Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aplikacje/egzaminy

Dojście do zawodu sędziego: Nowe przepisy dot. KSSiP

Fotorzepa, Piotr Guzik
Aplikacja, asesura i na koniec etat na czas nieokreœlony – taka od œrody będzie droga do urzędu sędziego.

Kandydaci z innych profesji, np. adwokatury, radców prawnych czy notariatu, będš zasilać szeregi Temidy rzadziej. Podstawowš drogš dojœcia do zawodu sędziego będzie aplikacja prowadzona przez Krajowš Szkołę Sšdownictwa i Prokuratury.

Wraca asesor

To wszystko za sprawš noweli ustawy o Krajowej Szkole Sšdownictwa i Prokuratury, która wejdzie w życie w œrodę 21 czerwca. Dzięki zmianie przepisów aplikant szkoły po zdanym egzaminie bez konkursu dostanie etat asesora. A potem także bez konkursu etat sędziego.

Jeœli odmówi pracy na stanowisku asesora albo zrezygnuje z niej w cišgu trzech lat po egzaminie, będzie musiał zwrócić stypendium, które pobierał przez całš aplikację. Obecnie wysokoœć stypendium na aplikacji specjalistycznej wynosi 3800 zł miesięcznie.

Mianowanie od ministra

Nowo powołani asesorzy będš orzekać w sprawach będšcych we właœciwoœci sšdów rejonowych. Z pewnych kategorii spraw zostanš jednak wyłšczeni, np. z rozpoznawania zażaleń na postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania przygotowawczego.

Asesorzy, a więc sędziowie na próbę, otrzymajš wszelkie atrybuty niezawisłoœci przysługujšce pełnoprawnym sędziom. Jeœli przebieg ich służby nie będzie budził zastrzeżeń, ich kandydatury Krajowa Rada Sšdownictwa przedstawi prezydentowi RP – już bez, obowišzkowego dotšd także dla absolwentów KSSiP, konkursu na wolne stanowisko sędziowskie.

Zgodnie z nowelš, minister sprawiedliwoœci będzie dokonywał mianowania na stanowisko asesora sšdowego na czas nieokreœlony. KRS zachowa prawo do sprzeciwu wobec powierzenia asesorowi pełnienia obowišzków sędziego.

W noweli znalazł się też przepis, który dotknie dzisiejszych sędziów. Wnioski o przeniesienie na inne miejsce służbowe będš mogli składać tylko raz na na trzy lata.

– Dziœ nagminnie startujš w konkursach i natychmiast po nominacji składajš wnioski o przeniesienie na inne miejsce służbowe, np. z Warszawy do Białegostoku. Kiedy minister odmawia, wysyłajš kolejny wniosek. Czas z tym skończyć. Nie może być tak, że sędzia zapowiada , że chce i jest gotowy zmienić swoje miejsce zamieszkania i orzekać np. w Warszawie, a kilka dni czy tygodni póŸniej składa wniosek o przeniesienie – mówi Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwoœci.

Bez aplikacji ogólnej

Zniknie też aplikacja ogólna. Nabór będzie się odbywał od razu na aplikację sędziowskš i prokuratorskš. W grę wchodzi dwuetapowy konkurs: test sprawdzajšcy wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa i praca pisemna sprawdzajšcej umiejętnoœć stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu konkursu jest uzyskanie z testu minimalnej liczby punktów okreœlonej, w drodze zarzšdzenia, przez ministra sprawiedliwoœci. Aplikanci rozpocznš szkolenie na aplikacji specjalistycznej sędziowskiej lub prokuratorskiej wydłużonej z 30 do 36 miesięcy.

OPINIA

Marek Celej - sędzia Sšdu Okręgowego w Warszawie

To wielce niesprawiedliwe. Przez wiele lat dšżyliœmy do tego, żeby zawód sędziowski był koronš zawodów prawniczych. Żeby trafiali do niego najlepsi – wybitni adwokaci, radcowie, prawnicy. Tymczasem zasada równego dostępu przestaje istnieć. Gromadzenie w Ministerstwie Sprawiedliwoœci setek etatów przez wiele miesięcy przy obecnej kondycji wymiaru sprawiedliwoœci jest odbierane bardzo negatywnie. Teraz okazuje się, że po to, żeby pierwszeństwo do nominacji mieli absolwenci Krajowej Szkoły Sšdownictwa i Prokuratury, trzeba ograniczyć nabór do zawodu innym. W mojej ocenie szkolenie centralne nie zdało egzaminu. Czas powrócić do aplikacji na rzecz apelacji.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL