Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

PIT: Turyści sš dobrze chronieni

Od lewej: Małgorzata Karwat z rady naczelnej PIT, prezes PIT Paweł Niewiadomski, zastępca dyrektora departamentu kultury, promocji i turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Izabela Stelmańska, rzecznik prasowa PIT Marzena Markowska i Miłosz Krawczy twórca "Turystyki bez barier".
archiwum prywatne, Kinga Popiołek kip Kinga Popiołek
O Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym, kondycji biur podróży, barierach, jakie pokonujš niepełnosprawni turyœci, i zasadach dla rodziców wysyłajšcy dzieci na wypoczynek opowiadała Polska Izba Turystyki na konferencji dla dziennikarzy

- Zorganizowaliœmy konferencję, żeby przypomnieć klientom biur podróży, że w tym sezonie wyjazd z profesjonalnym organizatorem turystyki jest wyjštkowo bezpieczny, i żeby uœwiadomić im, jak œcisła jest ochrona, którš zyskali dzięki Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu (TFG) – mówi w rozmowie z Turystykš.rp.pl Marzena Markowska, rzecznik prasowa PIT. - Fundusz nie powstał co prawda w kształcie, w jakim proponowała go izba, ale skoro już powstał i kosztuje organizatorów wiele trudu i pieniędzy, warto właœnie teraz, kiedy zbliża się sezon wyjazdów, przypomnieć o płynšcych z niego korzyœciach. Jak dodaje, spotkanie jest też inicjatywš, która ma być kontrš dla tych negatywnych informacji, jakie ostatnio pojawiły się w mediach w kontekœcie zadłużenia biur podróży.

- Mamy nadzieję, że w końcu utworzony w ubiegłym roku TFG da poczucie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu turystycznego. W momencie, kiedy zdarzyłaby się niewypłacalnoœć organizatora turystyki, pamiętajmy, że jest nie tylko sama gwarancja, ale również jest drugi filar ubezpieczenia, który uzupełni brakujšce œrodki – tłumaczyła dziennikarzom Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora departamentu kultury, promocji i turystyki mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. - Da on możliwoœć wczeœniejszego wypłacania œrodków, czyli klienci nie będš musieli tak jak do tej pory czekać półtora roku czy dwa lata na wypłacenie wszystkich roszczeń – zapewniała.

- TFG, który powstał w zeszłym roku, spełnia w tym momencie dwie role. Pierwszš jest to, że uzupełnia kwotę gwarancji ubezpieczeniowej – wyjaœniała Stelmańska. Jej zdaniem drugš, która wyszła już w pierwszych miesišcach jego funkcjonowania, jest weryfikacja branży. - Niektórzy przedsiębiorcy zupełnie nie składajš deklaracji, albo wyszło, że organizowali wycieczki poza zasięg, który obowišzywał ich na gwarancji ubezpieczeniowej – opisywała. - A w momencie nieodprowadzania składek TFG może wystšpić do marszałka województwa z wnioskiem o wykreœlenie z rejestru i zakazem działalnoœci na trzy lata – przypomniała Stelmańska. Jak opisała, tylko w województwie mazowieckim TFG dał marszałkowi sygnał o 180 przedsiębiorcach, którzy nie wypełnili nowych przepisów i nie przysłali gwarancji. Sš oni teraz weryfikowani przez urzędników.

Czas ocenić działalnoœć funduszu

- Turysta już jest dobrze chroniony, a będzie chroniony jeszcze lepiej, gdy wejdzie w życie nowa ustawa turystyczna – zapewnił Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki. Przypomniał też, że gdyby fundusz powstał w 2009 roku, jak postulowała to izba, to w roku 2012, gdy doszło do 15 upadłoœci, częœci bankructw dałoby się uniknšć, a pozostałe nie wyrzšdziłyby klientom takich szkód, a branży tak czarnego PR-u.

Jak podaje PIT, dobre wyniki sprzedaży tegorocznej oferty idš w parze ze stabilnš kondycjš finansowš organizatorów turystyki. Powołujšc się na dane firmy TravelData, publikowane przez seris Turystyka.rp.pl, izba podała, że w 2016 r. przychody z imprez turystycznych wzrosły o 5,4 procent, do 5,18 miliarda złotych, a liczba klientów wzrosła do 1,9 miliona (wzrost o 1,5 procent). Zysk netto wyniósł 147,7 mln złotych (o 28 procent więcej), zaœ fundusze własne – 530,6 mln (18,4 procent wzrostu).

Jak wyliczył Niewiadomski, deklaracje do TFG składa obecnie 3350 przedsiębiorców, a w szczycie tego sezonu wpłat będzie dokonywało około 1850 z nich. W efekcie, w funduszu, który już zgromadził 11 milionów złotych, za około 3 lata będzie około 80 milionów, które wystarczš, by zaczšć rozmawiać o ewentualnej rezygnacji z pierwszego filaru zabezpieczeń, czyli turystycznych gwarancji. - Czy będzie taka wola polityczna, żeby o tym rozmawiać, nie wiem – zaznaczył jednak.

- Z całš pewnoœciš niedługo przyjdzie jednak czas na ocenę funkcjonowania TFG. Na jesieni zorganizujemy więc z tego powodu specjalnš konferencję prasowš – zapowiedział.

Niezbędnik kolonisty – dla rodzica

- Wysyłajšc dziecko na kolonie, pytamy o kieszonkowe, o ekwipunek, o to i o tamto, ale nie pytamy, kto będzie faktycznym organizatorem wyjazdu – zauważyła Małgorzata Karwat z rady naczelnej PIT, szefowa zespołu zajmujšcego się turystykš dziecięcš i młodzieżowš. Jak opisała, to, kto będzie odpowiadał za bezpieczeństwo dzieci, można zaœ łatwo sprawdzić w umowie podpisywanej z organizatorem. Choćby z tego powodu warto więc domagać się takiego dokumentu, bez względu na to, kto – szkoła, fundacja czy organizacja koœcielna – koordynuje wyjazd. Jak przypomniała, konieczne jest też sprawdzenie, czy wypoczynek został zgłoszony do miejscowego Kuratorium Oœwiaty – umieszczenie w takiej bazie daje bowiem rodzicom pewnoœć, że organizatorzy spełniajš normy wyznaczone przez polskie prawo, m.in. w kwestii bezpieczeństwa zakwaterowania.

- Przed wyjazdem należy też po prostu porozmawiać z własnym dzieckiem – przekonywała Karwat, przywołujšc zagrożenia czyhajšce na młode dziewczyny, nieodpowiedzialne gospodarowanie kieszonkowym czy problem nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych.

Małgorzata Karwat przypomniała też, że choć branża turystyczna już w 2012 roku rozpoczęła próby zmiany polskiego prawa regulujšcego ten rodzaj wyjazdów, prace trwały bardzo długo, a gotowe rozporzšdzenie (ministra edukacji narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży) pojawiło się dopiero na progu minionych wakacji, 30 czerwca 2016 roku. W efekcie wielu przedsiębiorców nie zdšżyło dopełnić wszystkich formalnoœci a przygotowywane przez nich wyjazdy zostały odwołane. Jej zdaniem w tym roku ci, którzy profesjonalnie zajmujš się organizacjš wypoczynku, bez problemu zdšżš donieœć do urzędów wszystkie dokumenty.

Podróżować bez barier

- Nazywam się Miłosz Krawczyk, jestem twórcš projektu społecznego „Turystyka bez barier" - zaczšł swoje wystšpienie młody człowiek na wózku inwalidzkim. - Zawsze lubiłem podróżować i wypadek samochodowy, który miałem, nie zmienił tego – zapewnił.

Jak opisał, jego nieskrywana miłoœć do podróży i skłonnoœć do wypróbowywania nowych, nieeksplorowanych przez niepełnosprawnych miejsc uczyniła z niego nieformalnego eksperta w tej dziedzinie. - Zaczęli do mnie dzwonić ludzie, których zupełnie nie znałem, z proœbš o podróżniczš radę – wspomina. Tak narodził się pomysł na blog, a póŸniej na program społeczny, który ma zmienić i nastawienie samych podróżnych, i turystycznych decydentów, czyli przedsiębiorców i samorzšdowców.

- Bardzo nie lubię ograniczeń – przyznał. - Blumil, wózek, na którym siedzę, zrobiłem sam z pomocš inżyniera poczštkowo tylko na własne potrzeby. Jednak liczba zapytań o niego była tak duża, że teraz jestem jego producentem i mam klientów na całym œwiecie – opisał. Jego zdaniem nowe możliwoœci techniczne, m.in. lepsze wózki, umożliwiajš niepełnosprawnym z całego œwiata lepsze korzystanie z turystycznych atrakcji.

A grono nie jest małe. Tylko w Polsce na wózkach porusza się 600 tysięcy ludzi, a na œwiecie jest ich 110 milionów. - Tymczasem ja, podróżujšc, rzadko spotykam innych ludzi na wózkach – przyznaje Krawczyk. - Szukamy więc przedsiębiorców i samorzšdów gotowych na to, by w prosty sposób przystosować swojš okolice do potrzeb osób niepełnosprawnych. I nie oznacza to, że trzeba od razu całš plażę wylać betonem. Wystarczy chociażby zapewnić ludziom lepszy wózek – zaznaczył.

Jak opisał, ważna jest też popularyzacja miejsc bez barier. - Taki Kasprowy Wierch jest super przystosowanych do obsługi niepełnosprawnych, ale absolutnie nie ma o tym nigdzie żadnych informacji – wyjaœnił. - Już nawet pod samš kolejkš dowożšcš turystów dowiedziałem się od miejscowego parkingowego, że będzie mi tam trudno – wspominał.

Konferencję prasowš "Branża turystyczna gotowa na wakacje. Klient biura podróży może spać spokojnie" zorganizowała 18 maja w Warszawie Polska Izba Turystyki przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL