Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Betlej: Wycieczka lepszš inwestycjš niż akcje na giełdzie

Filip Frydrykiewicz
Kto kupił wczeœnie wycieczkę wakacyjnš dla rodziny, ulokował pienišdze lepiej niż gdyby zainwestował je na giełdzie. Stało się tak dlatego, że ceny poszły mocno w górę – wskazuje ekspert

Z powodu przerwy w cotygodniowych raportach Polskiego Zwišzku Organizatorów Turystyki ze sprzedaży w biurach podróży z perspektywy systemu rezerwacyjnego MerlinX, kolejny raz nie można się odnieœć do bieżšcej sytuacji na rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej – ubolewa prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej, rozpoczynajšc swój coponiedziałkowy materiał omawiajšcy wydarzenia minionego tygodnia.

Jak wynika z informacji lotnisk o ruchu czarterowym – dodaje zaraz - wzrost liczby imprez lotniczych polskiej branży turystyki wyjazdowej szacować można na nieco ponad 20 procent, czyli na poziomie zgodnym z prognozš Traveldaty na ten rok. Oznacza to, że rezultaty sezonu powinny być generalnie zgodne z założeniami.

W niejakiej sprzecznoœci z tš prognozš i z informacjami napływajšcymi z lotnisk pozostajš na razie wyniki raportów PZOT, które od kwietnia sygnalizowały doœć słaby wzrost sprzedaży lotniczych wakacji, w czerwcu już nawet niewielki spadek, a w lipcu spadek w doœć dużej skali - œrednio o 8 procent – wylicza ekspert.

Narastajšce różnice pomiędzy danymi bieżšcymi (majš charakter częœciowy i orientacyjny), a raportami PZOT można tłumaczyć w ten sposób – wyjaœnia - że ostatnio istotnie roœnie popyt na wyjazdy w tzw. Polsce B. Małomiasteczkowi turyœci wybierajš mniej kosztowne kierunki i hotele niższych kategorii. Takš ofertę w dużym stopniu majš biura podróży Rainbow, TUI Poland i Coral Travel Wezyr Holidays, którzy prawie całkowicie lub w dużej częœci sprzedajš poza systemem MerlinX, na którym bazujš raporty PZOT, a zatem ich zwiększona sprzedaż nie jest tam uwzględniana.

Z ostatnich statystyk wynika, że w minionym tygodniu nadal dużš popularnoœciš wœród rezerwujšcych cieszyły się Bułgaria i Albania, a doœć dobrš Turcja, Egipt i Grecja, mniejszš natomiast Hiszpania.

Widać też doœć wyraŸne wyhamowywanie dynamiki sprzedaży wyjazdów na sierpień do Turcji a przyspieszania sprzedaży ofert wakacyjnych w Egipcie. Może to wynikać z niedoboru dostatecznie atrakcyjnych ofert w Turcji (co przekłada się na wysokie ceny tego kierunku) i powoduje wzrastajšcš rolę bardzo taniego obecnie Egiptu, jako alternatywy dla mniej zamożnych turystów – snuje rozważania Betlej.

Ceny w tym sezonie systematycznie rosły

Traveldata przedstawia na wykresie zmianę œrednich cen na najważniejszych kierunkach w okresie od poczštku sprzedaży first minute do 4 sierpnia.

WyraŸnie rzuca się w oczy trend systematycznego wzrostu cen wyjazdów z biurami podróży w prawie wszystkich kierunkach (z wyjštkiem Egiptu), który uległ wyraŸniejszemu zachwianiu dopiero w momencie rozpoczęcia wakacji. Wtedy pojawiły się spadki œrednich cen na kierunkach kanaryjskich i greckich, ale niejako w zamian przyspieszyły wzrosty cen na tanich i jednoczeœnie rodzinnych kierunkach, jakimi sš Turcja i Bułgaria – opisuje autor.

Odrębnym przypadkiem pod względem cen jest w tym sezonie Egipt, gdzie po prostu podaż wycieczek jest za duża, a dodatkowo egipski funt przeżywa kłopoty i jego wartoœć mocno spadła w listopadzie 2016 roku – zauważa Betlej.

Inna ilustracja pozwala łatwiej przeœledzić zmiany cen na tle zdecydowanie najważniejszego kierunku, którym w zorganizowanej turystyce wyjazdowej jest Grecja. Poziom tamtejszych cen pozwala zrobić porównanie.

 

Na wykresie widać niespotykany wczeœniej relatywny wzrost cen na kierunkach tureckich poczšwszy od okresu gdy klienci ze œrodowisk mniej zamożnych przystępujš zwykle do bardziej intensywnego rezerwowania swoich wakacji i jeszcze większy, choć nieco opóŸniony w czasie, wzrost w Bułgarii, gdy dla częœci klientów Turcja zaczęła wydawać się już zbyt droga – opisuje Betlej.

Wczesne rezerwowanie się opłaciło

To, że ceny wycieczek w tym sezonie przeważnie systematycznie rosły (z wyjštkiem Egiptu) jest wyraŸnie widoczne już na pierwszym wykresie. Kolejne zestawienie pokazuje skumulowanš zmianę ceny pomiędzy samym poczštkiem sprzedaży first minute , a bardzo póŸnym last minute w złotych, ale i w ujęciu procentowym.

Warto się przyjrzeć zwłaszcza procentom, bo na niektórych kierunkach (Bułgaria, Turcja) przybierajš one relatywnie wysokie wartoœci. Liczby te przywodzš na myœl wielkoœci przyzwoitych zysków giełdowych, choć w tym wypadku chodzi raczej o równoważnik zysku w postaci kwot zaoszczędzonych na koszcie wakacyjnego wypoczynku – wyjaœnia prezes Traveldaty.

Jest jednak nawet lepiej niż można na pierwszy rzut oka sšdzić, bo do osišgnięcia znaczšco niższej ceny wycieczki potrzebne jest wyłożenie przez turystę jedynie częœci kwoty niezbędnej na jej zakup w postaci zaliczki. To sprawia, że oszczędnoœć może wynieœć 100 procent, a nawet więcej, a to jest już wynik arcymistrzów giełdowych inwestycji.

Wyglšda na to, że obecny rok turystyczny był dla wczesnych nabywców wakacyjnych wojaży pod względem finansowym wyjštkowo łaskawy, ale wcale nie oznacza to, że sytuacja tego typu nie będzie się zdarzać w kolejnych sezonach. Jest raczej wysoce prawdopodobne, że stanie się ona nieomal normš, chociaż skala oszczędnoœci może już nie być tak znaczna jak w tym sezonie – opisuje Betlej.

Wakacje taniejš

O 58 złotych spadła w ostatnim tygodniu œrednia cena wyjazdu na wakacje w biurach podróży – pokazuje badanie Travelplanet. Instytut przeanalizował ceny ofert biur podróży dla wylotów w szczycie sezonu (7-13 sierpnia 2017 r.), zebrane 4 sierpnia a porównane z cenami z 27 lipca i sprzed roku rok, a dokładnie z 28 lipca 2016 roku.

Ponieważ imprezy z wylotami w tygodniu 7-13 sierpnia stajš się już imprezami bardzo póŸnego last minute, to wysoki stopień wyprzedania wycieczek spowodował istotne zmniejszenie liczby dostępnych ofert i dlatego porównania, zwłaszcza na niektórych bardzo popularnych obecnie kierunkach mogš nie być tak adekwatne jak miało to miejsce wczeœniej, gdy dostępna była znacznie większa liczba ofert, popyt był bardziej zrównoważony z podażš, a liczba porównywanych hoteli była około trzykrotnie większa – wyjaœnia Betlej.

Największe zniżki œrednich cen wycieczek zanotowano tym razem na Teneryfie (na której ostatnio ceny wzrosły najbardziej) – o 629 złotych oraz w Portugalii i na Fuerteventurze – o 311 i 261 złotych, a największe zwyżki wystšpiły na cieszšcej się teraz bardzo dużym wzięciem Bułgarii – o 238 złotych oraz na Majorce i w Maroku – o 206 i 202 złote. O tej samej porze przed rokiem œrednie ceny wycieczek doœć znaczšco wzrosły, a mianowicie o 61 złotych - wymienia.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa

Badanie œredniej ceny imprez wobec ceny sprzed roku wskazuje z kolei, że różnica kolejny raz znacznie zmalała i wyniosła 45 złotych. Obniżenie się tej różnicy było skutkiem zarówno spadku œredniej z cen bieżšcych, jak i jej wzrostu przed rokiem.

 

Konsekwentnie wyższe ceny wycieczek w tym sezonie mogš być jeszcze w jakiejœ częœci skutkiem generalnie zwiększonego popytu bazujšcego na niewygasłym jeszcze wpływie wyraŸnie wyższych niż przed rokiem realnych dochodów gospodarstw domowych, ale przede wszystkim znacznego wyprzedania najbardziej poszukiwanych ofert. Spadki w ostatnich dwóch tygodniach majš już zwišzek z bardzo póŸnym okresem last minute, w którym ceny na większoœci kierunków spadały, a rosły tylko na niektórych, zwłaszcza w Turcji i Bułgarii – przekonuje Betlej.

Jak dalej opisuje, w rozbieżnych kierunkach na zmiany cen działajš teraz ceny paliwa lotniczego i kursy głównych walut. Te pierwsze stały się doœć istotnie wyższe i wynosiły 2,2 zł/litr wobec 2,03 zł/litr przed rokiem, ale za to doœć wyraŸnie w kierunku teoretycznie niższych œrednich cen wycieczek nadal działa silniejszy złoty, w relacji rok do roku umocnił się on bowiem do dolara i euro o około 3,5 procent, co łšcznie powoduje niewielki wspólny wpływ od strony kosztowej w kierunku zniżki œrednich cen imprez turystycznych w przybliżeniu w granicach około 15 - 20 złotych.

Turcja ze zbyt wygórowanymi cenami

Najbardziej rok do roku ceny wyjazdów z biurami podróży urosły na kirunku tureckim. Różnica wyniosła aż 963 złote (poprzednio były one wyższe o 465, 402, 380, 391, 355, 261, 221, 195 i 198 złotych). Ceny wycieczek, zwłaszcza na Tureckš Riwierę, od dobrych kilku tygodni wykazujš zdecydowanš tendencję do wzrostu, który jednak utrudnia konkurencję z wykazujšcš zdecydowany powrót do łask turystów Bułgariš, co widoczne jest w przebiegu tempa rezerwacji na tych kierunkach i będzie uwidocznione w materiale w kolejnym tygodniu – zapowiada autor.

Generalnie perspektywy na kolejne tygodnie odnoœnie popytu na wyjazdy do Turcji stały się ostatnio mniej jasne, gdyż z jednej strony jakoœć hoteli i serwisu w tym kraju, zwłaszcza w odniesieniu do wyjazdów rodzinnych, jest wysoka, a z drugiej strony ceny wycieczek do Turcji sš już na tle kierunków konkurencyjnych chyba zbyt wygórowane. W ostatnich miesišcach marże na imprezach do Turcji stały się bardzo wysokie, a organizatorzy, którzy postawili w tym sezonie na istotny wzrost oferty do tego kraju (np. Itaka) mogš mówić o bardzo trafnym posunięciu biznesowym.

Na pozycję wicelidera w kategorii wzrostów cen rok do roku wœród najważniejszych kierunków przesunęła się Bułgaria, w której ceny na skutek bardzo dobrego ostatnio popytu, ale przy równolegle doœć wysokiej podaży, systematycznie wspinajš się na poziom coraz wyraŸniej wyższy niż przed rokiem. Proces ten zachodzi jednak w dużo bardziej łagodny sposób niż ma to miejsce w wypadku Turcji, co jest także skutkiem tego, że w Bułgarii o tej porze ceny zwyżkowały również przed rokiem – objaœnia Betlej.

Tym razem różnica wzrosła do 181 złotych, a wczeœniej ceny były wyższe o 172, 120, 55, 61, 41, 31 złotych, a jeszcze wczeœniej niższe o 6 złotych, wyższe o 5 złotych oraz niższe o 19 złotych).

Trzecia pod względem dynamiki wzrostu ceny okazała się Grecja. Wyjazdy do tego kraju rok do roku kosztowały w ostatnim tygodniu więcej o 28 złotych (poprzednio były niższe o 17 złotych, ale wczeœniej znacznie wyższe o 341, 378, 318, 300, 287, 281, 274 i 259 złotych).

Na czwartš pozycję (z drugiej) w tym rankingu przesunęły się Wyspy Kanaryjskie, które stały się teraz tańsze o 75 złotych niż przed rokiem (wczeœniej były droższe o 198, 286, 349, 371, 256, 282, 169, 207 i 223 złote).

Na ostatniej (pištej) pozycji na liœcie zmian cen rok do roku – pisze Betlej - nadal pozostaje Egipt, gdzie poziom œrednich cen był o 115 złotych niższy niż przed rokiem (poprzednio był niższy o 30, , 99, 13, 77, 39, 164, 48 i 25 złotych, a wczeœniej nawet wyższy o 81 i 77 złotych).

Z mniejszych kierunków największe dodatnie różnice cen rok do roku zanotowały doœć tanie przed rokiem Majorka, a zwłaszcza Portugalia – o 278 i 264 złote, mniejszy wzrost cen wycieczek dotyczył Malty – o 156 złotych, a bardzo mocno spadły ceny wycieczek do wyjštkowo drogiego o tej porze przed rokiem Maroka oraz na doœć drogi Cypr – o œrednio 909 i 920 złotych.

 

Itaka ramię w ramię z Grecosem

Porównania zmian cen rok do roku u głównych organizatorów turystyki sš w warunkach bardzo zaawansowanego rynku last minute nieco mniej adekwatne niż zwykle i dlatego Betlej ogranicza się tylko do informacji, że w porównaniu z zeszłym rokiem z czwórki największych organizatorów taniej niż przed rokiem oferujš wycieczki biura Itaka i Grecos Holiday – oba w granicach 130 złotych, a drożej – w doœć podobnej skali - Rainbow i TUI Poland.

W liczbie najatrakcyjniejszych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, na pozycji lidera pozostaje Itaka z liczbš 30 najniższych ofert. Po kolejnych zniżkach cen również znacznš liczbę takich ofert ma biuro Rainbow (22 oferty), które wyprzedza TUI Poland (13 ofert).

Rainbow stał się w ostatnich dwóch tygodniach ponownie zdecydowanym liderem liczby najatrakcyjniejszych tanich ofert, podczas gdy w kategorii wyższej półki, czyli hoteli pięciogwiazdkowych, właœciwie przez cały sezon zdecydowanie przoduje Itaka.

Spoœród mniejszych organizatorów wysokš liczbę atrakcyjnych cenowo propozycji oferujš obecnie biura Sun&Fun i Net Holiday z liczbš 9 i 8 takich ofert – ujawnia ekspert.

ródło wykresów, map i tabeli: Traveldata

Końcowy akrod Ryanaira: 500 złotych podwyżki

W ostatniej częœci swej analizy Betlej opisuje sytuację w tanich liniach lotniczych. Okazuje się, że po serii pięciu kolejnych wzrostów cen ich biletów (o 108, 77, 179, 6 i 34 złote) na kierunkach turystycznych wobec poprzednich zestawień w liniach Ryanairze z wylotami w badanym okresie (7-13 sierpnia) „przyszedł czas na końcowy akord w postaci wyjštkowo wysokiego wzrostu, a mianowicie z 1140 do 1630 złotych, czyli o 490 złotych lub o prawie 43 procent".

Wzrost na kierunkach kanaryjskich był nieznacznie mniejszy - z 1430 do 1915 złotych, czyli o 485 złotych lub 34 procent, a na pozostałych kierunkach œrednie ceny wzrosły z 1082 do 1573 złotych, a zatem o 491 złotych lub 45,4 procent. Największe zwyżki cen przelotów miały miejsce na trasach z Poznania na Korfu i z Warszawy na Sardynię – o 1120 i 1115 złotych, a zniżki z Warszawy do Chanii (poprzednio zdrożała najbardziej) i z Krakowa na Gran Canarię – o 300 i 165 złotych – wymienia Betlej.

Œrednie ceny w Wizz Airze po trzech kolejnych wzrostach i ostatnim spadku ponownie odwróciły trend i tym razem – podobnie jak u konkurenta - bardzo mocno wzrosły o 394 złote z 982 do 1276 złotych, czyli o 40,1 procent (poprzednio spadły o 76 złotych, a wczeœniej wzrastały o 65, 72 i 117 złotych, a jeszcze wczeœniej spadły o 24 złote i wzrosły o 82 złote). Najbardziej zdrożały przeloty z Warszawy na Cypr oraz z Katowic do Burgas – o 740 i 670 złotych, a obniżek cen rejsów nie zanotowano.

Ciekawe – wskazuje Betlej – że wzrost cen biletów w Ryanairze spowodował, że znalazły się one kolejny raz na najwyższym w tym sezonie poziomie, znacznie przekraczajšcym te zanotowane w poprzednich tygodniach. Wynosiły one 1140 złotych dla œredniej ogólnej, 1488 złotych dla wysp Kanaryjskich i 1082 złote dla pozostałych kierunków.

Po porównaniu œrednich cen rok do roku w Ryanairze na kierunkach turystycznych, okazało się że po ostatnich zwyżkach stały się one dużo większe niż przed rokiem i wspięły się do 1607 złotych wobec 1272 złotych, a zatem o 335 złotych lub o 16,3 procent (poprzednio były niższe o 177 złotych, a wczeœniej wyższe o 135, 79, 75 i 78 złotych i niższe o 30 złotych, a jeszcze wczeœniej wyższe o 47, 64 i 51 złotych).

Œrednie ceny przelotów na kierunkach kanaryjskich były wyższe od zeszłorocznych wzrosły z 1238 do 1696 złotych, czyli o 458 złotych lub 37 procent, a na pozostałych kierunkach wzrosły z 1276 do 1595 złotych, czyli były większe o 319 złotych lub o 25 procent. Najwięcej rok do roku zwyżkowały rok do roku ceny rejsów z Warszawy na Korfu i z Wrocławia na Teneryfę - o 940 i 890 złotych, a spadły na połšczeniach z Krakowa na Sardynię i z Katowic do Chanii – 555 i 270 złotych.

W Wizz Airze z powodu ostatniego silnego wzrostu cen stały się one ponownie wyższe niż przed rokiem, a mianowicie o 79 złotych (poprzednio ceny były niższe o 223 i 21 złotych, a wczeœniej wyższe o 53 złotych oraz niższe o 9, 125, 18 i 117 złotych). Najbardziej rok do roku wzrosły ceny rejsów z Katowic do Burgas i do Barcelony - o 797 i 641 złotych, a spadły z Warszawy na Korfu i Sycylię – o 1780 (sic!) i 320 złotych – kończy opis ekspert.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL