Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Betlej: Niepokojšco niskie ceny wycieczek

Filip Frydrykiewicz
Niskie obecnie ceny wycieczek w biurach podróży mogš rodzić oczekiwania wœród klientów, że w przyszłoœci też tak będzie. Niskie ceny to również mała marża dla touroperatora, a to może osłabić branżę – wskazuje ekspert

W tygodniu, na który przypadł przedłużony weekend majowy spadek liczby sprzedanych wycieczek w biurach podróży był tak znaczny, że był to słabszy tydzień od tygodnia po œwiętach wielkanocnych – zwraca uwagę prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej w swoim stałym omówieniu wydarzeń z poprzedniego tygodnia. Warto zauważyć – dodaje - że dwa ostatnie tygodnie przedłużajš spadkowy trend w sprzedaży wycieczek, trwajšcy już od 16 tygodni, czyli znacznie dłużej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Znacznie większa jest też skala spadku – liczona od wartoœci maksymalnej (w drugim tygodniu stycznia), która wyniosła ponad 47 procent, podczas gdy rok wczeœniej maksymalny spadek w podobnym trendzie wyniósł niewiele ponad 40 procent.

Te wnioski Betlej wycišga na podstawie danych z cotygodniowych raportów Polskiego Zwišzku Organizatorów Turystyki.

W kategorii imprez lotniczych dynamika sprzedaży rok do roku wyniosła 12,2 procent (przed tygodniem 17,3 procent), a dynamika dwuletnia 25,6 procent, podczas gdy tydzień wczeœniej osišgnęła 44,9 procent, a przed dwoma tygodniami 32,6 procent – wylicza ekspert.

Mimo spadku sprzedaż generalnie i jej dynamika pozostajš wcišż na dobrym poziomie, choć dotychczasowa sprzedaż majowa i czerwcowa pozostawia sporo do życzenia, co znajduje wyraz w cenach wyraŸnie niższych w tych miesišcach niż przed rokiem – konkluduje autor.

Uwagę Betleja zwróciło, że w ostatnim raporcie opartym na danych z systemu rezerwacyjnego MerlinX „skorygowano dynamikę wzrostu sprzedaży Bułgarii z +27,2 do zaledwie +12,5 procent, a udział tego kierunku w rynku z 6,8 do 6,1 procent, czyli o kwotę w przybliżeniu równš trzytygodniowej wielkoœci sprzedaży". W zwišzku z tym – pisze – trzeba traktować te statystyki z ostrożnoœciš.

Konkurencja tanich linii szkodzi

Zdaniem Betleja zaczynajš niepokoić informacje o bardzo małych cenach wyjazdów z biurami podróży w maju i w pierwszej połowie czerwca. Znacznie mniejsze niż w tym samym okresie zeszłego roku. Traveldata ilustruje to zjawisko wykresem.

„Widoczne sš znaczne zmiany (z reguły spadki) cen rok do roku, które pogłębiajš się wraz z przybliżaniem się terminu wylotu. Zjawisko to widoczne jest na razie przede wszystkim w wypadku wyjazdów majowych, przy czym stosunkowo najlepiej opierajš się mu Turcja i Egipt, cieszšce się obecnie dużym powodzeniem, zwłaszcza w Polsce B – co poœrednio wynika z rozkładu statystyk poszczególnych lotnisk" - pisze Betlej.

Tak niskie ceny mogš – jego zdaniem - z jednej strony działać hamujšco na popyt, rodzšc oczekiwania na niższe ceny wycieczek w przyszłoœci i osłabiać rentownoœć działalnoœci touroperatorów. To pierwsze zjawisko wydaje się szczególnie widoczne w wypadku wyjazdów do Bułgarii, których ceny „last minute" i wycieczek czerwcowych sš już bardzo małe, a sprzedaż mimo to nadal pozostaje relatywnie słaba.

Według Betleja jednš z przyczyn tak niskich cen może być wzrastajšca konkurencja tanich przelotów oferowanych przez tanie linie lotnicze. W szczycie sezonu nie odgrywajš one na razie większej roli, ale poza szczytem stajš się dla touroperatorów coraz bardziej dokuczliwe, gdyż „poprzez regulowany (...) quasi stały popyt, którego głównym czynnikiem (...) jest cena, odbierajš biurom podróży relatywnie więcej klientów".

Warto też zaznaczyć, że stosunkowo korzystne ceny wycieczek utrzymujš się w wypadku takich kierunków jak Korfu i Teneryfa, dokšd tanie linie dużo latajš, a duże spadki występujš na Fuertaventurze, z której tanie linie (Ryanair) zrezygnowały – dodaje Betlej.

To sygnał ostrzegawczy dla wielu organizatorów turystyki, œwiadczy bowiem, że tanie linie trafniej rozpoznajš trendy rynkowe w turystyce niż większoœć z nich – diagnozuje autor analizy. Wydaje się, że Ÿródłem takiego zjawiska wcale nie sš lepsze kompetencje czy umiejętnoœci menadżerskie ludzi w tanich liniach, ale bardziej zaawansowane modele cyfrowe, rozpoznajšce zmiany popytu wœród potencjalnych turystów.

Problem może narastać stać się szczególnie ucišżliwy dla touroperatorów w przyszłoœci, gdy stanš w obliczu spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej czy tzw. dekonsumpcji reasekuracyjnej. To pierwsze powinno doprowadzić do spadku dynamiki wzrostu ogólnoeuropejskich przewozów lotniczych, co przy zakontraktowanej już dynamice dostaw nowych samolotów zmusi zapewne tanie linie do poszukiwania klientów poprzez zwiększenie ekspansji na kierunkach turystycznych kosztem przewoŸników stricte czarterowych. Drugie zjawisko może spowodować nadwyżkę podaży nad popytem na rynku turystyki wyjazdowej jako skutek zbyt optymistycznej oceny wzrostu dochodów i generalnej ewolucji nastrojów konsumenckich Polaków.

Turcja zyskuje najwięcej

Jak w ostatnim tygodniu zmieniał się udział poszczególnych krajów w ogólnej sprzedaży wycieczek w biurach podróży w œwietle statystyk sieci Wakacje.pl i jak komentuje to prezes Traveldaty?

Turcja: wzrost o 0,59 procent. P o czterech tygodniach doœć dużych wzrostów i jednotygodniowym majówkowym spadku Turcja powróciła do silnego wzrostu. Może mieć to zwišzek ze zdecydowanš poprawš nastojów konsumenckich w tzw. Polsce B. Dla jej mieszkańców Turcja wydaje się obecnie bardzo dobrym miejscem na rodzinne zagraniczne wczasy, łšczšcym bardzo dobrš jakoœć z mimo wszystko jeszcze doœć rozsšdnš cenš.

Grecja: wzrost o 0,33 procent. Czwarty już wzrost udziałów rynkowych tego kierunku po 13-tygodniowym trendzie spadkowym. Coraz wyraŸniejsze odzyskiwanie udziałów przez Grecję może œwiadczyć o bardziej trwałym i wyraŸnym powrocie do lepszej sprzedaży tego kierunku, tym bardziej, że zwyżki cen na nim utrzymujš się na razie w granicach œredniej rynkowej. Poprzedni długotrwały trend spadkowy był prawdopodobnie spowodowany połšczeniem silnej konkurencji krajów sšsiednich i znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku minionych sezonach.

Hiszpania: wzrost o 0,06 procent. Hiszpania zyskiwała udziały już dziesišty raz z rzędu. Generalne zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek może mieć zwišzek z dużš sprzedażš na tygodnie przedwakacyjne, w których ceny Hiszpanii sš i były bardzo korzystne. W takiej sytuacji kierunek bardziej premiowy jakim jest Hiszpania powinien zyskiwać udziały rynkowe do czasu utrwalenia się wyraŸnego ożywienia popytu w Polsce B.

Egipt: spadek o 0,02 procent. Egipt może jeszcze powrócić do umiarkowanego wzrostu wobec wchodzenia w „zasięg" przedsprzedaży popularnych terminów wyjazdów.

Tunezja: spadek o 0,03 procent. Zmiana trendu może mieć zwišzek z rosnšcymi we wczeœniejszych oœmiu tygodniach o prawie 300 złotych cenami wyjazdów do tego kraju, ale obecny spadek cen może wyhamować dalszy spadek udziałów.

Albania: spadek o 0,03 procent. W okresie dużego popytu (10 luty-10 marca) na ten kierunek œrednie ceny na nim wyraŸnie wzrosły, co wraz z ówczeœnie bardzo dobrš passš Tunezji i Egiptu doprowadziło do znaczšcego osłabienia tempa sprzedaży trwajšcego w sumie siedem tygodni. Jednak coraz korzystniejsze w tym czasie ceny wycieczek do Albanii najpierw stopniowo wyhamowały tempo spadku jej udziału w rynku, a w dwóch ostatnich tygodniach odnotowano już mniej więcej stabilizację udziału tego kierunku w rynku.

Bułgaria: spadek o 0,48 procent. Ostatnie częœciowe wyhamowanie spadku rezerwowania wakacji w tym kraju okazało się jednak przejœciowe i kierunek ponownie odnotował przyspieszony spadek. Powodem może być relatywnie mała atrakcyjnoœć Bułgarii w tym doœć wczesnym jeszcze okresie dla wyjazdów wypoczynkowych oraz pojawienie się w tym roku w maju pierwszy raz konkurencji ze strony tanich przewoŸników (Ryanair). Lepsze perspektywy dla Bułgarii można w jakimœ stopniu wišzać z ostatniš istotnš poprawš relatywnie słabych w minionych 3 miesišcach, nastrojów w tzw. Polsce B. Zanikać powinien także negatywny wpływ na tym kierunku obniżenia bardzo wysokiej wczeœniejszej atrakcyjnoœci ofert biura TUI Poland (z wyjštkiem „lastów").

Rainbow przekroczy 1,5 miliarda?

Tradycyjnie już autor komentuje wydarzenia z minionego tygodnia, które można uznać za korzystne (plusy) lub niekorzystne (minusy) dla turystyki wyjazdowej. Tym razem do plusów zalicza sprzedaż oferty na lato 2018 przez biuro Rainbow - jedynego polskiego touroperatora notowanego na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartoœciowych. Według stanu z 30 kwietnia touroperator sprzedał o 28,1 procent więcej wyjazdów. Z danych biura podróży wynika, że mimo pewnych oznak spadku dynamiki sprzedaży w branży w ostatnich dwóch miesišcach dynamika sprzedaży wycieczek tego organizatora jednak się poprawiła. Jest więc szansa, że przychody Rainbow ze sprzedaży imprez turystycznych w tym roku przekroczš 1,5 mld złotych (w 2017 było to 1,27 mld zł).

„Plus dla turystyki w tym wypadku polega na tym, że jeden z trójki najbardziej efektywnych organizatorów w dużym stopniu stabilizujšcych branżę polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej potwierdza kontynuację solidnego wzrostu mimo pewnych oznak niezbyt korzystnych wahań poziomu sprzedaży w tej branży jako całoœci" - konkluduje ekspert.

Kilka złotych różnicy

W ostatnim tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, œrednia cena spadła – porównujšc z poprzednim tygodniem - o 6 złotych – pisze Betlej o wyniku badania cen w biurach podróży.

Zmiany œrednich cen w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie (na podstawie danych Wakacji.pl).

Warto zwrócić uwagę na przedłużajšcš się serię wzrostów cen Turcji, która od końca stycznia zdrożała przeciętnie już o 355 złotych, czyli o 13 procent, a mimo to sprzedaż tego kierunku generalnie przyspiesza – komentuje autor.

Po oœmiu zwyżkach z rzędu (łšcznie o prawie 300 złotych), tym razem doœć znaczšco spadły ceny w Tunezji (o 48 złotych), co powinno pomóc w stabilizacji nieco słabnšcej w minionym okresie sprzedaży tego kierunku.

To samo badanie œredniej ceny w porównaniu z sytuacjš sprzed roku doprowadziło Traveldatę do wniosku, że w ostatnim tygodniu była ona większa o 2 złote.

To wynik zmian w gospodarce - cena paliwa lotniczego była wyraŸnie większa niż przed rokiem (2,73 wobec 2,18 zł/litr, czyli o 25,2 procent), a jej wpływu nie rekompensowała nieco silniejsza pozycja złotego, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o około 1,6 procent.

Na wykresie widoczne jest dalsze trwanie Turcji na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku, a drugim z wiodšcych kierunków, który jest bardziej kosztowny niż w sezonie poprzednim (ale nieznacznie) pozostaje Grecja notujšca ostatnio wyraŸne ożywienie sprzedaży. Pozostałe wiodšce kierunki były nadal mniej kosztowne niż przed rokiem, w szczególnoœci dotyczy to Egiptu, który w porównaniach rok do roku był wyraŸnie tańszy, z małymi wyjštkami.

Coral Travel na czele niskich cen

Jeœli chodzi o poszczególnych touroperatorów, to największy spadek œredniej ceny w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazywała oferta biura TUI Poland, która była mniejsza œrednio o około 180 złotych. W mniejszej skali spadła œrednia cena wyjazdu w biurach Coral Travel Wezyr Holidays, Prima Holiday i Itaka – o około 85, 80 i 75 złotych, a w jeszcze mniejszej w biurach Sun & Fun i 7islands – o około 55 i 40 złotych. Oferty pozostałych biur były droższe niż przed rokiem od 3 do 200 złotych.

W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, po ostatnich korektach na pozycji lidera znalazło się biuro Coral Travel (28 ofert), wyprzedzajšc Exim Tours (21 ofert), Itakę i TUI Poland (po 20 ofert) i biuro Net Holiday (19 ofert).

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu proponował Coral Travel (7 ofert), do Grecji Net Holiday (8 ofert), Coral Travel (7 ofert), Itaka i Grecos Holiday (po 6 ofert), na Wyspy Kanaryjskie Itaka (7 ofert) i TUI Poland (6 ofert), a do Turcji Coral Travel (6 ofert). W powracajšcej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert ma obecnie biuro Exim Tours – 3.

Tanie linie spuszczajš z tonu

Ostatni tydzień zaznaczył się w wypadku tanich linii lotniczych dużymi spadkami cen przelotów (na kierunkach turystycznych) – relacjonuje dalej badania Traveldaty jej prezes. Traveldata przedstawia sytuację na wykresie.

Jak wyjaœnia Betlej, na wykresie widoczny jest powrót do mocno spadkowego trendu cen lotów na Wyspy Kanaryjskie, który nastšpił po ich dwutygodniowym odbiciu. Jednoczeœnie nastšpił również powrót do korzystnej sytuacji (kolor zielony) wobec takiego samego okresu roku poprzedniego. Spadek œrednich cen, tyle że w umiarkowanej skali, nastšpił również na pozostałych kierunkach, ale bieżšce ceny nadal pozostały wyższe niż przed rokiem.

Tradycyjnie w największym stopniu wzrosły ceny przelotów rok do roku na kierunkach włoskich - o œrednio 191 złotych, dużo łagodniej zwyżkowały ceny na kierunkach greckich i portugalskich – o œrednio 90 i 39 złotych, a nieco staniały kierunki hiszpańskie, na których œrednia roczna zniżka cen wyniosła 25 złotych – opisuje Betlej.

Znaczny skok cen przelotów na Wyspy Kanaryjskie na poczštku grudnia wynika z wycofania przez przewoŸnika połšczenia w sezonie letnim z Katowic na Lanzarote. Nie cieszyło się ono powodzeniem, co znajdowało wyraz w niskich cenach. W tym sezonie letnim pozostały jedynie rejsy na Teneryfę, a zimowe połšczenie na Lanzarote zostało zawieszone na poczštku marca.

Wykres dla Teneryfy pokazuje dalszy silny spadek cen na tym kierunku, a dodatkowo stały się one obecnie niższe (kolor zielony) w porównaniu z okresem sprzed roku. Dla pozostałych kierunków wykres wskazuje - zgodnie z przewidywaniami - na kontynuację obecnego silnego trendy spadkowego, ale jest to nadal poziom nieco wyższy niż przed rokiem.

Podobnie jak w zestawieniach poprzednich najbardziej wzrosły rok do roku ceny rejsów na kierunkach włoskich i hiszpańskich – odpowiednio o 269 i 135 złotych. Pozostałe najważniejsze kierunki notowały spadki cen przelotów rok do roku, które wyniosły w Bułgarii, Grecji (Korfu) i Portugalii - odpowiednio o 274, 220 i 200 złotych.

Spadek cen biletów tanich linii lotniczych może mieć pewien wpływ na ceny wycieczek w biurach podróży, ale w analizowanym okresie (szczyt sezonu) będzie on stosunkowo niewielki. Znaczšcy staje się natomiast wpływ tanich przewoŸników na sytuację po szczycie sezonu – wyjaœnia ekspert - kończy powtórzeniem wczeœniejszego wniosku Andrzej Betlej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL