Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Ratingi 2017 – Liderzy zwiększajš przewagę

turystyka.rp.pl
Pięć największych biur podróży – Itaka, Rainbow, TUI, Grecos i Wezyr - zwiększa przewagę nad pozostałymi. Należy do nich już ponad 70 procent rynku – opisuje sytuację w turystyce wyjazdowej prezes Traveldaty w podsumowaniu ratingów biur podróży

Przedstawiamy aktualizację rankingu i ratingów czołowych polskich biur podróży. Ostatni raz nasze oceny okreœlone zostały pod koniec kwietnia na bazie informacji z ankiet (czytaj: "Ratingi biur podróży 2017 – najlepsze oceny w historii"). Tym razem zostały one okreœlone na podstawie końcowych sprawozdań finansowych składanych przez biura do Krajowego Rejestru Sšdowego.

ZOBACZ PEŁNĽ TABELĘ RANKINGÓW

Przesłane przez organizatorów sprawozdania i inne informacje okazały się zbieżne z dostarczonymi w kwietniu tego roku, a różnice – jeœli wystšpiły – okazały się tak małe, że w żadnym przypadku nie spowodowało to koniecznoœci zmiany oceny ani jej perspektywy.

W tej sytuacji jedynš zmianš w tabeli ratingów jest najœwieższa ocena biura podróży Wygoda Travel. Wynika to z faktu, że organizator ten zmienił kalendarzowy rok obrotowy na rok obrotowy kończšcy się 30 kwietnia i dlatego nie mogła ona jeszcze być uwzględniona w zestawieniu ocen z kwietnia tego roku.

Istotnš informacjš w tej kwestii jest też to, że w wypadku tego touroperatora zmianie uległy dane ze sprawozdań za poprzedni rok obrotowy (np. wielkoœć funduszy własnych), co wpłynęło na zmianę (obniżenie) oceny za poprzedni rok obrotowy, jak również wyznaczyły ocenę aktualnš na adekwatnie niższym do zmienionej sytuacji poziomie. Ostatecznie aktualna ocena została okreœlona na poziomie BB z perspektywa pozytywnš bazujšcš w dużej mierze na fakcie, że w warunkach ostatniej poprawy wyników sezonu 2016/17 ich powtórzenie w zbliżonej wielkoœci lub nawet umiarkowanie niższej wielkoœci w sezonie 2017/18 powinno ze znaczšcym prawdopodobieństwem skutkować okreœleniem nieco lepszej oceny.

Nowe nieco zmienione dane przekazane przy okazji tej aktualizacji, dotyczšce funduszy własnych, zysków czy przychodów pozostałych touroperatorów, zostały również wprowadzone do tabeli ratingów, ale sš to zmiany o charakterze bardziej technicznym i nie przenoszš się na zmiany w kolumnach ocen i perspektyw w tabeli.

Ten brak istotniejszych zmian œwiadczy o coraz większej skutecznoœci procesu kompletowania danych i coraz lepszej ich jakoœci. To z kolei pokazuje istotny wzrost transparentnoœci branży turystyki wyjazdowej.

Niełatwy rok przyniósł sukces

Miniony 2016 rok był dla turystyki rokiem rzadko spotykanych zwrotów koniunktury. Pierwsze półrocze przyniosło nienotowane nigdy wczeœniej spadki sprzedaży, a wynikały one w dużej mierze ze nagłego wzrostu obaw turystów przed wydarzeniami o charakterze terrorystycznym. Zmieniły one geografię turystycznych wyjazdów przesuwajšc je z popularnych i tanich kierunków wschodnich na droższe zachodnie, co w konsekwencji przyczyniło się do utraty przez branżę częœci klientów, którzy z przyczyn ekonomicznych nie mogli sobie pozwolić na podwyższone koszty wyjazdów.

Kolejnymi przyczynkami słabszej przedwakacyjnej koniunktury były masowe demonstracje uliczne, głównie w Warszawie, które niekorzystnie promieniowały na cały kraj obniżajšc w ten sposób nastroje konsumenckie Polaków oraz (zwłaszcza w tzw. Polsce B) negatywne zaskoczenie wywołane rezultatem referendum w Wielkiej Brytanii, a także mistrzostwa Euro 2016

Po bardzo słabym pierwszym półroczu kolejne było już zdecydowanie lepsze i branża przystšpiła do szybkiego niwelowania strat ze słabej pierwszej połowy sezonu, do czego wydatnie przyczyniał się rosnšcy strumień wypłat w ramach programu Rodzina 500+ oraz fakt, że wpływ terroryzmu minšł już swoje apogeum.

W rezultacie tej poprawy udało się odrobić około cztery pište wczeœniejszych ubytków w sprzedaży wycieczek i ich ostateczna liczba spadła o około 1,9 procent, a obroty nawet nieco wzrosły - o 2,3 procent. Lepiej na tle całego rynku wypadły obroty największych organizatorów, ankietowanych przez nas. Odnotowali oni ponad 5-procentowš zwyżkę, a liczba sprzedanych przez nich wycieczek wzrosła o 1,5 procent. Jeszcze korzystniejsza była sytuacja jeœli chodzi o ich zysk netto, który wyniósł prawie 148 mln złotych, czyli był większy o 28 procent. Dzięki temu również fundusze własne zostały wzmocnione i wyniosły prawie 531mln złotych, a więc wzrosły o 18,4 procent.

Dobre wyniki większoœci organizatorów spowodowały, że relacja ich funduszy własnych do wielkoœci przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych osišgnęła rekordowy poziom 9,6 procent, a w wypadku ankietowanych organizatorów nawet 10,2 procent. Œwiadczy to o nienotowanym dotychczas wzmocnieniu stabilnoœci branży jako całoœci. Dla porównania w pamiętnym 2012 roku (czyli po zakończeniu roku 2011) było to zaledwie 1,8 procent.

Dobra sytuacja branży głównie zasługš liderów

Taka sytuacja, pomimo trudnego sezonu, jest w głównej mierze zasługš jej ugruntowanych liderów, jak Itaka, Rainbow, Grecos Holiday, do których dołšczył jeszcze w omawianym okresie TUI Poland. Stopniowo ta grupa przejmuje coraz większš częœć rynku, ich łšczny udział sięga już 70 procent. Podcišga tym samym niejako automatycznie wymienione wskaŸniki w górę.

Liderzy ci swojš przewagę nad innymi zawdzięczajš w dużej mierze wysokiej jakoœci zarzšdzania i dobremu wyczuciu w kwestii planowania swego rozwoju. Trafne planowanie, konsekwentne i œwiadome działanie, powodujš, że utrwalajš się ich atuty biznesowe. Jakie?

Korzyœci skali - dajš liderom przewagę poprzez niższe ceny przelotów czarterowych i lepszš pozycję przy kontraktowaniu hoteli. Także operowanie całymi samolotami pozwala na osišganie korzyœci z częœciowego odsprzedawania miejsc, jak również daje przewagę nad kontraktujšcymi jedynie bloki miejsc, gdyż pojedynczy wolny fotel (czasem trudno znaleŸć na niego chętnego singla) istotnie obniża efektywnoœć przy bloku np. 30-miejscowym.

Przewaga różnorodnoœci oferowanych kierunków - zmniejsza ryzyko zwišzane z wahaniami popularnoœci kierunków, o czym dobitnie œwiadczy przykład biura Itaka, która w warunkach drastycznego spadku liczby wyjazdów na dwóch ważnych dla niej kierunkach, Turcji i Egipcie, potrafiła zatrzymać klientów, oferujšc im inne miejsca wypoczynku i osišgnšć przy tym lepsze wyniki finansowe niż w spokojniejszym sezonie poprzednim.

Sprzedaż własna – stopniowy wzrost znaczenia internetu, call centers i własnych punktów sprzedaży, w których jednostkowe koszty dystrybucji wycieczek (zwłaszcza nabierajšce coraz większego znaczenia koszty końcowe, które często wynoszš 2 - 4 procent) prowadzš w miarę wzrostu skali sprzedaży do coraz większych korzyœci. W wypadku sieci franczyzowych korzyœci nie sš aż tak znaczšce, ale mogš występować np. w postaci optymalizowania struktury sprzedaży wycieczek, bšdŸ promowania nowych produktów touroperatora.

Zwiększanie efektywnoœci w największych firmach turystycznych postępuje permanentnie, co sugeruje, że ich przewaga biznesowa nad przeciętnym podmiotem branży będzie wzrastać i w konsekwencji będzie zapewne wzrastał również ich udział w branży jako całoœci, a jej ogólna sytuacja powinna się najprawdopodobniej nadal poprawiać.

Informatyka w służbie sprzedaży i własne hotele

Obecnie coraz bardziej interesujšca jest ocena sytuacji i panujšcych tendencji z punktu widzenia roku 2017, a także kolejnego sezonu. Generalnie rzecz bioršc wszystkie te wymienione pozytywne procesy, które miały miejsce w trudnym 2016 roku, powinny też mieć kontynuację w znacznie korzystniejszych dla turystyki warunkach roku 2017 i zapewne także 2018. Z tš różnicš, że przewaga sukcesów branżowych liderów nie powinna być już aż tak wyraŸna, uwidacznia się ona bowiem zwłaszcza w okresach gorszej koniunktury. W czasach spokojniejszych natomiast rywalizacja staje się bardziej wyrównana.

W przyszłoœci na rzecz efektywnoœci liderów będš działać - częœciowo już nawet zaczęły - jeszcze kolejne czynniki wœród, których należy wymienić przynajmniej dwa:

1. Potencjał innowacyjnych inwestycji poprawiajšcych efektywnoœć zarzšdzania sprzedażš (zwłaszcza w optymalizacji cen).

Jest to obszar, w którym stosunkowo zaawansowane sš tanie linie lotnicze, zwłaszcza bardzo mocno zinformatyzowany Ryanair. Nie wdajšc się w szczegóły oraz szacunki można powiedzieć, że dużš przewagę efektywnoœciowš nad konkurentami zawdzięcza on nie tylko wydajniejszej organizacji, lepszej strategii negocjacyjnej, czy nieco nowoczeœniejszej flocie samolotów, ale także w istotnej częœci wyjštkowo zaawansowanym i samouczšcym się programom sterowania sprzedażš i samouczšcym się formułom optymalizujšcym na bieżšco ceny. To między innymi właœnie po to Ryanair rekrutował w Europie zdolnych informatyków, którym oferował nadzwyczaj konkurencyjne stawki.

W turystyce wyjazdowej pole do popisu w tej dziedzinie jest jeszcze większe. Rzecz w tym, że wymaga to dużych nakładów, a na takie stać właœnie zasobnych organizatorów, czyli takich, którzy już dzisiaj potrafiš prowadzić odpowiednio zyskownš działalnoœć.

Realizujšc takie i podobne projekty efektywni mogš stawać się jeszcze bardziej efektywni, i powiększać tym samym swojš przewagę nad pozostałš częœciš branży.

2. Inwestycje w segment hotelowy.

Wydaje się, że najbardziej efektywnym połšczeniem działalnoœci w branży turystycznej jest mariaż segmentu hotelowego z silnš sieciš sprzedaży produktów turystycznych wycieczek. Temat ten staje się ostatnio coraz bardziej oczywisty, zwłaszcza, że tak jak obecnie dla planów ekspansji Ryanaira problemem może stać się dostępnoœć odpowiedniej liczby pilotów, tak dla ekspansji na szybko rosnšcym rynku turystycznym barierš wzrostu może stać się dostępnoœć odpowiednich hoteli.

To m.in. dlatego TUI Group sprzedaje zdecydowanš większoœć spółek zależnych (w tym wielkich poœredników w sprzedaży miejsc noclegowych, takich jak Hotelbeds, czy Travelopia) i przeznacza niemal wszystkie pozyskane w ten sposób pienišdze na zakup hoteli i statków wycieczkowych oraz na projekty informatyczne.

Ostatnio w tym samym kierunku idzie również, nie narzekajšcy na nadmiar gotówki, koncern Thomas Cook, co w jego wypadku stanowi doœć zaskakujšce novum. „Utworzenie silnego segmentu hoteli własnych jest najważniejszym elementem naszego sukcesu – mówi Peter Fankhauser, prezes Grupy Thomasa Cooka" (patrz: "Thomas Cook kupił nowe hotele").

W Polsce na podobnš politykę mogš sobie pozwolić również jedynie najwięksi touroperatorzy, z odpowiednimi zasobami gotówki. I w ten sposób znów efektywni mogš się stać jeszcze bardziej efektywni, zwiększajšc swojš przewagę nad resztš branży.

Branżowi liderzy z bliska

W tej częœci materiału do grupy niejako „klasycznych" liderów postanowiliœmy dołšczyć jeszcze biuro podróży Coral Travel Wezyr Holidays, które ze względu na odbywajšcy się obecnie proces zmiany geografii turystycznych wyjazdów Polaków zajmie w tym i następnym roku pozycję zamykajšcego pierwszš pištkę największych organizatorów. Będzie ona powiększała przewagę nad następnš grupš organizatorów œredniej wielkoœci, którš otwiera biuro Neckermann Polska, a do której należš jeszcze Net Holiday i Exim Tours. Być może dołšczy do nich za rok biuro Sun & Fun, zwłaszcza gdy zrealizuje ambitne plany zwiększenia sprzedaży wyjazdów do krajów, które sš obecnie na fali wzrostu.

W tabeli odzwierciedlajšcej wcišż jeszcze stan z 2016 roku dystans pomiędzy obiema grupami wydaje się jeszcze niezbyt duży, ale należy pamiętać, że pierwszš pištkę zamyka biuro Coral Travel, które rozwija się obecnie wyjštkowo szybko (w tym roku o około 40 procent i zapewne w znacznie ponadprzeciętnym tempie w roku następnym), a otwierajšcy kolejnš grupę organizatorów Nekermann Polska regularnie prezentował wzrosty znacznie poniżej œredniej dla branży jako całoœci.

Poniżej przedstawiamy krótkie opisy zasadniczych kwestii zwišzanych z największymi pięcioma polskimi organizatorami, a dalszej częœci zamieœcimy omówienie perspektyw branży turystyki wyjazdowej jako całoœci.

Itaka za 2016 rok otrzymała w kwietniu kolejny raz wyższš ocenę (awansowała z poziomu A+ do AA-) dzięki konsekwentnej poprawie zarówno relacji funduszy własnych do przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych, która jest kluczowa dla stabilnoœci organizatorów, jak i dzięki poprawie rentownoœci i wyników finansowych. W tym sezonie Itaka najprawdopodobniej wykaże znacznie większy niż zwykle przyrost przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych, co w zestawieniu z potencjalnie zwiększonymi (o zysk netto za obecny rok obrotowy) funduszami własnymi może skutkować relacjš zbliżonš do tej z 2016 roku i dlatego perspektywa pozostaje stabilna.

W minionym roku Itaka zanotowała wzrost przychodów o 9,8 procent, co dawało dynamikę około czterokrotnie wyższš niż w branży jako całoœci. Na szczególnš uwagę zasługuje również bardzo znaczny, bo prawie 46-procentowy wzrost zysku netto, do 50,8 mln złotych. Warto to podkreœlić zwłaszcza w obliczu negatywnego wpływu terroryzmu, który objšł akurat te rynki, na których organizator miał wyjštkowo mocnš pozycjš, a spadek liczby turystów wyniósł na nich po około dwie trzecie. Itace dzięki zdywersyfikowanej ofercie i dobrej pozycji na innych rynkach udało efektywnie przesunšć ruch turystyczny na bezpieczniejsze kierunki i uzyskać zarówno wzrost liczby klientów, jak i znacznie lepsze wyniki finansowe.

Dziœ Itaka jest praktycznie biurem bez słabych punktów. Oferuje szerokš i zróżnicowanš pod każdym względem paletę produktów, których ceny sš wystarczajšco konkurencyjne. Silnš stronš organizatora jest też rozbudowana do 174 (stan w połowie roku) firmowa sieć placówek sprzedaży (39 salonów własnych i 135 franczyzowych) oraz sprawne działy call center i współpracy z agentami.

Itaka osišgnęła tak silnš pozycję na rodzimym rynku turystycznym, że dalsza na nim ekspansja mogłaby powodować spadajšce korzyœci krańcowe i prowadzić do zbliżenia się do okreœlonej antymonopolowymi przepisami granicy, oznaczajšcej zbyt dużš koncentrację biznesowš. W tej sytuacji touroperator wdrożył strategię ekspansji w innych krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej. W sierpniu ubiegłego roku kupił znane czeskie biuro podróży Cedok, a w końcu czerwca obecnego roku przejšł największego touroperatora w krajach nadbałtyckich, firmę Novaturas. Tym samym wkroczył na dwa najlepiej nadajšce się do ekspansji rynki. Łatwiejszy z nich, czyli Czechy, nie wymagał zakupu wiodšcej spółki, ale raczej dysponujšcej atutami lokalnie bardzo znanej, aczkolwiek niewykorzystanej w dużym stopniu marki. Trudniejszy zaœ i bardziej konkurencyjny rynek państw nadbałtyckich, dla zmniejszenia ryzyka biznesowego i skrócenia drogi na rynek wymagał zakupu regionalnego lidera.

Przyłšczenie Cedoka i Novaturasa oraz tegoroczny postęp biznesowy Itaki na rynku krajowym mogš oznaczać, że skonsolidowane przychody całej grupy zbliżš się, a być może przekroczš niewyobrażalnš do niedawna dla naszych touroperatorów granicę 3 miliardów złotych. To zaœ oznacza, że już realnš granicš zasięgu roku 2020 staje się miliard euro, co oznaczałoby miejsce w ekstraklasie europejskich biur podróży.

Znaczne œrodki finansowe tego organizatora pozwalajš podejmować pożyteczne i prowadzšce do wzrostu wartoœci całej grupy inicjatywy, w tym zwłaszcza wdrożenie zaawansowanych rozwišzań informatycznych zarzšdzania sprzedażš (cenami), co może mieć większe niż u innych organizatorów znaczenie z powodu operowania na rynku turystyki wyjazdowej kilku krajów, ale także inwestycje w segment hotelowy, który wymaga wprawdzie większej skali inwestycji, ale w zestawieniu z własnymi kanałami sprzedaży jest najefektywniejszym połšczeniem w usługach turystycznych.

Rainbow w ostatnim roku umocnił pozycję wicelidera w branży turystyki wyjazdowej kontynuujšc znacznie szybszy wzrost od branży jako całoœci (15,7 procent) i zwiększajšc w niej udział z 16 do 18 procent. W ofercie tego organizatora istotnš rolę odgrywajš zwykle ponadprzeciętnie dochodowe wycieczki objazdowe, egzotyczne i egzotyczno-objazdowe. Stabilnoœci finansowej touroperatora sprzyja też duże zróżnicowanie kierunków i około 50-procentowy udział sprzedaży przez własne kanały dystrybucji.

Zróżnicowany portfel produktowy powoduje, że Rainbow jest stosunkowo odporny na konkurencję tanich linii lotniczych, a ryzyko biznesowe dla jego dalszego rozwoju sš relatywne niewielkie. Touroperator, podobnie jak Itaka, dysponuje znacznymi œrodkami finansowymi, co umożliwia mu zakup i budowę hoteli w Grecji. Według ostatnich trendów zaczyna to być uważane za istotny element „kompletnego organizatora" przyszłoœci.

Rainbow utrzymał wysokš ocenę AA, a jej perspektywa pozostała stabilna.

TUI Poland należy do największego europejskiego koncernu turystycznego TUI Group. W 2013 roku biuro przeprowadziło prawdziwš rewolucję w strukturze sprzedaży rozstajšc się z większoœciš współpracujšcych z nim agentów turystycznych i zdecydowanie postawiło na sprzedaż przez internet i call center oraz sieć placówek firmowych, a zwłaszcza salonów własnych. Zmiany te przyczyniły się do wyraŸnej poprawy konkurencyjnoœci organizatora i stworzyły możliwoœci bardziej agresywnej polityki cenowej, która miała duży wpływ na powrót do szybszej ekspansji rynkowej. Biuro kładzie duży nacisk na rozwój rentownych zazwyczaj produktów egzotycznych, a także częœciowo dostosowuje swoje produkty (tańsze hotele 3*) i kanały dystrybucji (zdecydowany powrót do współpracy z biurami agencyjnymi) do realiów zmian rynkowych, skutkujšcych istotnym wzrostem liczby nowych klientów z obszaru tzw. Polski B.

Generalnie rzecz bioršc styl zarzšdzania i odwaga we wprowadzaniu niepopularnych w częœci turystycznego œrodowiska zmian przez ówczesnego prezesa Marka Andryszaka, zyskały uznanie władz koncernu, czego wyrazem jest szybka kariera tego menedżera w strukturach Grupy TUI i powierzenie mu w tym roku stanowiska szefa TUI Deutschland. Oznacza to, że obecnie Andryszak odpowiada za prawie trzykrotnie większš skalę biznesu niż cała branża polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej liczona łšcznie.

Aktualna ocena TUI Poland wynosi A, a jej perspektywa jest pozytywna.

Grecos Holiday w latach 2013 - 2016 awansował w rankingu największych touroperatorów pod względem przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych z miejsca dziewištego na czwarte, co stanowiło największy skok wœród biur pierwszej dwudziestki. Kluczowy w jego historii był rok 2012, w którym biznesowo Grecos poszedł niejako „pod pršd" ogólnej koniunktury w Grecji i pomimo generalnie bardzo dużych spadków na tym kierunku zwišzanych w znacznej mierze z poważnym kryzysem ekonomicznym w tym kraju organizator wykazał wyjštkowo wysoki wzrost sprzedaży, który wyniósł 30 procent. W kolejnym sezonie wzrost wyniósł nawet ponad 60 procent, co wówczas ostatecznie umocniło biuro Grecos na pozycji wicelidera kierunków greckich (liderem było biuro Itaka). Dokładniej imponujšce tempo wzrostu biura Grecos Holiday przedstawia tekst:"Grecos - sprinter polskiej turystyki".

W latach 2013-2016 roku Grecos nieprzerwanie zajmował pozycję najbardziej rentownego wœród dużych biur podróży z bardzo dobrym w branży turystycznej wynikiem œrednio prawie 4 procent. Organizator pozostaje nadal silnie skoncentrowany na kierunkach greckich, poszerza też stopniowo swojš ofertę produktów o nowe wyspy greckie (ale także o Cypr), a od roku 2015 również o wycieczki objazdowe. Ma dobre notowania w rankingach konsumenckich, co przy generalnie oferowanych przez niemal cały sezon atrakcyjnych cenach plasuje go w œcisłej czołówce organizatorów o najlepszej relacji jakoœci do ceny. Obecnie jest też największym biurem, które w relatywnie wysokim stopniu opiera swojš sprzedaż na agencyjnych biurach podróży.

Grecos Holiday z racji swej specjalizacji i –w jej ramach - różnorodnoœci kierunków, nie jest na razie zbytnio narażony na konkurencję tanich linii, a teoretycznie rzecz bioršc może być dla nich przez jakiœ czas atrakcyjnym partnerem, co powoduje, że jego długoterminowe ryzyko niestabilnoœci nie jest duże. Ograniczeniu może jednakże ulec tempo dalszej ekspansji tego biura, gdyż rynek grecki osišga już tymczasowy szczyt swojej popularnoœci, co w połšczeniu z coraz wyższymi cenami hoteli i wracaniu do łask turystów Egiptu i Turcji może oznaczać dla turystyki greckiej fazę nasycenia i stabilizacji.

Aktualna ocena biura wynosi AA, a jej perspektywa nadal okreœlona jest jako stabilna.

Coral Travel Wezyr Holidays należy do dużej i znanej tureckiej grupy turystycznej OTI Holding z siedzibš w Stambule, dla której najważniejszym rynkiem jest Rosja. Dawniej organizator koncentrował się głównie na Turcji i Egipcie, ale w kilku ostatnich sezonach starał się różnicować geograficznie swoje produkty. W sprzedaży bazuje głównie na sieci agentów, ale rozwija również sieć firmowych salonów sprzedaży, choć w relatywnie doœć ograniczonym zakresie - w połowie tego roku dysponował 23 salonami własnymi.

Wydarzenia sezonu turystycznego 2015 roku spowodowały znaczne pogorszenie się koniunktury na najważniejszych dotychczas kierunkach dla organizatora (spadek wyjazdów do Egiptu o jednš trzeciš), w sezonie 2016 zaœ spadek ten stał się jeszcze bardziej bolesny (spadek wyjazdów do Turcji i Egiptu w obu przypadkach o dwie trzecie). Choć biuro zwiększyło więc oferowanie na kierunkach uważanych za bezpieczne, to nie udało mu się (tak jak Itace) zapobiec zmniejszeniu liczby klientów oraz skali przychodów, które bardzo istotnie spadły, a mianowicie o ponad 34 procent. Jednak zasadnicze relacje bilansowe i w rachunku wyników okazały się w sezonie 2016 nieco lepsze, a już bardzo zdecydowanej poprawie uległy perspektywy biznesowe obu głównych kierunków (zdecydowane wzrosty w miejsce silnych spadków), na których działa organizator.

Z niedawnych wypowiedzi kierownictwa touroperatora wynika, że tegoroczne przychody ze sprzedaży imprez turystycznych wynieœć mogš ponad 380 mln złotych (+40 procent rok do roku), a w kolejnym roku liczy on w tym względzie na prawie 460 mln złotych (plus kolejne 20 procent).

Te zdecydowanie pozytywne zmiany oraz korzystne dalsze ich perspektywy na głównych kierunkach organizatora były głównymi przesłankami podniesienia oceny z B- na B+ z jednoczesnš zmianš perspektywy z nieznanej na stabilnš.

Krótkie opisy pozostałych touroperatorów można znaleŸć w tekstach z kwietnia tego rok:

"Ratingi biur podróży 2017: Jak oni to robiš"

"Ratingi biur podróży 2017: Jak oni to robiš, cz.II"

a niebawem zostanš one zaktualizowane również w wersji elektronicznej na portalu Wczasopedia.pl, w tym także po konsultacjach z niektórymi touroperatorami.

Andrzej Betlej, prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL