Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Getin będzie sekurytyzował

Getin Noble Bank szykuje się do sprzedaży wierzytelnoœci samochodowych o wartoœci 700 mln zł. Dzięki temu bank uwolni kapitał i pozyska finansowanie.

Getin Noble Bank zawarł umowę sprzedaży wierzytelnoœci z kredytów samochodowych o wartoœci 700 mln zł do spółki celowej GNB Auto Plan 2017 za cenę pozostajšcego do spłaty salda kapitałowego. SPV wyemituje obligacje o wartoœci 500 mln zł zabezpieczone na wierzytelnoœciach samochodowych.Na oprocentowanie emitowanych obligacji składać się będzie marża w wysokoœci 1,2% i WIBOR 3M (obecnie wynosi ok. 1,7 proc.). Spółka SPV jako emitent obligacji będzie dokonywała spłaty odsetek i kapitału każdego 16 dnia miesišca.

Struktura transakcji przewiduje ok. dwuletni okres rewolwingowy, w którym bank będzie miał prawo zbycia dalszych wierzytelnoœci z portfela wierzytelnoœci z kredytów samochodowych, co pozwoli na wydłużenie okresu, na jaki pozyskane zostało finansowanie. Tempo spłaty obligacji uzależnione jest od faktycznego tempa spłaty wierzytelnoœci (pass-through structure), zaœ planowany termin pełnego umorzenia obligacji to sierpień 2021 r. Zastrzeżono, że ewentualne pogorszenie sytuacji emitenta lub sprzedanego portfela zakończy wczeœniej okres rewolwingowy.

To kolejna w Polsce (choć wcišż jest ich niewiele) sekurytyzacja należnoœci kredytowych lub leasingowych (wczeœniej przeprowadzali jš m.in. Raiffeisen, Getin Noble Bank czy Millennium, ostatnio szykuje się do niej także Idea Leasing, która zawarła umowę z UniCredtem a celem jest sekurytyzacja leasingu za 1-2 mld zł). Jak to działa? Nie należy mylić tej transakcji ze sprzedażš portfeli nieregularnych (NPL). Sekurytyzacja oparta jest o aktywa, które generujš stały i bezpieczny dochód, a nie o zakup portfela złych kredytów za symbolicznš częœć jego wartoœci nominalnej. Jakoœć portfela w sekurytyzacji gwarantuje bank sprzedajšcy.

Jednš z najważniejszych zalet takich transakcji jest możliwoœć pozyskania przez bank lub firmę leasingowš finansowania do rozwoju akcji kredytowej lub leasingu. Cała koncepcja sekurytyzacji polega na tym, że bank jest w stanie przygotować portfel kredytów, wierzytelnoœci czy leasingów na bardzo dużš wartoœć, a następnie "zapakować" go do SPV (spółka celowa, Special Purpose Vehicle - red.) i tę SPV sprzedać. Bank w zamian dostaje gotówkę, więc może zwiększać kredytowanie. Jego rozwój jest możliwy także dlatego, że dzięki sekurytyzacji bank uwalnia zabezpieczenia i kapitał, jakie musi trzymać przy okreœlonej wartoœci udzielonych kredytów czy leasingów. Poprawia to strukturę bilansu banku i jego wskaŸniki kapitałowe.

 

 

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL