Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Mocna oferta Alior Banku dla agro

Urszula Krzyżanowska-Piękoœ, wiceprezes zarzšdu Alior Banku
materiały prasowe
Ponad 24 mld zł wyniosła w ubiegłym roku wartoœć eksportu branży rolno-spożywczej. Jej potencjał dostrzegajš banki. Alior Bank stworzył dla jej obsługi specjalny departament.
Materiał powstał przy współpracy z ALIOR bankiem Branża rolno-spożywcza jest jednym z filarów sukcesu polskiej gospodarki. Handel zagraniczny tej branży generuje dodatnie saldo blisko 8 mld euro. Wartoœć produkcji sprzedanej żywnoœci i napojów w 2016 roku to 203,6 mld zł. Potencjał rozwoju tej branży został dostrzeżony przez Alior Bank, w którym od ponad roku działa departament biznesu agro. Na jego czele stoi Wojciech Olejniczak, a tworzš go eksperci z doœwiadczeniem administracyjnym i biznesowym w branży agro, znajšcy specyfikę kierunków produkcji rolno-spożywczej i przepływów pieniężnych w ramach łańcucha produkcyjnego. Bank ma kompleksowš ofertę produktów kredytowych, depozytowych i rozliczeniowych zarówno dla rolników indywidualnych, jak i przedsiębiorstw rolno-spożywczych.

Finansowanie od A do Z

– Alior Bank jest partnerem w biznesie dla polskich rolników i przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego. Rozumiemy potrzeby branży i jesteœmy w stanie przygotować dla każdego klienta ofertę szytš na miarę, uwzględniajšcš sezonowoœć produkcji, wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i zmiennoœć koniunktury na rynkach rolnych – mówi Urszula Krzyżanowska-Piękoœ, wiceprezes zarzšdu Alior Banku. Bank współpracuje z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnoœciowej, dzięki czemu może precyzyjnie ocenić ryzyko zwišzane z poszczególnymi kierunkami produkcji i zaproponować rolnikom i przedsiębiorcom optymalne warunki finansowania. Rolnikom, przetwórcom, dostawcom i dystrybutorom oferuje pełnš gamę produktów inwestycyjnych i obrotowych, w tym faktoring. – Nasz system faktoringowy usprawnia obrót gotówki w łańcuchu produkcyjnym i zapewnia poszczególnym jego elementom optymalizację modelu biznesowego. To system zwiększajšcy bezpieczeństwo i minimalizujšcy rodzaje ryzyka typowe dla produkcji żywnoœci – tłumaczy Wojciech Olejniczak, dyrektor departamentu biznesu agro w Alior Banku. Alior Bank finansuje nie tylko najważniejsze kierunki, takie jak produkcja trzody, drobiu i mleka, ale również mniejsze przedsięwzięcia, wymagajšce specjalistycznej wiedzy (np. hodowlę przepiórek, bażantów, uprawę żurawiny). Jest także otwarty na finansowanie polskiego rolnictwa ekologicznego. – Rozumiemy potrzeby polskich rolników ekologicznych. Posiadamy know-how na temat specyfiki produkcji ekologicznej. Dostrzegamy duży potencjał wzrostowy wynikajšcy ze zmiany preferencji żywieniowych polskich konsumentów oraz dużych możliwoœci wzrostowych eksportu – przekonuje Dariusz Goszczyński, menedżer w departamencie biznesu agro w Alior Banku.

Ze œrodków unijnych

Alior Bank jest wiodšcym bankiem w zakresie współfinansowania projektów korzystajšcych z dotacji Unii Europejskiej. Jest także przygotowany na finansowanie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To ponad 57 mld zł wsparcia dla branży spożywczej. Znaczna częœć tych œrodków trafi nie tylko do rolników, ale również do małych i œrednich firm z sektora. – Dla jednych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi szansę na rozpoczęcie działalnoœci w agrobiznesie. Dla innych to możliwoœć dalszego unowoczeœniania swoich firm, aby jeszcze skuteczniej konkurować na rynkach zagranicznych – mówi Wojciech Olejniczak. Do tej pory zakontraktowano mniej niż jednš trzeciš œrodków w ramach PROW. Przed branżš agro stojš zatem możliwoœci dalszego rozwoju, a Alior Bank jest przygotowany do jej wspierania. Ma w ofercie kredyt na finansowanie wkładu własnego i kredyt pomostowy, które ułatwiš rolnikom i przedsiębiorcom agro pełne wykorzystanie szans rozwojowych, jakie niesie ze sobš Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie eksperckie i dostęp do raportów

Oprócz produktów finansowych Alior Bank zapewnia klientom dostęp do wiedzy eksperckiej. Wspólnie z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnoœciowej stworzył unikatowš ofertę raportów AgroPrzedsiębiorca, pozwalajšcych firmom na precyzyjne okreœlenie ich pozycji rynkowej: udziału w rynku, porównania rentownoœci i zadłużenia na tle rywali. Ponadto eksperci banku opracowujš wydawany w cyklach miesięcznych raport AgroPrzeglšd, opisujšcy aktualne trendy rynkowe. Na tle innych tego typu materiałów wyróżnia go opis zmian w otoczeniu legislacyjnym na poziomie krajowym i europejskim. Raport œledzi i opisuje proces prawodawczy w Ministerstwie Rolnictwa, Sejmie, Senacie, Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim. – Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze sš wrażliwe na otoczenie legislacyjne. Wynika to zarówno ze wspólnej polityki rolnej, jak i działań podejmowanych na poziomie krajowym. Jesteœmy dla naszych klientów partnerem w biznesie. Dbamy o to, by posiadali pełnš wiedzę o zmianach w prawie i mogli dostosować swojš strategię biznesowš do otoczenia legislacyjnego – mówi Dariusz Goszczyński. Bank wprowadził jako pierwszy na rynku usługę AgroConcierge. Każdy klient korzystajšcy z usługi zostaje objęty opiekš eksperta, służšcego mu pomocš w zbieraniu i weryfikowaniu informacji na temat sektora rolno-spożywczego. Eksperci poszukujš zamówionych przez klientów, potrzebnych danych. – AgroConcierge jest ofertš unikatowš na rynku. Celem usługi jest pomoc rolnikom i przedsiębiorstwom agro w podejmowaniu œwiadomych decyzji biznesowych, opierajšcych się na silnych merytorycznych przesłankach – mówi Izabela Dšbrowska-Kasiewicz, dyrektor ds. finansowania sektora rolno-spożywczego w departamencie produktów klienta biznesowego w Alior Banku.

Produkty rozliczeniowe

Alior Bank proponuje rolnikom rachunek bieżšcy AgroPartner, który pozwala na korzystanie z podstawowej obsługi bankowej bez opłaty za prowadzenie oraz za realizację wszystkich internetowych przelewów krajowych. Rachunek umożliwia bezpłatnš wypłatę gotówki w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach banku. Klienci mogš korzystać z bogatego pakietu assistance bez dodatkowych opłat. Dla najbardziej wymagajšcych przedsiębiorców jest rachunek Biznes AgroKomfort. Daje on możliwoœć wykonywania wszystkich operacji za poœrednictwem bankowoœci internetowej. AgroKomfort to jeden rachunek podstawowy w złotych oraz dwa bezpłatne rachunki pomocnicze w walucie obcej, trzy bezpłatne karty debetowe MasterCard Business, bezpłatne korzystanie z usługi Autodealing, dostęp do usługi masowego przetwarzania transakcji, 40 bezpłatnych przelewów internetowych krajowych z rachunku podstawowego, automatyczne lokaty overnight, standardowe i negocjowane, bezpłatny dostęp do bankowoœci internetowej i telefonicznej, opieka osobistego bankiera. – W zakresie produktów i usług finansowych oraz wsparcia eksperckiego oferujemy klientom z branży agro wszystko, co jest potrzebne do skutecznego prowadzenia biznesu, nastawionego na rozwój na rynku wewnętrznym oraz ekspansji eksportowej – podsumowuje Urszula Krzyżanowska-Piękoœ.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL