Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Akty prawne

Obowišzujš od 26 marca 2016

- rozporzšdzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 26 lutego 2016 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce (DzU z 11 marca 2016 r., poz. 309) - rozporzšdzenie ministra obrony narodowej z 9 lutego 2016 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (DzU z 11 marca 2016 r., poz. 310) - rozporzšdzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 lutego 2016 r. w sprawie wysokoœci pomocy dla cudzoziemców ubiegajšcych się o udzielenie ochrony międzynarodowej (DzU z 11 marca 2016 r., poz. 311)
- rozporzšdzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 23 lutego 2016 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (DzU z 11 marca 2016 r., poz. 315) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 25 lutego 2016 r. w sprawie dokumentów załšczanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub osišgnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji w podmiocie podlegajšcym ochronie (DzU z 11 marca 2016 r., poz. 324)
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL