Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Ustawa o imprezach turystycznych – czy jest na sali kworum?

W posiedzeniu podkomisji wzięło udział tylko czterech z jedenastu posłów. Zainteresowanie strony społecznej i rzšdowej było o wiele większe
Filip Frydrykiewicz
Brak zainteresowania posłów opóŸnia prace nad najważniejszš dla turystyki wyjazdowej ustawš o imprezach turystycznych i powišzanych usługach turystycznych

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzšdowego projektu o imprezach turystycznych i powišzanych usługach turystycznych musiała wczoraj przerwać pracę wczeœniej niż planowała, bo na sali zabrakło jej przewodniczšcego Grzegorza Janika (PiS) i wiceprzewodniczšcego Jacka Falfusa (PiS), a trzeci z członków kierownictwa tej komisji, Jerzy Kozłowski (Kukiz'15), musiał wyjœć na posiedzenie innej, ważniejszej z jego punktu widzenia, podkomisji ("chodzi o reformę służby zdrowia" - wyjaœnił). Tymczasem prace podkomisji może prowadzić tylko jeden z nich. Zresztš na 11 członków podkomisji na posiedzenie przyszło jedynie czterech, co dawało wprawdzie kworum (jedna trzecia składu podkomisji), ale wyjœcie jednego posła to kworum zrywało.

W tej sytuacji nadal nie wiadomo, jaki będzie los zgłoszonych przez Polskš Izbę Turystyki i Polskš Izbę Ubezpieczeń poprawek do projektu. Wczoraj ich przedstawiciele powtórzyli swoje argumenty, które wyłuszczyli już na pierwszym posiedzeniu podkomisji, dwa tygodnie temu (czytaj: "Branża turystyczna: Projekt ustawy o imprezach turystycznych trzeba poprawić")

Prezes PIT Paweł Niewiadomski zwracał uwagę, że ważne jest, by w ustawie znalazła się właœciwa transpozycja dyrektywy unijnej w kwestii ograniczenia odpowiedzialnoœci odszkodowawczej organizatora wyjazdu w razie niewykonania umowy o imprezę turystycznš. Jak mówił, jest on niejasny i niezgodny z intencjš twórców dyrektywy. Izba zapytała kilku prawników o jego interpretację i za każdym razem usłyszała nieco innš wersję, każdy z nich inaczej rozumiał przepis.

PIT nalega także, aby projektodawca zrezygnował z uchylenia nowš ustawš obowišzku składania przez organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży oœwiadczenia, czy robiš to zarobkowo, czy nie. Takie rejestry prowadzš kuratoria oœwiaty. Ich wprowadzenie w zeszłym roku ustawš o systemie edukacji spowodowało, że z szarej strefy wyszło – jak szacuje PIT - około 800 firm. Wczeœniej prowadziły one działalnoœć bez zezwolenia marszałka, teraz zarejestrowały się jako legalni organizatorzy turystyki. Jak podnosił wczeœniej Niewiadomski, to bardzo korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci, przejrzystoœci rynku turystyki, ale także z punktu widzenia wpływów do budżetu państwa.

PIT zabiega również o sprecyzowanie niektórych definicji zawartych w projekcie. Chodzi o pojęcie imprez „okazjonalnych". W tak zwanych motywach dyrektywy mowa jest o tym, ze chodzi o takie imprezy, które sš organizowane kilka razy w roku. Bez wprowadzenia do ustawy precyzyjniejszego sformułowania będzie prowadzić do jeszcze większego bałaganu niż jest dzisiaj – przekonywał prezes PIT. – Naszym zdaniem hula tu szara strefa, nikt się tym nie zajmuje – mówił. I wskazywał, że urzędy marszałkowskie nie majš narzędzi, żeby œcigać firmy działajšce nielegalnie.

Niewiadomski podkreœlił też, że w projekcie ustawy brakuje odzwierciedlenia zapisanego w dyrektywie obowišzku publicznego informowania o organizowaniu imprez niepodlegajšcych ustawie. PIT zaproponował więc stworzenie rejestru imprez okazjonalnych. Jeœli bowiem obowišzek ten nie będzie realizowany, to urzędy marszałkowskie nie będš miały możliwoœci kontrolowania, jak przeprowadzane sš imprezy nieodpłatne, skierowane do ograniczonego grona odbiorców.

Proszony o zajęcie stanowiska wiceminister sportu i turystyki Dariusz Rogowski zapowiedział, że strona rzšdowa odniesie się do uwag PIT po ich przeanalizowaniu.

Polska Izba Ubezpieczeń postuluje z kolei uproszczenie mechanizmu sprowadzania do kraju klientów upadłych biur podróży i wypłacania pieniędzy poszkodowanym. Jako organizatora tych działań widziałaby Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Prawnik PIU Radosław Potrzeszcz podkreœlał, że to również spowoduje, że wszyscy poszkodowani będš tak samo potraktowani. Inaczej grozi sytuacja, że ci, którzy zgłoszš się wczeœniej będš szczęœliwcami obsłużonymi sprawniej, bo dostanš pienišdze z gwarancji, a ci, którzy zgłoszš się póŸniej, będš musieli czekać na pienišdze z puli TFG.

Dyrektor Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, działajšcego w strukturze UFG, Renata Mentlewicz przekonywała jednak, że UFG nie może wzišć na siebie nowego obowišzku, bo nie ma zespołu zajmujšcego się likwidacjš szkód, a tworzenie go tylko na wypadek upadłoœci firmy byłoby nieracjonalne. A prawnik Ministerstwa Sportu i Turystyki Dominik Borek dodawał, że każdy klient będzie potraktowany tak samo, bo każdy dostanie z powrotem wszystkie pienišdze. Zapewniał, że przewidziana w projekcie procedura zapewni ich płynne wypłacanie. Uspokajał, że dotychczas zaledwie niecałe 0,2 procent z 28 tysięcy gwarancji wystawionych w latach 2009 – 2016 było uruchomionych. Problem jest więc marginalny.

Proponowany system skrytykował również, jako najbardziej skomplikowany w Unii Europejskiej, Paweł Niewiadomski. Biorš w nim udział aż trzy podmioty: urzšd marszałkowski, firma ubezpieczeniowa i TFG. Przypomniał, że ministerstwo deklarowało podczas prac nad ustawš o TFG, że przy okazji wprowadzania do polskiego prawa dyrektywy unijnej, zastanowi się nad nowym, kompleksowym systemem zabezpieczenia klientów biur podróży. Tak się jednak nie stało.

- W branży turystycznej zaufanie klienta jest najważniejsze – komentował prowadzšcy obrady poseł Jerzy Kozłowski. – Interesy klienta i branży sš więc zbieżne – każdemu zależy na pewnoœci realizacji i pełnym zwrocie pieniędzy w razie niewypłacalnoœci biura podróży. To wspólny interes i do tego musimy dšżyć.

Zwrócił jednoczeœnie uwagę, że potrzebny jest mechanizm chronišcy rynek i konsumentów przed „cwaniakami gospodarczymi", którzy będš „żerować na działalnoœci funduszu gwarancyjnego, bo klient będzie miał pewnoœć, że i tak kasę odzyska".

Zarówno zastrzeżenia PIT jak i PIU poparła wicedyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Izabela Stelmańska, występujšca też w imieniu pozostałych urzędów marszałkowskich. Jak tłumaczyła, procedura sprowadzania turystów z zagranicy, a następnie wypłacania im odszkodowań, jest zagmatwana. Już dzisiaj niemal każdy wniosek składany przez poszkodowanych trzeba po kilka razy odsyłać do uzupełnienia.

Apelowała, żeby nie tworzyć prawa na sytuacje niegroŸne, ale przewidywać najgorsze scenariusze. – Trzeba patrzeć, co się może wydarzyć – mówiła. – Przy tworzeniu poprzedniej ustawy, nie przypuszczaliœmy, że œrodków z gwarancji ubezpieczeniowych może nie wystarczyć na pokrycie roszczeń, ale życie pokazało, że tak się stało - wskazywała.

Po dyskusji podkomisja zdšżyła pochylić się nad pierwszymi czterema, z siedemdziesięciu dwóch, artykułami projektu. PóŸniej przerwała pracę. Ponownie spotka się w czwartek. Zgodnie z wczeœniejszymi założeniami, projekt powinien wyjœć już jako przegłosowana ustawa z Sejmu za dwa tygodnie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL