Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Betlej: Rekordowy wzrost cen wycieczek

Filip Frydrykiewicz
294 złote – o tyle œrednio zdrożały wakacje z biurami podróży w porównaniu z zeszłym rokiem. To rekordowa wartoœć. Ceny rosnš, mimo niskich kosztów paliwa, dolarów i euro – pisze ekspert

Na poczštku podsumowania zeszłego tygodnia prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej przywołuje wyniki raportu Polskiego Zwišzku Organizatorów Turystki ze sprzedaży wycieczek w biurach podróży w pierwszym tygodniu lipca. Przyniósł on spadek, w porównaniu z poprzednim rokiem, najważniejszych dla branży wycieczek lotniczych - o 4,3 procent. W efekcie spadł również wskaŸnik skumulowanego wzrostu - z 16,8 do 15,5 procent (więcej: "W biurach podróży ceny trzymajš się mocno").

Jednoczeœnie Betlej zauważa, że wyraŸnie roœnie popularnoœć wyjazdów do Bułgarii i Albanii, a także do Turcji. „Mniej jednoznaczna jest sytuacja zmian sprzedaży [wyjazdów do] Egiptu i Grecji, natomiast wyraŸnie słabszy okres przeżywa Hiszpania". Stšd wycišga wniosek, że „do energiczniejszych niż dotšd zakupów przystšpili słabiej z reguły sytuowani mieszkańcy tzw. Polski B".

Zdaniem Betleja, ludzi do biur podróży popchnęła także fatalna pogoda nad Bałtykiem na poczštku wakacji. Chcš oni spędzić urlop na południu Europy, gdzie jest pewnoœć, że będzie ciepło.

Traveldata przygotowała wykres ilustrujšcy udział rezerwacji na sezon letni.

Z wykresu wynika szybkie tempo zyskiwania pozycji przez Bułgarię (o 0,76 punktu procentowego w ostatnich dwóch tygodniach), która zbliża się już do poziomu ze zdecydowanie najlepszego dla niej lata 2016 roku – wyjaœnia autor. Widać też dużš poprawę pozycji Albanii (o 0,25 punktu procentowego), która jest nawet lepsza niż Bułgarii i przekracza poziom udziału tego kierunku w poprzednim sezonie.

Turcja i Egipt muszš jeszcze poczekać

Sytuacja Turcji i Egiptu nie jest tak pomyœlna, ale i tak ich udziały kształtujš się sporo korzystniej niż przed rokiem, co oznacza rozpoczęcie odbudowy ich znaczenia na polskim rynku turystyki wyjazdowej – pisze dalej Betlej. Sytuacja wyraŸnie wzrastajšcej popularnoœci tych, na ogół bardzo przystępnych pod względem cen i jednoczeœnie bardzo dobrych jakoœciowo, kierunków jest zapowiedziš znaczšcych zmian w geografii turystycznych wyjazdów Polaków już w sezonie lato 2018 i w sezonach następnych.

I znowu ekspert odwołuje się do wykres. Pokazano na nim przebieg udziałów w polskim rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej. Pierwszy obszar to kierunki „ekonomiczne", które tradycyjnie oferujš bardzo korzystnš lub korzystnš relację jakoœci do ceny, ale od czasu do czasu niektóre z nich budzš obawy turystów z powodu wzrastajšcego ryzyka niebezpiecznych wydarzeń. Traveldata zalicza do nich Turcję, Egipt, Tunezję i Bułgarię (ta ostatnia w tej grupie jest uważana za bezpiecznš).

 

Drugi teren to Grecja, czyli najpopularniejszy obecnie kierunek wyjazdów Polaków z biurami podróży, który łšczy względnie przystępnš cenę z dużš różnorodnoœciš i jest uważany przez ogół turystów za bezpieczny. Trzecia grupa to pozostałe kierunki wyjazdów wypoczynkowych z wyłšczeniem Izraela i szybko obecnie rosnšcej letniej egzotyki, czyli kierunków relatywnie bliskich, ale z reguły mniej przystępnych cenowo oraz często posiadajšcych rozbudowanš siatkę połšczeń obsługiwanych przez tanie linie lotnicze, czyli głównie kierunki, takie jak Hiszpania, Włochy, Portugalia, Cypr, Malta, Maroko i Chorwacja – opisuje autor.

W przeszłoœci zdecydowanš przewagę miała pierwsza grupa kierunków. „Obszar ten przeżywał jednak cykliczne spadki znaczenia, które sš wyraŸnie widoczne w latach 2011 (arabska wiosna), 2013 (zamach stanu w Egipcie) i w latach 2015 i 2016 (ogólna eskalacja terroryzmu w Tunezji, Egipcie i Turcji). Takim spadkom towarzyszył zwykle równoległy wzrost znaczenia kierunków konkurencyjnych, które poprzez przesunięcia geografii wyjazdów stabilizowały w znacznej mierze ogólnš wielkoœć ruchu turystycznego. Nie dotyczyło to jedynie lat bardzo dobrej koniunktury, zwłaszcza 2008 i 2014, gdy wszystkie te obszary zyskiwały turystów".

W cišgu dekady wyraŸnym wyjštkiem jest rok 2016, gdy pierwszy raz w historii dwa kolejne lata znacznych obaw turystów przed niebezpiecznymi wydarzeniami zepchnęły dawnych liderów na pozycję outsiderów i to mimo że z ekonomicznego punktu widzenia prezentujš się oni dla turystów nadzwyczaj korzystnie – wskazuje Betlej.

Kolejne sezony rozstrzygnš

Obecny sezon pozostanie zapewne pod tym względem zasadniczo nierozstrzygnięty i to z powodów w istotnej częœci już „zaprogramowanych" na etapie przedsezonowych planów. Spowodowały one bowiem, że skala zmian w ruchu turystycznym stała się mniejsza niż jej „naturalny" potencjał. Jest ona nieco hamowana poprzez fakt, że częœć biur podróży nie przygotowała dostatecznie dużych programów na niektórych kierunkach - np. w Turcji - co spowodowało duży wzrost cen wycieczek. Dzięki temu biura podróży dobrze zarabiajš na nich.

Jak wyjaœnia ekspert, w konsekwencji może się zdarzyć, że na następny rok touroperatorzy zwiększš swojš ofertę wyjazdów do Turcji i Egiptu, co z jednej strony zmieni geografię wypoczynkowych wyjazdów Polaków, a z drugiej – spowoduje spadek cen, co się odbije na rentownoœci branży jako całoœci.

Itaka obniża ceny

Dalej prezes Traveldaty zwraca uwagę, że w minionym tygodniu Itaka mocno obniżyła ceny swoich wycieczek do niektórych miejsc (Egiptu, na Majorkę, ale i do i tak taniej Turcji) mimo że przez większoœć sezonu oferowała bardzo atrakcyjne ceny, co zapewniało jej kilkudziesięcioprocentowš dynamikę wzrostu sprzedaży przez dużš częœć sezonu. „Może to oznaczać sygnał bardzo perspektywicznego traktowania tych kierunków, które mogš w sposób zdecydowany wrócić do łask polskich turystów" – uważa Betlej.

Również Grecos Holiday obniżyło ceny wyjazdów do Grecji o 70 - 200 złotych, w zależnoœci od kategorii hoteli i kierunku. To – zdaniem Betleja – sygnał, że to biuro podróży sporo już zarobiło i teraz może sobie na takš politykę pozwolić. Z kolei szybko rosnšcy w ostatnich sezonach Rainbow w tym roku stosuje na częœci kierunków mniej obniżek. Dzięki temu powinien osišgnšć lepsze wyniki finansowe – opisuje sytuację autor analizy.

Jednym z niewielu Ÿródeł niepokoju dla największych organizatorów mogš być jednak plany tanich linii lotniczych, a zwłaszcza Ryanaira, który zapowiada - w różnych odmianach - ideę stania się „Amazonem" europejskiej turystyki (czytaj: "Ryanair chce konkurować z Booking.com"). „Można jednak z dużym stopniem pewnoœci postawić tezę, że nasi liderzy turystyki wyjazdowej sš zarówno pod względem merytorycznym, jak i posiadanych zasobów znacznie lepiej predestynowani do konkurowania z nowymi odmianami turystycznego biznesu od pozostałych organizatorów na polskim rynku turystycznym" – konkluduje Betlej.

Tanie linie podnoszš ceny touroperatorom

Jakie ceny majš biura podróży na wyjazdy w szczycie sezonu turystycznego? Traveldata przeprowadziła porównanie, zarówno jeœli chodzi o ostatni tydzień, jak i poprzedni rok. Zestawienie cen na pierwszy pełny tydzień sierpnia (7 - 13.08 2017) pokazało, że w ostatnim tygodniu œrednia cena wzrosła o 39 złotych.

 

Najbardziej wzrosły ceny wyjazdów na Maltę (o 731 złotych), na Rodos (o 261 złotych) i na Teneryfę (o 166 złotych). Największe zniżki wystšpiły na wakacje na Lanzarote (o 142 złote), Kos (121 złotych) i w Marsa Alam (o 115 złotych) – opisuje Betlej.

I wyjaœnia, że duży wzrost œrednich cen na Malcie wynikał zapewne z dużego wzrostu cen przelotów w tanich liniach lotniczych, na których często sš oparte wycieczki na tym kierunku i wyraŸnemu zmniejszeniu się w ofercie liczby tańszych hoteli.

Zmiany cen wycieczek obrazuje mapa.

300 złotych różnicy

Jeœli chodzi o ruch cen w porównaniu rok do roku, badanie Traveldaty wskazuje, że œrednia cena była w minionym tygodniu większa o 294 złote. Był to zarazem największy wzrost cen rok do roku w tym sezonie.

Dzieje się tak, mimo że na rzecz obniżenia cen działajš takie istotne czynniki jak ceny paliwa lotniczego i kursy głównych walut. Te pierwsze sš teraz wprawdzie na tym samym poziomie co przed rokiem (2,17 złotego za litr), ale przez ostatnich pięć tygodni były one niższe o 2 – 4,5 procent. Dla porównania jak bardzo spadły ceny paliwa w relacji z sezonami 2015, 2014 i 2013 Betlej przypomina, że wynosiły one wtedy odpowiednio 2,46, 3,09 i 3,36 złotego za litr. Jeszcze bardziej na rzecz obniżek przemawia silniejszy złoty. W relacji rok do roku umocnił się on wobec amerykańskiego dolara i euro œrednio o nieco ponad 5 procent. „Łšczny wpływ cen paliw i kursów walut wywiera więc od strony kosztów wpływ w kierunku zniżki œrednich cen imprez turystycznych w przybliżeniu w granicach około 100 - 110 złotych" – wylicza Betlej.

Najbardziej podrożały od zeszłego roku wakacje w Turcji - o 380 złotych (w poprzednich tygodniach były droższe o 391, 355, 261, 221, 195, 198, 141, 101 i 88 złotych).

Dużo droższe były też podróże do Grecji - œrednio o 378 złotych (w minionych tygodniach było to: 318, 300, 287, 281, 274, 259, 287, 279 i 303 złote). Największe zwyżki zanotowały Rodos (o 511 złotych), Korfu (o 477 złotych) i Kreta (o 458 złotych).

Na trzeciš pozycję w tym rankingu wróciły Wyspy Kanaryjskie, których œrednia cena była większa œrednio o 349 złotych niż przed rokiem (wczeœniej o: 371, 256, 282, 169, 207, 223, 268, 236 i 194 złotych). Największy wpływ na tę zwyżkę wywierały – podobnie jak przed tygodniem - Gran Canaria (o 614 złotych) i Teneryfa (o 402 złote).

Na czwartej pozycji - pisze ekspert - pozostała Bułgaria, której cena na skutek bardzo dobrego ostatnio popytu, ale i doœć wysokiej podaży stabilizuje się na poziomie umiarkowanie wyższym niż przed rokiem. Tym razem było to 55 złotych (poprzednio: 61, 41, 31 złotych, wczeœniej mniej o 6 złotych, jeszcze wczeœniej więcej o 5 złotych i mniej o 19 złotych, a w starszych zestawieniach więcej o 45, 77 i 104 złote).

 

Na ostatniej, pištej, pozycji na liœcie zmian cen rok do roku pozostaje, a nawet się umacnia, Egipt, gdzie w ostatnim tygodniu œrednia cena była o 99 złotych mniejsze niż rok wczeœniej (poprzednio mniejsze o: 13, 77, 39, 164, 48 i 25 złotych, a wczeœniej większe o: 81, 77, 99 i 125 złotych). Jest to głównie skutek znacznie mniejszej ceny w Hurghadzie, tym razem o 325 złotych, bo ceny w Marsa Alam pozostajš na wyższym poziomie niż przed rokiem.

Popyt na wyjazdy do Egiptu osłabia silna konkurencja Bułgarii, która sprzedaje się wyraŸnie lepiej. Negatywny wpływ może również wywierać zamordowanie w pištek przez nożownika dwóch turystek niemieckich w Hurghadzie. Marże w Egipcie, choć już nie tak korzystne jak w wczeœniej, pozwalajš biurom podróży dostosowywać ceny do podaży, co właœnie w ostatnim tygodniu uczynił lider polskiego rynku turystyki wyjazdowej, czyli Itaka – konkluduje autor.

Itaka liderem niskich cen

Porównania zmian cen rok do roku u głównych organizatorów turystyki wskazujš, że po ofensywnych obniżkach cen w ostatnim tygodniu na częœci kierunków, Itaka zdecydowanie umocniła swojš pozycję biura o najniższym wzroœcie œredniej ceny rok do roku. Przewyższała ona zeszłoroczne zaledwie o 19 złotych (tydzień temu było to 140 złotych).

Większe zwyżki œrednich cen rok do roku, ale nadal niższe od œredniej (teraz jest to 294 złote) wystšpiły w biurze Coral Travel Wezyr Holidays – œrednio o 120 złotych, a jeszcze większe w biurze Neckermann Polska - o około 220 złotych. Blisko œredniej wzrosły ceny w biurze Grecos Holiday. W pozostałych dużych biurach roczne zwyżki œrednich cen przekraczały przeciętnš i mieœciły się w granicach 492 – 558 złotych.

Które biura podróży mogły w ostatnim tygodniu pochwalić się największš liczbš najtańszych ofert w różnych kategoriach hoteli? Na pierwszym miejscu znalazła się – według Traveldaty - Itaka z liczbš 35 najatrakcyjniejszych ofert (poprzednio 28. Wyprzedziła ona Coral Travel Wezyr Holidays (19 ofert) i Rainbow (15 ofert). Przed rokiem o tej porze liderem liczby atrakcyjnych ofert było biuro Rainbow z liczbš 24 takich ofert przed biurami Itakš (17) i Exim Toursem (16).

W kategorii ofert ekonomicznych – wylicza Betlej - Itaka stała się liderem liczby najtańszych ofert nieznacznie wyprzedzajšc zajmujšce regularnie wysokš pozycję biura Rainbow i TUI Poland. jeszcze bardziej zdecydowanie Itaka wygrywa w kategorii hoteli pięciogwiazdkowych. Spoœród mniejszych organizatorów wysokš liczbę atrakcyjnych cenowo propozycji oferujš obecnie biura Net Holiday z liczbš 8 ofert oraz 7islands – 7 takich ofert.

ródło wszystkich wykresów, map i tabeli: Traveldata.

Agresywna podwyżka w tanich liniach

Po dwóch kolejnych znaczšcych wzrostach (o 108 i 77 złotych), œrednia cena przelotu na kierunkach turystycznych wobec ostatniego zestawienia w Ryanairze z wylotami w badanym okresie (7-13 sierpnia) ponownie, jeszcze agresywniej, wzrosła, a mianowicie z 921 do 1100 złotych, czyli aż o 19,4 procent – pisze ekspert.

Wzrost cen na Wyspy Kanaryjskie był jeszcze większy - z 1190 do 1488 złotych, czyli wyniósł 25 procent. Na pozostałych kierunkach œrednie ceny wzrosły z 867 do 1022 złotych, a zatem o 17,9 procent. Największe zwyżki cen przelotów miały miejsce na trasach z Krakowa na Gran Canarię i z Warszawy na Korfu – o 705 i 500 złotych, a zniżki z Krakowa do Pescary i z Warszawy na Sycylię – o 235 i 200 złotych.

Również œrednia cena w Wizz Airze kolejny raz wzrosła, tym razem o 71 złotych, z 832 do 903 złotych, czyli o 8,5 procent (poprzednio wzrosła o 117 złotych, wczeœniej spadła o 24 złote i wzrosła o 82 złote, a jeszcze wczeœniej spadła o 81 złotych, wzrosła o 16 złotych, spadła o 156 złotych i wzrosła o 207 złotych). Najbardziej zdrożały przeloty z Katowic na Teneryfę i na Sardynię – o 775 i 320 złotych, a staniały z Warszawy do Burgas i z Katowic na Cypr – o 100 i 85 złotych.

Silny wzrost cen biletów w Ryanairze spowodował, że znalazły się one na najwyższym w tym sezonie poziomie, przekraczajšc zdecydowanie poprzednie rekordy zanotowane w połowie kwietnia. Wynosiły one wtedy 924 złote dla œredniej ogólnej, 1238 złotych dla Wysp Kanaryjskich i 861 złotych dla pozostałych kierunków.

W porównaniach rok do roku œrednia cena w Ryanairze wzrosła z 1034 do 1113 złotych, a zatem o 7,6 procent (poprzednio była wyższa o 75 i 78 złotych i niższa o 30 złotych, a wczeœniej wyższa o 47, 64 i 51 złotych). Œrednia cena przelotów na Wyspy Kanaryjskie była większa o 154 złote (11,5 procent) i wyniosła 1488 wobec 1334 złotych przed rokiem, a na pozostałych kierunkach wzrosła rok do roku z 968 do 1031 złotych, a zatem o 6,5 procent.

Najwięcej rok do roku zwyżkowały ceny rejsów z Warszawy do Salonik i do Aten - o 391 i 380 złotych, a spadły na połšczeniach z Krakowa na Sardynię i Majorkę - o 365 i 270 złotych.

W Wizz Airze z powodu ostatniego wzrostu œrednia ceny stała się już większa niż przed rokiem, a mianowicie o 53 złote (poprzednio były niższa o 9, 125, 18 i 117 złotych, a wczeœniej wyższa o 20, 13 i 210 złotych). Najbardziej rok do roku wzrosły ceny rejsów z Katowic na Sardynię i Cypr - o 205 i 188 złotych, a zwyżkowały z Warszawy do Lizbony i Alicante – o 85 i 78 złotych – kończy Betlej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL