Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Akcyza

Utracony towar do opodatkowania

Adobe Stock
Firma, której na terenie kraju skradziono wyroby tytoniowe wysyłane ze składu podatkowego, nie jest zwolniona z akcyzy.

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę spółki, która nie chciała płacić akcyzy od skradzionego jej towaru.

We wniosku o interpretację wyjaœniła, że jest producentem i dystrybutorem wyrobów tytoniowych. Jest też zarejestrowanym podatnikiem akcyzy. Ma zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego obejmujšce produkcję, przetwarzanie i magazynowanie wyrobów tytoniowych oraz przemieszczanie ich między składami podatkowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Spółka wyjaœniła, że korzysta z zewnętrznych firm transportowych. Ostatnio zdarzyło się, że częœć towaru została skradziona. Firma zapytała m.in., czy będzie musiała zapłacić akcyzę w Polsce, gdy do kradzieży wyrobów tytoniowych wysyłanych z jej składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru dochodzi w kraju.

Fiskus odpowiedział, że tak. Co prawda zgodził się, że straty wyrobów tytoniowych wysyłanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego powstałe w wyniku przestępstwa przeciwko mieniu (np. kradzieży) stanowiš ubytki w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. a ustawy o podatku akcyzowym, jednak w ocenie urzędników w przypadku, o który pyta spółka, nie znajdzie zastosowania zwolnienie od akcyzy przewidziane dla ubytków wyrobów akcyzowych powstałych wskutek zdarzenia losowego lub siły wyższej. Zgodnie bowiem z przepisami zwolnienie to nie ma zastosowania do ubytków lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, wynikajšcych z popełnienia przestępstwa przeciwko mieniu, a do nich zalicza się kradzież.

Spółka zaskarżyła interpretację, ale warszawski WSA oddalił jej skargę. Zwrócił uwagę, że regulacje unijne dajš państwom członkowskim prawo do okreœlania własnych zasad ustalania strat w wyrobach akcyzowych. I jak podkreœlił sędzia WSA Arkadiusz Tomczak, Polska z takiej możliwoœci skorzystała. WSA zgodził się, że kradzież jest zdarzeniem losowym. Jednak ustawodawca krajowy wyłšczył ze zwolnienia ubytek powstały w wyniku przestępstwa przeciwko mieniu.

Wyrok nie jest prawomocny.

sygnatura akt: V SA/Wa 2781/16

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL