Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

PIT wygrywa spór z Ministerstwem Finansów o podwójny VAT

Best Western
Wojewódzki Sšd Administracyjny podzielił zdanie Polskiej Izby Turystyki i uznał, że przedsiębiorcy majš prawo odliczyć VAT od usług noclegowych nabywanych z zamiarem odsprzedaży - informuje PIT

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie wydał dzisiaj wyrok w sprawie skargi skierowanej przez Polskš Izbę Turystyki. Dotyczyła ona odliczania VAT w wypadku nabywania usług noclegowych z zamiarem ich odsprzedania - wyjaœnia w komunikacie dla członków Polskiej Izby Turystyki biuro wykonawcze tej organizacji. W œwietle przepisów ustawy o VAT, podatników obowišzuje bezwzględny zakaz odliczania podatku naliczonego od nabywanych usług noclegowych, niezależnie od tego w jakim celu te usługi zostały nabyte. Przed 1 grudnia 2008 r. ograniczenie to nie dotyczyło jednak podatników nabywajšcych usługi gastronomiczne i noclegowe w celu œwiadczenia usług turystycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Według izby oznacza to, że w 2008 roku nastšpiło rozszerzenie katalogu wyłšczeń w prawie do odliczenia VAT. Sytuacja taka jest niezgodna z unijnš klauzulš stałoœci wynikajšcš z artykułu 176 dyrektywy o VAT, który zakazuje wprowadzania przez państwa członkowskie dodatkowych ograniczeń w prawie do odliczenia podatku naliczonego VAT. Naruszenie tej klauzuli przez państwo polskie potwierdził Naczelny Sšd Administracyjny w wyroku z 2 lipca 2015 roku (sygn. I FSK 763/14) wskazujšc, że hotel nabywajšcy usługi gastronomiczne na potrzeby działalnoœci noclegowej, mimo wprowadzenia zakazu w grudniu 2008 r., ma również obecnie prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych usług gastronomicznych.

Na tej samej zasadzie - zdaniem izby - przy nabyciu usługi noclegowej będšcej następnie przedmiotem odsprzedaży (jako usługi turystycznej) podatnikom przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Wyrok nie jest prawomocny. Ministerstwo Finansów może się jeszcze odwołać do Naczelnego Sšdu Administracyjnego.

Jest to kolejna decyzja sšdu potwierdzajšca stanowisko izby w sprawie interpretacji przepisów podatkowych. Poprzednie dotyczyły obowišzku szacowania marży od zaliczek ("NSA potwierdza: biura podróży nie muszš szacować marży") i rekompensowania tak zwanej marży ujemnej ("PIT – Ministerstwo Finansów 2:0").

- Nasza wygrana przed WSA w Warszawie to kolejny krok w porzšdkowaniu prawa podatkowego dotyczšcego branży turystycznej - mówi prezes PIT Paweł Niewiadomski. - Mam nadzieję, że wyrok się uprawomocni. To będzie znakomita wiadomoœć dla tysięcy biur podróży w w Polsce. Nie będš musiały one bowiem płacić podwójnie VAT-u. Dzięki temu wszystkie podmioty będš miały takie same warunki prowadzenia biznesu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL