Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Rainbow wygrywa z TUI Group i Thomasem Cookiem

Atutem biura podróży, zmniejszajšcym ryzyko jego biznesu, sš objazdowe wycieczki autokarowe
Filip Frydrykiewicz
Ponadprzeciętne wyniki biura podróży Rainbow i jego struktura pokazujš, że jest to firma z potencjałem. Również porównanie z koncernami zachodnimi œwiadczy na jej korzyœć – przekonuje ekspert rynku turystycznego Andrzej Betlej

Pierwsze 6 miesięcy (paŸdziernik 2016 r. – marzec 2017 r.) sprzedaży w biurach podróży wyjazdów na rok 2017 przyniosło imponujšcy wzrost sprzedaży imprez lotniczych, zdecydowanie najważniejszych dla touroperatorów. Na przełomie I i II kwartału jego wartoœć skumulowana wyniosła 27 procent.

Poczštek kwietnia zakończył jednak ten trend i rozpoczšł, według statystyk prezentowanych w cotygodniowych raportach Polskiego Zwišzku Organizatorów Turystyki, bazujšcych na danych z systemu rezerwacyjnego MerlinX, serię zdecydowanie słabszych wyników. Po słabych rezultatach kwietnia, które mogły mieć zwišzek z przypadajšcymi wtedy œwiętami wielkanocnymi, niewiele lepszy był maj z dynamikš zaledwie nieco ponad 10 procent, a czerwiec był nawet pierwszym w tym sezonie miesišcem spadku – o prawie 1,5 procent. Dwa pierwsze (i na razie ostatnie) raporty lipcowe przyniosły dalsze pogłębienie spadków do œrednio nieco ponad 8 procent.

W tej sytuacji pewnš jaskółkš optymizmu może być opublikowany w ostatni wtorek giełdowy raport biura Rainbow, w którym spółka informuje, że wartoœć jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych wyniosła w czerwcu 157,6 mln złotych, co w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku daje wzrost o 33,3 procent.

Oznacza to, że ten ważny dla sezonu letniego w turystyce wyjazdowej miesišc wypadł w tym biurze lepiej niż można było przypuszczać. Może to potwierdzać wyrażane kilkakrotnie przewidywania Traveldaty, że sytuacja branży jako całoœci może wyglšdać nawet o kilka procent lepiej niż wynika to z raportów MerlinaX, jako że sprzedaż biura Rainbow prawie w całoœci pozostaje poza tym systemem.

Na tle europejskich gigantów

Raport Rainbow daje okazję do przyjrzenia się temu wiceliderowi polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej i zaktualizowania jego obrazu na tle notowanych na giełdach zachodnioeuropejskich liderów turystyki, czyli koncernów TUI Group i Thomas Cook.

Tradycja przedstawiania spółki Rainbow, jak również innych krajowych liderów turystyki jest już doœć długa i została zapoczštkowana przed ponad pięciu laty tekstem o szacunkowej wartoœci czołowych polskich biur podróży (patrz: "Ile sš warte największe polskie biura podróży?"), a ostatnim z serii kilkunastu obszernym materiałem z tej był opis aktualnych i historycznych korzyœci wynikajšcych z wczesnego zakupu akcji Rainbow ("Betlej: Dobre biura podróży zyskujš na wartoœci").

Porównania biura Rainbow z turystycznymi koncernami zachodnioeuropejskimi sporzšdzone zostały według powtarzalnego schematu stworzonego w celu zredukowania trudnoœci, jakimi dla wielu czytelników mogš być przy takich porównaniach bardzo duże różnice skali pomiędzy tymi firmami. Dlatego, podobnie jak to miało wczeœniej miejsce, dla łatwiejszego porównania trzech firm w ich najważniejszych parametrach sprowadzono je do wspólnego mianownika, przeliczajšc i przystosowujšc TUI Group i Thomasa Cooka do skali biura Rainbow.

 

Zestawienie obejmuje najbardziej aktualne wyniki touroperatorów z tego samego dla wszystkich okresu, czyli 12 miesięcy (kwiecień 2016 - marzec 2017), który – co istotne – zawiera dane z raportów półrocznych TUI Group i Thomasa Cooka (ich rok obrotowy obejmuje okres paŸdziernik – wrzesień), gdyż ich raporty kwartalne zawierajš zbyt wšski dla takich porównań zakres danych - co nie dotyczy biura Rainbow, którego raporty sš pod tym względem bardziej transparentne. Wielkoœci pozycji rachunku wyników zostały przeliczone według œrednich kursów z okresu kwiecień 2016 r. - marzec 2017 r. (euro: 4,348 zł, funt: 5,178 zł), wielkoœci bilansowe według kursów z 31 marca 2017 r. (euro: 4,225, funt: 4,955). Wielkoœci podane sš w milionach złotych, chyba że jest to zaznaczone inaczej.

*po wyeliminowaniu różnic kursowych, **hotele w zarzšdzaniu, czyli nie własne, ***zatrudnienie według stanu na koniec roku obrotowego

Jak pokazuje zestawienie, wiele parametrów w relacji do obrotów ogółem przyjmuje u wszystkich trzech touroperatorów doœć podobne wielkoœci, co œwiadczy, że klasyczny biznes touroperatorski w dużych i œrednich firmach (Rainbow) prezentuje strukturę w dużym stopniu podobnš. Dotyczy to relacji przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych do przychodów ogółem, liczby klientów, czy też liczby osób zatrudnionych, co zresztš przy okazji sugeruje podobnš wydajnoœć pracy, zwłaszcza jeœli uwzględnimy relatywnie znacznie większš sieć własnych placówek sprzedaży Rainbow i większe w nim zatrudnienie.

Wzrost wcale nie na wyrost

Odnoœnie różnic, to tradycyjnie już łatwo zauważalna jest większa dynamika wzrostu naszego touroperatora, z tym że akurat w tym zestawieniu jest ona i tak relatywnie niewysoka, gdyż Rainbow ogranicza działalnoœć poœrednictwa w odsprzedawaniu miejsc w czarterowanych przez siebie samolotach innym organizatorom (czyli de facto konkurentom), co zmniejsza liczonš łšcznie dynamikę jego przychodów.

W podstawowym biznesie, którym jest organizowanie imprez turystycznych dynamika wzrostu w Rainbow jest znaczšco wyższa niż w firmach zachodnich i wynosi 16,8 procent.

Inna łatwo zauważalna różnica to relatywnie znacznie większa sieć biur firmowych u naszego touroperatora. Szybka jej rozbudowa i będšce jej skutkiem jeszcze zbyt małe jej wykorzystanie jest jednš z głównych przyczyn obniżonej ostatnio rentownoœci spółki. Warto zaznaczyć, że na krótkš metę struktura sieci polskiego organizatora, która w około dwóch trzecich jest sieciš biur własnych, nie jest wprawdzie korzystna, ale na dłuższš metę prawie na pewno będzie wnosić do firmy coraz większš wartoœć dodanš.

TUI inwestuje ile się da

Coœ co może nieco dziwić, to niższa rentownoœć biura Rainbow, niż TUI Group, chociaż wczeœniej sytuacja ta była z reguły odwrotna. Widoczne jest też, że relatywnie wyższy poziom zysków oraz rentownoœci pozwalajš koncernowi TUI na wypłacanie akcjonariuszom stosunkowo wysokiej dywidendy.

Taka korzystna sytuacja jest w dużej mierze skutkiem polityki koncernu TUI, który w iœcie ekspresowym tempie sprzedaje swoje spółki, które nie przystajš do jego strategii rozwoju. Sprzedał więc internetowy bank miejsc w hotelach Hotelbeds Group (wrzesień 2016 r.), firmę gromadzšca marki turystyczne Travelopię (czerwiec 2017 r.) i zajmujšcš się transportowaniem towarów w kontenerach spółkę Hapag-Lloyd (lipiec 2017 r.), a uzyskane w ten 1,97 miliarda euro przeznaczył w dużej mierze na budowę hoteli i wycieczkowców. Skoncentrował się więc na najbardziej rentownych segmentach turystyki, rezygnujšc z mniej perspektywicznych sektorów biznesu, na których przyszłoœci zaczynajš kłaœć się cieniem zapowiedzi tanich linii lotniczych Ryanair planów zostania „Amazonem turystyki".

Warto zaznaczyć, że już prawie połowa zysków TUI Group pochodzi z tych segmentów (hotele i rejsy), co w pewnym uproszczeniu oznacza, że bez nich rentownoœć koncernu kształtowałaby się na poziomie poniżej dwóch procent.

Thomas Cook ma znacznie mniejsze możliwoœci inwestowania niż TUI, w rezultacie jego rentownoœć pozostaje i zapewne będzie pozostawała znacznie mniejsza.

Niektórzy touroperatorzy zachodni od kilku już lat tworzš sieci hoteli na wyłšcznoœć (obiekty własne, leasingowane oraz zarzšdzane na podstawie długoterminowych kontraktów), traktujšc to jako panaceum na stale rosnšcš konkurencję tanich linii lotniczych. Rainbow w ekspansji hotelowej stawia na razie pierwsze kroki (buduje drugi hotel na wyspie Zakintos), ale równoczeœnie ponosi koszty szybkiego zwiększania liczby własnych salonów, które jednakże w najbliższych miesišcach powinny przyczynić się do wzrostu jego rentownoœci.

 

Z gotówkš w portfelu

Bardzo istotna różnica pomiędzy biurem Rainbow a oboma europejskimi liderami dotyczy ich struktury i jakoœci aktywów. Aktywa Rainbow to w dużym stopniu żywa gotówka, a ostatnio również przedpłaty lokowane w dużej skali w hotelach na poczet ich usług. Koncerny zachodnie gotówki netto nie majš, najczęœciej wykazujš zadłużenie netto.

Kolejna kwestia dotyczy często spotykanej w dużych zachodnich firmach turystycznych pozycji goodwillu, który osišga w ich bilansach czasami wręcz gigantyczne rozmiary (patrz: "Goodwill – zmora zachodnioeuropejskich touroperatorów"). Element ten występuje w polskiej rachunkowoœci pod doœć mylšcš nazwš „wartoœć firmy", co sugeruje, że jest to coœ, co firma posiada, a zatem coœ pozytywnego. W rzeczywistoœci jest to kwota, którš nadpłacono przy zakupie lub przejęciu innej firmy ponad wartoœć jej aktywów, ujęta w księgach. Oznacza to, że firma pozbyła się żywej gotówki w zamian za zapis księgowy, dotyczšcy nabytego aktywu, którego realnš wartoœć jest póŸniej często bardzo trudno wiarygodnie zweryfikować. Istotne przy tym jest, że chociaż goodwill jest pozycjš w aktywach spółki, to odsprzedać go właœciwie już nie można. Jest on bowiem często tak zroœnięty z firmš, że obie te rzeczy w praktyce nie dajš się rozdzielić.

Ten czynnik jest istotny dla zrozumienia, że nie można zbyt łatwo, a zatem bez niezbędnych przeliczeń, porównywać wprost firm turystycznych z niskim goodwillem, takich jak Rainbow, z biurami zachodnimi z często bardzo wysokš wartoœciš tej pozycji, nie można bowiem bezpoœrednio porównywać gotówki z niejasnym w swej wartoœci goodwillem. Pozycja ta gra dużš rolę w wycenie firm turystycznych, o czym jeszcze poniżej.

Rainbow przekonał do swojej wartoœci

W drugiej częœci zestawienia pokazuję to, co dla częœci odbiorców może być szczególnie interesujšce, czyli jak przy sprowadzeniu do tej samej skali przedstawia się wartoœć danego touroperatora i czy w zwišzku z tym sš oni wyceniani przez rynek tanio, czy drogo.

Dla ustalenia kapitalizacji i porównań zastosowano œrednie kursy akcji i œrednie kursy walut z ostatnich czterech tygodni (28 czerwiec - 25 lipiec 2017 roku), tj. 4,2274 zł za euro dla TUI Group oraz 4,7790 zł za funta dla Thomasa Cooka.

*po wyeliminowaniu różnic kursowych

W wielu wczeœniejszych materiałach o biurze Rainbow podkreœlałem, że spółka ta jest niedocenienia przez inwestorów, w zwišzku z czym ceny jej akcji pozostajš doœć istotnie poniżej realnej wartoœci, w tym również w porównaniu z cenami akcji wiodšcych koncernów europejskich. W efekcie dużo niższa niż u zachodnich koncernów była relacja jej wartoœci rynkowej do rozmiarów działalnoœci, i to mimo że polska spółka była od nich znacznie rentowniejsza.

Akcje organizatora znaczšco zdrożały wiosnš 2015 roku, ale mimo to nie osišgnęły wtedy jeszcze wspomnianej relacji na poziomie europejskich konkurentów. PóŸniej nastšpił półtoraroczny okres zastoju (zwany często przez analityków konsolidacjš) na poziomie cen akcji 20 - 25 złotych, w którym Rainbow w stosunku do obu koncernów jeszcze relatywnie staniał. Mniej więcej w okolicach mojego materiału: "Betlej: Dobre biura podróży zyskujš na wartoœci", akcje spółki przebiły pułap 30 złotych, a potem wspięły się na poziom około 40 złotych, na którym przebywajš już od kilkunastu tygodni.

Czy może być drożej? Może

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Rainbow jest obecnie doœć drogi (szczególnie wobec Thomasa Cooka), zwłaszcza, jeœli brać pod uwagę „surowš" relację jego wartoœci do rozmiarów działalnoœci. Lepsze wyniki otrzymamy jednak, gdy skorygujemy wyceny o zarówno wpływ kapitału, jak i specyficznych rodzajów aktywów typu goodwill lub też niektóre inne rodzaje wartoœci niematerialnych i prawnych. Wtedy wskaŸniki okażš się w miarę zbliżone, z tym że Rainbow nadal jest wyceniany nieco wyżej niż oba koncerny.

Ma to uzasadnienie w postaci znacznie lepszych perspektyw rozwoju polskiego rynku turystycznego, a w szczególnoœci bliskiej już i bardzo prawdopodobnej poprawy wyników spółki, wynikajšcej z mniej agresywnej polityki cenowej i zwiększania się efektywnoœci własnych oddziałów touroperatora.

Z drugiej strony wydaje się, że i koncern TUI nie wydaje się obecnie dostatecznie dowartoœciowany, zwłaszcza jeœli uwzględniać proces kierowania znacznych pieniędzy na rozbudowę działalnoœci, których rentownoœć i zwrot z kapitału sš kilkakrotnie większe niż z działalnoœci touroperatorskiej.

Przy okazji warto też zauważyć, że Rainbow ma bardziej niż inne biura podróży zróżnicowanš strukturę produktowš - relatywnie duży jest w niej udział wycieczek objazdowych i wycieczek do dalekich krajów (tzw. egzotyka). Dzięki temu odporniejszy jest na presję konkurencji w wycieczkach spod znaku sun&beach czy na skutki zdarzeń terrorystycznych, a co za tym idzie na ryzyko jakie cišży na każdym organizatorze turystyki.

W tej sytuacji bardzo ciekawe jest, jak potoczš się losy wyceny Rainbow na giełdzie i na tle obu wiodšcych firm europejskich. Traveldata wróci wkrótce do kwestii przyszłoœci tego i innych liderów branży polskiej turystyki wyjazdowej.

Autor jest ekspertem turystycznym, współzałożycielem Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata. W latach 90. pracował w banku Millennium jako członek zarzšdu i wiceprezes. Kolejne 10 lat zwišzany był z firmami lotniczymi i turystycznymi.

Tekst został przygotowany przez autora w celach wyłšcznie informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporzšdzenia Ministra Finansów z 19 paŸdziernika 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z póŸn. zmianami).

Autor działał z należytš starannoœciš i rzetelnoœciš, nie ponosi jednak odpowiedzialnoœci za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL