Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes IT

Chmura ma duży wpływ na konkurencyjność firm

materiały prasowe
Menedżer produktu w Comarch ERP XT opowiada o aktualnych trendach na rynku IT oraz w innych segmentach gospodarki

Rz: Sektor usług IT oraz potrzeby klientów na całym œwiecie dynamicznie się zmieniajš. Coraz częœciej oprogramowanie oraz infrastruktura informatyczna w europejskich przedsiębiorstwach dostarczane sš w modelu chmurowym. Z czego wynika wzrost jego popularnoœci?

Aleksander Wojnarowicz: Przyjrzyjmy się systemom ERP (wspomagajš zarzšdzanie przedsiębiorstwem – red.). Według raportu GUS „Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2011–2015" z takich systemów korzysta 22 proc. firm. Wœród dużych podmiotów odsetek ten jest znaczšco wyższy – wynosi 83,2 proc. W małych firmach (do 49 pracowników) 14 proc., a w œrednich (do 249 pracowników) 46 proc. Duże koszty zakupu i utrzymania własnej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenia aplikacji w modelu on-premis (instalacja na serwerze klienta – red.) powodujš, że mniejszych firm bardzo często nie stać na nowoczesne rozwišzania informatyczne, które wspierałyby ich procesy biznesowe.

A zatem, w którym kierunku powinni pójœć przedsiębiorcy?

Odpowiedziš wydaje się model SaaS, w którym klient płaci jedynie stały miesięczny abonament, pozwalajšcy na korzystanie z oprogramowania. Nie ponosi natomiast kosztów zwišzanych z utrzymaniem infrastruktury informatycznej.

Popularnoœć tego modelu rzeczywiœcie roœnie?

Od wielu lat w Comarchu obserwujemy stały wzrost zainteresowania systemami, które udostępniamy w modelu SaaS – szczególnie w sektorze mikro- oraz małych przedsiębiorstw.

Czy polskie firmy chętnie korzystajš z usług w modelu chmurowym, czy też dużo się o tym mówi i pisze, ale w praktyce odsetek korzystajšcych jest niewielki?

Z roku na rok œwiadomoœć rozwišzań chmurowych wœród polskich przedsiębiorców roœnie, a razem ze œwiadomoœciš roœnie liczba firm, które chmury używajš. Warto podkreœlić, że chmura ma i będzie miała decydujšcy wpływ na informatyzację firm małych i œrednich, a co za tym idzie – na ich konkurencyjnoœć.

Jednak duży odsetek przedsiębiorców nadal boi się tego typu rozwišzań, a najbardziej problematycznš kwestiš jest chyba bezpieczeństwo danych. Czy te obawy sš uzasadnione, czy wręcz przeciwnie: bezpieczeństwo jest większe w modelu tradycyjnym?

Kwestia bezpieczeństwa to bardzo złożone zagadnienie, na które ma wpływ wiele czynników systemowych, nie tylko miejsce składowania danych, ale również jakoœć stosowanych zabezpieczeń oraz czynniki ludzkie. Wybór rozwišzania chmurowego oznacza składowanie danych firmowych na serwerach dostawcy. Może to rodzić pewne obawy, jednak trzeba mieć na uwadze, że firmy dostarczajšce oprogramowanie w modelu SaaS sš odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych swoich klientów.

Jakie konkretnie działania podejmujš?

Zdecydowana większoœć zatrudnia specjalistów do spraw bezpieczeństwa oraz inwestuje w rozwišzania systemowe. Jeżeli wybieramy dostawcę, który w odpowiedni sposób zabezpiecza dane, możemy mieć pewnoœć, że rozwišzanie takie będzie przynajmniej tak samo bezpieczne jak rozwišzanie zainstalowane lokalnie.

Można odnieœć wrażenie że model SaaS rozgoœcił się na dobre nie tylko w branży IT, ale również w innych sektorach gospodarki. W najbliższych latach ten trend będzie postępował?

Wdrażanie oraz utrzymanie oprogramowania dostarczanego w modelu SaaS jest znacznie tańsze niż w przypadku instalowanego na serwerach klienta, a to właœnie ten czynnik zazwyczaj decyduje o wyborze. To prawda, że poczštkowo najszybsza adopcja tego modelu następowała w obszarze IT oraz w wyjštkowo szybko reagujšcym na nowe trendy obszarze marketingu, jednak obecnie coraz częœciej oprogramowanie działajšce w chmurze wspiera wiele bazowych procesów również w innych obszarach.

Jakich?

Przykładem mogš być chociażby logistyka czy produkcja.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL