Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bezpieczeństwo

Kampania społeczna Dyżurnet.pl: Możesz pomóc – reaguj, zgłoś!

www.sxc.hu
Pod tym hasłem ruszyła kampania społeczna Dyżurnet.pl – wyspecjalizowanego punktu kontaktowego przyjmujšcego zgłoszenia o nielegalnych treœciach pojawiajšcych się w internecie.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem tragicznych skutków, jakie niesie za sobš seksualne wykorzystywanie dzieci i upublicznianie zarejestrowanych materiałów w internecie. Kampania została objęta honorowym patronatem rzecznika praw dziecka Marka Michalaka.

-  Dziecko to nadwrażliwy człowiek, który musi być w szczególny sposób chroniony przed okrutnymi zachowaniami osób dorosłych. Nie może być zgody na brak reakcji otoczenia, kiedy dziecku dzieje się krzywda, reagujmy mamy do tego prawo i obowišzek – podkreœla Marek Michalak.

Co roku tysišce dzieci na całym œwiecie pada ofiarš przestępstw o charakterze seksualnym. Częœć sprawców dokumentuje krzywdę dziecka w formie zdjęć lub filmów. Sš one umieszczane potem w Internecie i dostęp do nich staje się nieograniczony. Sieć nie ma granic, a pedofile nie majš skrupułów i dzielš się materiałami zawierajšcymi treœci przedstawiajšce seksualne wykorzystanie dziecka. Dyżurnet.pl chce uwrażliwić internautów na problem umieszczania w sieci zdjęć naruszajšcych dobro dziecka i wskazać skuteczne narzędzia walki z takimi treœciami – zgłaszanie ich do Dyżurnet.pl.

Podczas konferencji inaugurujšcej kampanię Marek Michalak podkreœlajšc wagę każdorazowego reagowania na krzywdę dzieci i obowišzek zgłaszania materiałów godzšcych w dobro dziecka, przypomniał, że postulat RPD w sprawie zwiększenia prawnokarnej ochrony dziecka zyskał życzliwoœć prezydenta, który na poczštku wrzeœnia br. przedłożył Sejmowi RP wspólnie wypracowanš propozycję zmian legislacyjnych w kodeksie karnym i ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Wprowadzenie zmian ustawowych zwiększy karnoprawnš ochronę ofiar przestępstw, m.in. poprzez wprowadzenie obowišzku zawiadomienia organu powołanego do œcigania przestępstw o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolnoœci oraz przeciwko wolnoœci seksualnej i obyczajnoœci wymierzonych w dobro dziecka. Gdy ten przepis wejdzie w życie, osoba, która posišdzie wiedzę np. o akcie pedofilskim będzie miała nie tylko społeczny, ale też prawny obowišzek zawiadomienia o tym fakcie organów œcigania. Jeœli tego nie zrobi, grozić jej będzie kara 3 lat pozbawienia wolnoœci.

Oprócz rzecznika praw dziecka kampanię patronatem objęli minister cyfryzacji oraz minister edukacji narodowej.

ródło: Rzecznik Praw Dziecka

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL