Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Betlej: Czy wrzesień w biurach podróży przegoni lipiec?

AFP
Wiele wskazuje, że wrzesień w biurach podróży, jeœli chodzi o sprzedaż wycieczek, może być wyjštkowy. Nawet lepszy od lipca – uważa ekspert

Najnowszy raport Polskiego Zwišzku Organizatorów Turystyki stworzony na podstawie danych z systemu rezerwacyjnego MerlinX (czytaj: "W biurach podróży dalszy cišg przecen") przynosi zaskakujšco dobry wynik sprzedaży w pierwszym pełnym tygodniu wrzeœnia – ocenia prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej w swoim cotygodniowym omówieniu sytuacji w turystyce wyjazdowej. Dlaczego? Rok temu o tej samej porze sprzedaż wycieczek lotniczych wzrosła o 18,2 procent, co było wówczas „najlepszym wynikiem od poczštku sezonu z wyjštkiem drugiego tygodnia sierpnia (+23,1 procent)", a w tym roku skoczyła jeszcze o 13,7 procent.

Po tym wstępie Traveldata pokazuje wykres sprzedaży poszczególnych kierunków według rezerwacji na tegoroczny sezon letni.

Betlej zwraca uwagę, że Bułgaria i Albania, gdzie sezon dobiega końca schodzš ze sceny, a dobry okres nastał dla Turcji, która nieco podniosła swój skumulowany udział w ogólnej sprzedaży. „WyraŸnie roœnie również sprzedaż kierunków egipskich, a oba te sprzedażowe silniki majš znaczny wkład w bardzo dobrš sprzedaż wyjazdów we wrzeœniu, co stwarza sporš szansę, że ostateczna liczba sprzedanych w tym miesišcu wycieczek będzie albo bardzo niewiele ustępować lipcowej, albo może nawet jš przekroczyć".

Wskazuje na to doœć imponujšca dynamika przyrastania liczby sprzedanych wycieczek z wyjazdami we wrzeœniu w miarę zbliżania się końca tego miesišca, na tle sytuacji w sierpniu i na tle imprez z wyjazdem w lipcu – wyjaœnia ekspert. Obie te dynamiki sš przedstawione na wykresach.

Taki rozwój sytuacji – uważa Betlej – jest wynikiem, na co zwracał już wczeœniej uwagę, rozczarowujšcej pogody w Polsce, bardzo znacznej poprawy nastrojów konsumentów i niższych cen wycieczek do niektórych regionów, zwłaszcza greckich, tureckich i egipskich.

Jak pisze, bardzo słaba pogoda we wrzeœniu może zniechęcać kolejne osoby, planujšce posezonowy wypoczynek, do wyjazdu np. w polskie góry i skłaniać do zakupu turystycznych imprez zagranicznych. Jeœli ten trend się utrzyma – sprzedaż wyjazdów na wrzesień może nawet przekroczyć sprzedaż z lipca i być bliska sprzedaży sierpniowej, co byłoby sytuacjš doœć wyjštkowš w ostatnich latach polskiej turystyki wyjazdowej.

„Dalszy rozwój sytuacji w zakresie sytuacji sprzedaży wrzeœniowej jest jednš z bardziej intrygujšcych i nie rozstrzygniętych jeszcze kwestii w tegorocznym sezonie polskiej turystyki wyjazdowej" – zaznacza autor.

 

Betlej wyjaœnia, że na wykresie linia niebieska obrazuje ewolucję ogólnego optymizmu zakupowego (w odniesieniu do turystyki w krótkim terminie), a krzywa bršzowa odzwierciedla postrzeganie przyszłej sytuacji finansowej własnego gospodarstwa domowego na tle jego sytuacji obecnej. Ma to większe znaczenie dla nastawienia do planowania bardziej znaczšcych zakupów w dłuższym terminie. W turystyce oznacza to na przykład zakupy przyszłorocznych wakacji (rezerwacja we wczesnym okresie first minute, a płatnoœć na przykład za 8 - 9 miesięcy).

„Na wykresie widoczna jest wyraŸna cezura czasowa ostatnich wyborów parlamentarnych, która była jednoczeœnie poczštkiem intensywnej kampanii medialnej opozycji. Jej skutkiem było bardzo wyraŸne załamanie postrzegania perspektyw krajowej gospodarki, które trwało mniej więcej do połowy tego roku, przy z reguły nie zmienionym postrzeganiu sytuacji z punktu widzenia swojej własnej kieszeni, a nawet przejœciowym przypływem optymizmu w tej kwestii w okolicach startu programu Rodzina 500+" – wyjaœnia prezes Traveldaty.

Mało dynamiczne płace zaczynajš niepokoić

Obecnie w œwietle licznych korzystnych informacji płynšcych z gospodarki jej dobre perspektywy budzš coraz mniej wštpliwoœci, za to coraz więcej niepokoi ludzi przyszły stan ich domowych budżetów – pisze Betlej. Ma to zapewne zwišzek z wielokrotnie poruszanš przez nas kwestiš zasadniczego spowolnienia wzrostu płac realnych, które – mimo zapewnień prominentnych przedstawicieli rzšdu, że sytuacja jest nad wyraz korzystna – zaczynajš już niepokoić społeczeństwo.

Proces ten jest dopiero we wstępnej fazie, a większa częœć negatywnej presji na odczucia społeczne jeœli chodzi o ewolucję realnych dochodów gospodarstw domowych (bršzowa krzywa na wykresie), leży jeszcze po stronie wygasania pozytywnego wpływu wypłat z programu Rodzina 500+. Jednakże bez działań nastawionych na jego powstrzymanie, czyli poprawy tempa wzrostu płac, narastanie negatywnego wpływu na koniunkturę w turystyce jest w zasadzie nieuchronne – ocenia ekspert.

Z przebiegu krzywych płynie wniosek, że wrzeœniowa duża sprzedaż last minute (krzywa niebieska) ma zdecydowanie solidne wsparcie w bieżšcej sytuacji w zakresie wskaŸników konsumpcyjnych, ale w zakresie sprzedaży wycieczek na sezon 2018, jej perspektywy sš już bardziej złożone i nadajš się na temat całkowicie odrębnych rozważań - dodaje.

50 złotych taniej

Traveldata przeprowadziła także porównanie cen wyjazdów z biurami podróży. Bazuje ono na cenach dla wylotów 2 - 8 paŸdziernika 2017 roku, czyli w pierwszym pełnym tygodniu paŸdziernika, zebranych 14 wrzeœnia i porównanych z cenami z 7 wrzeœnia (tydzień wczeœniej) i z cenami z 15 wrzeœnia 2016 roku (rok do roku).

W ostatnim tygodniu œrednia cena wycieczek na pierwszy pełny tydzień paŸdziernika odnotowała doœć znaczšcy spadek, a mianowicie o 50 złotych (przed tygodniem ceny spadły o 9 złotych) – zauważa Betlej. Największe zniżki œrednich cen ponownie zanotowano na Malcie – tym razem o 562 złote oraz na Chalkidiki i Gran Canarii – o 418 i 351 złotych, największe zwyżki wystšpiły natomiast w Portugalii – o 128 złotych i na Teneryfie i Lanzarote – o œrednio 118 i 105 złotych. Œrednie ceny dla pierwszego tygodnia sierpnia - przy takim samym wyprzedzeniu wobec dat wylotów, czyli w dniu 21 lipca nie spadały, ale wzrastały o 11 złotych.

Zmiany cen wycieczek obrazuje mapa.

Porównanie œredniej ceny imprez z tš sprzed roku wskazuje, że różnica była pierwszy raz w tym sezonie ujemna i wyniosła minus 126 złotych, czyli była o prawie 440 złotych mniejsza niż przy takim samym wyprzedzeniu wobec dat wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia, gdy wyniosła + 311 złotych.

Jak wyjaœnia autor, te niższe niż przed rokiem ceny sš efektem czynników omówionych wczeœniej w tym materiale, ale innymi czynnikami sš również silniejsza niż w trakcie wysokiego sezonu konkurencja wyjazdów organizowanych przez turystów samodzielnie w oparciu o przeloty tanimi liniami, a także oddziaływanie czynników o charakterze kosztotwórczym, które wpływajš na ceny wycieczek.

Działajš one teraz wprawdzie nadal w rozbieżnych kierunkach, ale wpływ zmian cen paliwa lotniczego na wzrost cen jest mniejszy niż zmian kursów głównych walut na ich spadek. Te pierwsze wynosiły 2,29 zł/litr wobec 2,11 zł/litr przed rokiem, czyli wzrastały o nieco 8,5 procent, ale jednoczeœnie złoty w relacji rok do roku umocnił się wobec amerykańskiego dolara i euro o œrednio około 3,5 procent. Oba te czynniki traktowane łšcznie generujš teraz wspólny wpływ na spadek kosztów œrednich cen wycieczek w przybliżeniu w granicach o około 25-35 złotych (w poprzednim tygodniu było to około 35-45 złotych).

Turcja liderem podwyżek

Krajem, w którym œrednia cena wzrosła najbardziej była Turcja. Było to 75 złotych. Ceny wycieczek do tego kraju od połowy czerwca wykazywały wyraŸnš tendencję wzrostowš i od poczštku lipca kierunek ten był już liderem wzrostów cen wobec poprzedniego sezonu.

Pozycję kierunku o najmniejszym spadku ceny zajęły Wyspy Kanaryjskie, na których była ona o 137 złotych mniejsza. Najwięcej spadły ceny podróży na Gran Canarię - o ponad 480 złotych. Fuerteventura i Lanzarote potaniały o 64 i 48 złotych, a Teneryfa nawet podrożała - o 46 złotych.

Z kolei – opisuje Betlej - wyjazdy do Grecji œrednio potaniały o 168 złotych. Największy spadek zanotowano na drogim przed rokiem Chalkidiki – o 443 złote i na Kos i Korfu – o 417 i 269 złotych.

Jeœli chodzi o Egipt, to œrednia cena była tym razem o 369 złotych mniejsza niż przed rokiem. Sytuacja taka jest nadal skutkiem konsekwentnie niższych rok do roku œrednich cen na największym kierunku egipskim, czyli w Hurghadzie – tym razem o aż 558 złotych.

Z mniejszych kierunków największe dodatnie różnice cen rok do roku dla paŸdziernikowych wyjazdów zanotowały niedrogie o tej porze w ubiegłym sezonie Malta i Majorka – o 153 i 88 złotych, mniejsze wzrost dotyczyły Tunezji i Cypru – o 50 i 8 złotych, a spadły ceny wycieczek do Maroka i Portugalii – œrednio o 50 i 327 złotych – wyjaœnia ekspert.

Duże obniżki w biurach

Porównanie cen rok do roku u głównych organizatorów turystyki wskazujš, że oferty o wyższych obniżkach od œredniej (podczas badania było to 126 złotych) miały w ostatnim tygodniu TUI Poland (o 350 zł), Exim Tours (o 295 zł), Coral Travel Wezyr Holidays (o 275 zł) i Rainbow (o 220 zł). Niewielki spadek cen rok do roku wykazywała Itaka – o około 15 złotych, a w pozostałych dużych biurach zanotowano roczne zwyżki œrednich cen, które mieœciły się w granicach 12 - 72 złote.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie – pisze Betlej - a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżšcych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 21 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, na pozycji lidera - podobnie jak miało to miejsce przez niemal cały tegoroczny sezon - przebywa biuro Itaka z liczbš 22 najbardziej atrakcyjnych ofert (poprzednio również 22 takie oferty) wyprzedzajšc biura Rainbow (15 ofert) i TUI (13 ofert).

Wœród mniejszych organizatorów doœć wysokš liczbę atrakcyjnych cenowo propozycji na analizowany okres oferujš biura Net Holiday i Sun & Fun z liczbš 7 i 5 takich ofert – dodaje autor.

ródło wszystkich wykresów, map i tabeli: Traveldata.

Jak Ryanair w dół, to Wizz Air w górę

Traveldata badała również ceny przelotów tanimi liniami lotniczymi. Œrednie ceny na kierunkach turystycznych w Ryanairze z wylotami w okresie 2 - 8 paŸdziernika ponownie spadły w porównaniu z cenami z poprzedniego zestawienia, tym razem z 825 do 783 złotych, czyli o 42 złotych lub o 5,1 procent (poprzednio spadły o 29 złotych) – wyjaœnia ekspert.

Spadek na kierunkach kanaryjskich był minimalnie większy - z 915 do 866 złotych, czyli o 49 złotych lub o 5,4 procent, a na pozostałych kierunkach œrednie ceny spadły z 807 do 766 złotych, a zatem o 41 złotych lub 5,1 procent. Największe zniżki cen przelotów miały miejsce na trasach z Warszawy na Korfu i na Sycylię – o 453 i 364 złote, a zwyżki na trasach z Katowic do Chanii i z Warszawy do Faro – o 560 i 370 złotych.

Œrednie ceny w Wizz Airze wobec cen z poprzedniego zestawienia bardzo znacznie wzrosły - z 764 do 1005 złotych, czyli o 241 złotych lub 31,5 procent (wczeœniej spadły o 96 i 59 złotych, a jeszcze wczeœniej wzrosły o 151 złotych). Najbardziej zdrożały przeloty z Warszawy na Sycylię i do Alicante – o 970 i 320 złotych, a staniały z Katowic na Lanzarote i Teneryfę – o 200 i 160 złotych.

W porównaniach rok do roku – omawia sytuację Betlej - œrednie ceny w Ryanairze na kierunkach turystycznych wykazały nieznaczny spadek - z 788 do 780 złotych, a zatem o 8 złotych lub o 1 procent (wczeœniej ceny były wyższe o 200, 257 i 69 złotych). Na kierunkach kanaryjskich ceny rok do roku uległy bardzo znacznemu obniżeniu z 1095 do 866 złotych, czyli o 229 złotych lub 20,9 procent, podczas gdy na pozostałych kierunkach ceny zwyżkowały, a mianowicie z wzrosły z 721 do 761 złotych, czyli o 40 złotych lub o 5,5 procent. Najwięcej rok do roku wzrosły ceny przelotów z Wrocławia na Teneryfę i z Warszawy na Gran Canarię – o 516 i 482 złote, a spadły na połšczeniach z Katowic do Chanii i z Krakowa na Majorkę – o 457 i 426 złotych.

W Wizz Airze œrednia cen przelotów na kierunkach turystycznych ukształtowała się po ostatnich wzrostach cen na poziomie wyższym niż przed rokiem i wyniosła 929 wobec 1005 złotych, czyli wzrosła o 76 złotych lub o 8,2 procent (wczeœniej ceny były wyższe o 3, 153 i 212 złotych). Najmocniej rok do roku urosły ceny przelotów z Warszawy na Cypr i na Sycylię – o 783 i 512 złotych, a spadły z Katowic na Cypr i z Warszawy do Barcelony – o 275 i 248 złotych – kończy Andrzej Betlej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL