Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Upadło biuro podróży Rejsclub.pl

materiały promocyjne
Znane biuro podróży z Gdańska, specjalizujšce się w organizowaniu wyjazdów na rejsy statkami wycieczkowymi, Rejsclub.pl, ogłosiło niewypłacalnoœć

Na stornie touroperatora ukazał się komunikat w tej sprawie. Rejsclub.pl to jeden z największych i najstarszych organizatorów turystyki rejsowej w Polsce. Jak mówiš nam agenci turystyczni współpracujšcy z organizatorem, od kilku tygodni firma nie rozliczała się z nimi. Z drugiej strony, wczoraj wróciła z wycieczki organizowanej przez Rejsyclub.pl do Dubaju i Omanu grupa zadowolonych turystów. Nie mieli żadnych sygnałów, że coœ złego dzieje się z ich biurem podróży. Wrócili do kraju bez problemu.

Jak podaje biuro podróży na swojej stronie internetowej, marszałek województwa pomorskiego został już poinformowany o niewypłacalnoœci. Biuro miało gwarancję w AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji na 830 tysięcy złotych do grudnia tego roku. Na razie nie wiadomo, ilu poszkodowanych klientów jest za granicš i w kraju, i czy w zwišzku z tym wystarczy dla nich pieniędzy.

Oto komunikat touroperatora

„Niniejszym z przykroœciš informujemy, iż z powodu niewypłacalnoœci przedsiębiorca Zbigniew Kškol działajšcy pod firmš Zbigniew Kškol REJSCLUB.PL nie jest w stanie wywišzać się z umów o œwiadczenie usług turystycznych zawartych z klientami, których termin rozpoczęcia przypada po dniu 08.02.2018r. i zapewnić klientom zwrotu wpłat lub ich częœci wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystycznš.

REJSCLUB.PL posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 830 000,00 zł (osiemset trzydzieœci tysięcy złotych). W dniu 08 lutego 2018r. Marszałek Województwa Pomorskiego został poinformowany o niewypłacalnoœci REJSCLUP.PL, co umożliwia klientom skorzystanie z uprawnień przewidzianych w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 884 ze zm.).

Należy mieć na uwadze, że marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty œrodków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach okreœlonych w treœci tych umów, a także w sprawach wypłaty œrodków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Klienci, którzy zawarli umowy o œwiadczenie usług turystycznych z REJSCLUB.PL i których wyjazdy zostały zaplanowane po dniu 08.02.2018r. celem uzyskania zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystycznš powinni zgłosić się do:

• Marszałka Województwa Pomorskiego (Urzšd Marszałkowski Województwa Pomorskiego -Departament Turystyki; tel. 58 32 68 350; fax 58 32 68 352; ul. Długi Targ 1-7, 80-828 Gdańsk; adres do korespondencji: ul. Okopowa 21/27,80-810 Gdańsk),

LUB

• podmiotu udzielajšcego zabezpieczeń finansowych tj. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa; tel. 22 555 00 00). Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji wszystkich klientów poszkodowanych w wyniku niewykonania lub niewykonania w częœci zobowišzań wynikajšcych z umowy. Do zgłoszenia należy dołšczyć:

1. kopię umowy o œwiadczenie usług turystycznych, stanowišcych imprezę turystycznš, zawartej między klientem a REJSCLUB.PL;

2. kopię dowodu wpłaty na rzecz REJSCLUB.PL należnoœci za usługi turystyczne, stanowišce imprezę turystycznš okreœlonš w umowie;

3. oœwiadczenie klienta stwierdzajšce niewykonanie przez REJSCLUB.PL zobowišzań umownych o okreœlonej wartoœci;

4. oœwiadczenie klienta zawierajšce wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastšpić wypłata œrodków z zabezpieczenia finansowego posiadanego przez REJSCLUB.PL albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.

Roszczenie może złożyć klient, który zawarł umowę w imieniu wszystkich osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu. (wzór zgłoszenia do pobrania)

Wszystkie obecnie odbywajšce się imprezy turystyczne zorganizowane przez REJSCLUB.PL, zostanš zakończone w planowany sposób. REJSCLUB.PL pokrył wszelkie koszty zwišzane z pobytem i zapewnieniem powrotu klientów do Polski.

Dodatkowe informacje udzielane sš telefonicznie, pod numerem 509 387 888 oraz drogš elektronicznš: e- mail: rezerwacje@rejsclub.pl od poniedziałku do pištku w godzinach 09:00 - 16:00.

Biuro podróży".

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL