Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Mocniejszy złoty i słaby popyt tnš ceny wycieczek

AFP
Solidny spadek cen letnich wycieczek w biurach podróży, jaki nastšpił przed Wielkanocš, mógł być wynikiem wzmacniania się złotego i dewaluacji waluty egipskiej – uważa prezes Traveldaty

Nie okazały się zbyt zachęcajšce wyniki roczne Travelplanet.pl, sieci agencyjnej, w posiadanie której 88 procent akcji, przez zakup czeskiej spółki Invia, wszedł czeski fundusz Rockaway Travel. Choć jej obroty wzrosły w 2015 roku w stosunku do roku 2014 o 7,5 procent, do 27,98 mln złotych, a liczba klientów o 9,1 procent, do nieco ponad 106 tysięcy, urosła też jej strata netto - z 1,08 mln do 1,34 mln złotych. Jednoczeœnie zmniejszyły się fundusze własne spółki z 3,3 do 1,96 mln złotych, a zadłużenie netto skoczyło z 5,33 mln do 10,05 miliona złotych. Tym stwierdzeniem rozpoczyna najnowszy komunikat o sytuacji na rynku turystyki wyjazdowej prezes instytutu Traveldata.

Travelplanet się rozpycha

NajwyraŸniej – domyœla się autor – inwestor, który dał prawie 55 mln złotych (cenę przekraczajšcš o jednš pištš przeciętne wyceny dla podobnych spółek w bardziej rozwiniętych krajach Europy) za Invię, a więc poœrednio i za Travelplanet, miał na względzie znacznie lepsze wyniki tej spółki oraz perspektywy dalszego wzrostu tego biznesu. Invia i Travelplanet działajš bowiem w regionie państw wyszehradzkich (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja), a ta grupa ma szanse zostać „najszybciej rozwijajšcym się rejonem wœród państw OECD (grupa 34 państw rozwiniętych) oraz liderem pod względem tak ważnych dla tempa rozwoju turystyki elementów jak dynamika wzrostu płac realnych, dynamika wzrostu zatrudnienia i dynamika wzrostu dochodów rozporzšdzalnych gospodarstw domowych" – wyjaœnia Betlej.

Jest też trzeci powód, który mógł wpłynšć na decyzję inwestora – słaba konkurencja w postaci tradycyjnych biur agencyjnych. Przeżywajš one obecnie słabszy okres, co pozwala dużym sieciom – a także w pewnym stopniu sieciom firmowym organizatorów – rozwijać się szybciej i stopniowo wypierać je z rynku. Zjawisko to jest ostatnio szczególnie wyraŸnie w Polsce, ale obecne również i w innych państwach wyszehradzkich.

Jak zaznacza Betlej, małe biura agencyjne majš większe szanse „w obszarach tzw. Polski B, która zostanie niebawem w znacznie większej skali niż dotychczas wcišgnięta do korzystania z usług turystyki wyjazdowej przez szybki wzrost dochodów gospodarstw domowych, spowodowany szczególnie silnym tam wzrostem płac realnych wspieranych dodatkowo œrodkami z programu 500+". Zapowiada rozwinięcie tego wštku w kolejnych materiałach.

Ceny w biurach o 48 złotych w dół

Tymczasem przeszedł do omówienia porównania cen wyjazdów w biurach podróży. Zestawienie bazuje na cenach dla wylotów w okresie 1 - 7 sierpnia 2016 r. zebranych 24 marca. Wyjaœnia, że w listopadzie i grudniu zeszłego roku zmiany cen były bardzo niewielkie i wynosiły po kilka złotych. W styczniu stały się już większe, a jeszcze większe przyszły na przełomie stycznia i lutego. Œrednia cena wzrosła wtedy o 68 złotych. W kolejnych tygodniach Traveldata zaobserwowała wahania cen, najpierw spadki o 35 i 11 złotych, póŸniej wzrosty o 14 złotych i 24 złote, a następnie znów spadki o 6 złotych i o złotówkę.

W minionym tygodniu nastšpił solidny spadek cen, który wyniósł 48 złotych, do czego mogło się przyczynić postępujšce w ubiegłym tygodniu wzmacnianie się złotego – o kolejne 2 grosze wobec dolara i euro. Duży wpływ (około 16 złotych) miały również istotne spadki cen wyjazdów do Egiptu, spowodowane 13–procentowš dewaluacjš egipskiej waluty, która stwarza szanse na zniżki w hotelach.

 

Największe redukcje cen miały miejsce na Chalkidiki, w Szarm el-Szejk oraz w Marsa Alam – odpowiednio o 194, 146 i 122 złote, a wzrosty były nieliczne i ograniczyły się do Fuerteventury, Zakintos i Korfu – o 44, 14 i 7 złotych. Warto zwrócić uwagę, że tym razem nie było żadnego dużego kierunku, który odnotował wzrost (patrz mapka wyżej) – podkreœla ekspert.

Grecja liderem zwyżek

Badanie œredniej ceny first minute ofert na lato tego roku wobec cen sprzed roku wskazuje, że zaczynajš one ponownie coraz bardziej spadać poniżej poziomów zeszłorocznych i tym razem były niższe już o 68 złotych. Poprzednio œrednie ceny były niższe o 43, 21, 3, 0, 15, 7, 12, 72, 65, 62, 44 i 72 złote.

Spoœród dużych kierunków pozycję lidera wzrostów cen wycieczek nadal zajmuje Grecja, która jest teraz droższa œrednio o 62 złote (poprzednio o 81, 82, 67, 72, 66, 90 i 93 złote), przy czym z jej wysp największe zwyżki wykazujš Rodos i Kreta – o 160 i 149 złotych, a zniżki Kos i Zakintos – o 99 i 34 złote.

Drugim dużym kierunkiem, na którym œrednie ceny były zwykle wyższe niż w ubiegłym roku był Egipt, ale po niedawnej dewaluacji egipskiego funta ceny stały się już zdecydowanie niższe niż przed rokiem – œrednio o 77 złotych (poprzednio były niższe o 2 złote, a wczeœniej wyższe o 21, 59 i 60 złotych). Nieco droższa jest teraz Hurghada - o 12 złotych, a tańsze Szarm el-Szejk i Marsa Alam – o 109 i 133 złote.

Nadal większe w porównaniu z cenami sprzed roku pozostajš, choć w mniejszym stopniu, œrednie ceny wycieczek do Bułgarii – obecnie o 25 złotych (poprzednio były wyższe o 23, 72, 59, 63, 52, 76, 46 złotych, a wczeœniej niższe o 19, 27 i 57 złotych).

Z dużych kierunków, na których ceny sš niższe niż przed rokiem, prym wiedzie nadal Turcja tańsza o 229 złotych (poprzednio była tańsza o 160, 122, 146, 149, 189, 159 i 197 złotych), która przed ponad trzema miesišcami przejęła przodownictwo w tym względzie od Wysp Kanaryjskich, tańszych teraz niż przed rokiem o 70 złotych (wczeœniej były tańsze o 70, 57, 46, 37,16, 19 i 22 złote). Nadal dalszy przebieg cen oraz popytu na wycieczki do Turcji jest największš zagadkš sezonu, a to z powodu utrzymujšcej się skomplikowanej sytuacji politycznej w tym kraju – powtarza to, co przypomina w każdym niemal komunikacie, Andrzej Betlej.

Na mniejszych kierunkach największa przecena wobec ubiegłego roku nadal występuje w Tunezji – œrednio o 359 złotych (wczeœniej wynosiła 367, 339, 193, 286, 294, 307 i 301 złotych). Ponownie zwiększyła się wielkoœć przeceny Majorki – do 58 złotych (wczeœniej było to 37, 15, 77, 25,45, 44, 68 i 23 złote), a zmniejszyła Maroka – do 94 złotych (poprzednio było to 137, 27, 66, a wczeœniej ceny były tam wyższe o 60, 138, 185 i 133 złote).

Exim Tours dogonił TUI

Jeœli przyjšć za klucz organizatorów wyjazdów, to największš obniżkę cen wycieczek na lato 2016 roku wobec poprzedniego sezonu wykazuje biuro TUI Poland, w którym œrednia cena jest mniejsza o 219 złotych (wczeœniej: 247, 267, 280, 316, 326, 249 i 199 złotych), ale niemal zrównał się z nim pod tym względem Exim Tours, tańszy œrednio o 217 złotych niż przed rokiem.

Taniej niż przed rokiem sprzedaje wycieczki biuro Wezyr Holidays – o około 80 złotych oraz Sun & Fun i Grecos Holiday – o 30 - 40 złotych. W cenach zbliżonych do zeszłorocznych oferuje swoje wycieczki Rainbow, a minimalnie drożej (15 złotych) obniżajšcy ostatnio ceny Neckermann i bardzo tania przed rokiem Itaka (o 40 złotych).

Porównanie cen wycieczek w ich bezwzględnych odchyleniach na kierunkach oferowanych przez danego touroperatora od œredniej przedstawia tabelka.

ródło map i tabeli: Traveldata

Sš tu pokazane œrednie arytmetyczne - zaznacza autor analizy - to znaczy, że każdy kierunek i klasa hoteli majš w zestawieniu tę samš wagę, mimo różnej na danych kierunkach liczby hoteli. Nieco inaczej wyglšda zestawienie oparte na œredniej ważonej liczbš hoteli, ale naszym zdaniem mniej obiektywnie oddaje ona rzeczywistoœć, gdyż na przykład jeden duży kierunek jakim jest Turecka Riwiera nabiera wówczas nawet znacznie większego znaczenia - pomimo słabego zainteresowania - niż wszystkie bezpieczne kierunki zachodnioeuropejskie razem wzięte - mimo dużo większego zainteresowania.

ródło: turystyka.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL