Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Akcyza

Akcyza na e-papierosy w całej Unii Europejskiej

123RF
Kilka państw unijnych już zdecydowało się na obłożenie akcyzš e-papierosów. Teraz myœli o tym cała UE, bo nierówne opodatkowanie tych produktów powoduje zakłócenia na rynku wewnętrznym. We wtorek ministrowie finansów majš wezwać KE do działań w tej sprawie.

W Polsce po elektroniczne papierosy sięga od 1,5 do 1,8 mln osób. Obecnie wyroby te sš obłożone jedynie podatkiem VAT, wprowadzenie akcyzy oznaczałoby więc wyższe ceny dla e-palaczy.

Do decyzji na poziomie UE w tej sprawie jest jednak jeszcze daleko. Nawet jeœli Komisja Europejska zaproponowałaby projekt przepisów, to na ich przyjęcie musiałyby wyrazić jednomyœlnš zgodę wszystkie państwa członkowskie.

Pierwszy krok został już zrobiony. Jak poinformowały PAP Ÿródła dyplomatyczne, w œrodę ambasadorowie państw unijnych uzgodnili projekt wniosków dla ministrów, który mówi o wprowadzeniu akcyzy na elektroniczne papierosy. Projekt o niczym nie przesšdza, ale wskazuje kierunek działań, podkreœlajšc przy tym, że rozwišzanie dotyczšce akcyzy na e-papierosy powinno być dalekowzroczne i "uwzględniać właœciwš równowagę pomiędzy wpływami, kosztami administracyjnymi i celami zwišzanymi ze zdrowiem publicznym".

W tym kontekœcie ministrowie majš wezwać KE do "przeanalizowania dalszych możliwych działań" w sprawie wprowadzenia do dyrektywy o stawkach akcyzowych definicji nowych produktów. W praktyce zdefiniowanie elektronicznych papierosów w tej dyrektywie oznaczałoby obłożenie ich akcyzš.

"Obecnie nie ma planów wprowadzenia opłaty akcyzowej na e-papierosy" - zapewniła PAP rzeczniczka KE ds. podatkowych i celnych Vanessa Mock. Dodała przy tym, że zaczšł się przeglšd przepisów dotyczšcych opodatkowania produktów tytoniowych.

Komisja co cztery lata zobowišzana jest do przedstawienia sprawozdania dotyczšcego stawek i struktury akcyzy okreœlonych w unijnej dyrektywie. W dokumencie KE, który został przyjęty pod koniec grudnia, podkreœlono, że "niespójne traktowanie e-papierosów i niektórych wyrobów tytoniowych (...) powoduje zakłócenia na rynku wewnętrznym".

Niektóre państwa członkowskie, nie oglšdajšc się na Brukselę, zaczęły bowiem same wprowadzać u siebie odpowiednie podatki na te produkty. Zrobiły tak Łotwa, Portugalia, Rumunia i Włochy, a Francja i Wielka Brytania wprowadziły dodatkowy podatek od wyrobów z podgrzewanym tytoniem.

Teraz Unię czeka debata, czy należy dorowadzić od ujednolicenia zasad. "Jest zdecydowanie za wczeœnie, by przewidzieć wynik tego przeglšdu. KE będzie uważnie słuchała państw członkowskich i weŸmie pod uwagę ich wnioski i poglšdy" - zadeklarowała Mock.

Przed podjęciem decyzji Komisja przeprowadzi konsultacje publiczne i ocenę skutków swoich potencjalnych działań. Z tego powodu na ewentualny projekt przyjdzie jeszcze zaczekać. "Jeżeli nasze analizy wskażš, że wprowadzanie akcyzy i podatków na e-papierosy to zły pomysł, to nie będziemy tego robić" - zastrzegła rzeczniczka KE.

Według rozmówcy PAP z unijnych kręgów dyplomatycznych prawdopodobne jest jednak, że Komisja zaproponuje jakiœ projekt w 2017 r. Od jego przedstawienia do przyjęcia przepisów jest jeszcze długa droga, zwłaszcza że na nowe obcišżenia musiałyby się zgodzić wszystkie państwa unijne.

Polskie ministerstwo finansów w informacji przekazanej PAP podkreœliło, że popiera kierunek prac, których celem jest ułatwienie równego traktowania podatkowego nowych produktów na rynku wewnętrznym. Resort nie ma żadnych wyliczeń dotyczšcych ewentualnych wpływów budżetowych w tego tytułu. Ministerstwo nie prowadzi obecnie prac legislacyjnych w sprawie opodatkowania akcyzš papierosów elektronicznych.

Sam przemysł e-papierosów nie jest przeciwny wprowadzeniu akcyzy, zastrzega jednak, by nie była ona zbyt wysoka, bo mogłoby to pogršżyć ten dopiero rozwijajšcy się biznes.

Podobne stanowisko prezentujš również duże koncerny zajmujšce się produkcjš tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Teoretycznie e-papierosy to dla nich konkurencja, ale w praktyce każda z liczšcych się firm ma już w swoim portfolio spółkę zajmujšcš się dostarczaniem produktów dla amatorów elektronicznych używek.

Branża przekonuje, że akcyza na e-papierosy powinna być niższa niż na zwykłe papierosy, bo nie sš one tak szkodliwe jak te tradycyjne, a celem opłaty akcyzowej jest przecież m.in. niwelowanie negatywnych skutków palenia.

Wraz z wnioskami dotyczšcymi ewentualnego wprowadzenia akcyzy na nowe produkty tytoniowe, które ministrowie przyjmš we wtorek bez dyskusji dołšczone będzie oœwiadczenie Austrii, Irlandii, Finlandii, Francji i Szwecji w sprawie rewizji minimalnych stawek akcyzy w UE. Palacze mogš na razie spać spokojnie. Z tego powodu podwyżek nie należy się spodziewać w najbliższym czasie.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL