodnoœć projektów, w których można zdobywać kolejne doœwiadczenie i rozwijać swoje umiejętnoœci – wymienia prezes Rafał Wnorowski. Z jego obserwacji wynika, że nie widać trendu emigracji informatyków poszukiwaniu lepszych zarobków. – Widzimy raczej tendencję odwrotnš: wielu z nich znudzonych projektami w korporacjach decyduje się na powrót – mówi.

Biznes się globalizuje

Znalezienie pracowników jest nie lada wyzwaniem dla małych i œrednich firm, a jeszcze większym dla dużych grup, jak Asseco Poland czy Comarch. Jednak dobrze sobie z tym radzš.

Obecnie w krakowskiej spółce pracuje ponad 5,4 tys. osób. – Od poczštku roku zatrudniliœmy 337 pracowników – wskazuje Magdalena Jarczak, ekspertka HR w Comarchu. Dodaje, że dużym atutem pracy w Comarchu jest udział w projektach dla największych œwiatowych firm. – Ponadto pracownicy mogš się rozwijać w zagranicznych oddziałach, w 28 krajach na całym œwiecie – dodaje. Również Asseco mocno globalizuje swój biznes.

– Przychodzšc do Asseco, młodzi specjaliœci majš szanse czerpać z ogromnego doœwiadczenia swoich kolegów i takie multigeneracyjne zespoły tworzš niesamowitš wartoœć – mówi Zbigniew Krzysztoń, dyrektor ds. personalnych Asseco Poland.

Opinie

Grzegorz Czapla | prezes firmy Indata

W dużej mierze zespoły projektowe IT pracujš zdalnie, więc właœciwie powoli przestaje mieć znaczenie, gdzie dany pracownik fizycznie przebywa. Ponadto, kiedy realizujemy projekty eksportowe dla zagranicznych klientów (a pozyskujemy ich coraz więcej), specjaliœci wynagradzani sš w walucie, w jakiej rozliczane jest zlecenie, czyli np. w euro. Z uwagi na ciekawe projekty, jakie realizujemy, jak choćby oprogramowanie, które ma przyœpieszyć proces projektowania leków, czy ostatnio zdobyty kolejny grant z NCBiR – jesteœmy na lepszej pozycji niż wielu innych pracodawców z branży. Bardzo często zgłaszajš się do nas utalentowani specjaliœci IT, którzy chcieliby pracować przy tego typu projektach. Dodatkowo korzystamy z narzędzi dostępnych w internecie: wyszukujemy ciekawe osoby zarówno w kanałach social media, jak i przez bezpoœredni kontakt, np. LinkedIn.

Bartosz Kaczmarczyk | prezes firmy Loyd

W obliczu globalnego popytu na specjalistów z branży IT zachodnioeuropejskie firmy czy amerykańskie start-upy coraz chętniej sięgajš po programistów z Europy Wschodniej, w tym z Polski. Stwarza to szerokie możliwoœci rozwoju dla firm z sektora outsourcingu usług IT, które majš swoje sposoby na walkę z deficytem talentów. Zastosowanie outsourcingu pozwala przedsiębiorstwu skoncentrować się na swojej zasadniczej działalnoœci i całš uwagę poœwięcić zaspokajaniu potrzeb klienta, aby zdobyć przewagę konkurencyjnš oraz osišgnšć zyski. Outsourcing to efektywne rozwišzanie w szczególnoœci z perspektywy pracowników zarzšdzajšcych projektami trwajšcymi okreœlony czas. Mogš oni œwiadczyć usługi jednoczeœnie dla kilku podmiotów z różnych lokalizacji oraz sektorów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL