Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bezpieczeństwo

Sejm przyjšł ustawę o bezpieczeństwie na stadionach

Fotolia.com
Sejm przyjšł ustawę ratyfikujšcš Konwencję Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejœcia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych sporzšdzonš w Strasburgu 4 maja 2016 roku.

Ustawę przyjęto jednogłoœnie, za głosowało 438 posłów.

Wczeœniej przy jednym głosie wstrzymujšcym się, Sejm uchylił Europejskš Konwencję w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególnoœci meczów piłki nożnej sporzšdzonš w Strasburgu 19 sierpnia 1985 roku.

Nowa konwencja podpisana przez ministra sportu i turystyki 29 listopada 2016 roku zastępuje poprzedniš, która stała się, w dużej częœci, nieaktualna i niezgodna z obecnymi europejskimi doœwiadczeniami i dobrymi praktykami.

Ratyfikowana przez Sejm przewiduje m.in. odejœcie od postrzegania incydentów na stadionach wyłšcznie jako przejawu szerszego problemu społeczno-ekonomicznego na rzecz uznania, że przemoc jest spontanicznš reakcjš na bieżšce wydarzenia. Podkreœlona została koniecznoœć prowadzenia na stadionach właœciwej obsługi widza, co będzie czynnikiem przeciwdziałajšcym agresji.

Nowe uregulowania przewidujš koniecznoœć wczeœniejszego oszacowania ryzyka i podejmowania œrodków prewencyjnych zamiast bezpoœredniej interwencji na stadionie, co może powodować eskalację przemocy.

Konwencja podkreœla także znaczenie udziału w imprezie sportowej odpowiednio wyszkolonej służby porzšdkowej i informacyjnej, uwypukla rolę, jakš sport może odgrywać w promowaniu podstawowych wartoœci Rady Europy, takich jak spójnoœć społeczna, tolerancja czy walka z dyskryminacjš.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL