Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Akcyza

Nowe zasady rozliczania akcyzy od suszu tytoniowego od 2018 r.

Fotolia.com
Rozpoczynajšcy się rok przyniesie sporo zmian w podatku akcyzowym. Niektóre już zostały uchwalone i weszły w życie, częœć z nich zapewne zacznie obowišzywać w najbliższych miesišcach.

Ustawa z 27 paŸdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (dalej: ustawa z 27 paŸdziernika 2017 r.) wprowadza doœć istotne ułatwienia dla przedsiębiorców obracajšcych suszem tytoniowym.

Ułatwienia w obrocie suszem tytoniowym

Nie można nie zauważyć, że sam ustawodawca przyznaje się, iż wprowadzane wczeœniej zmiany uszczelniajšce zasady rozliczania akcyzy od suszu tytoniowego znacznie wydrenowały branżę. Chodzi przede wszystkim o ustawę 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r. poz. 1479 ze zm.), która m.in. wprowadziła obowišzek składania zabezpieczeń akcyzowych przez poœredniczšce podmioty tytoniowe. W projekcie ustawy z 27 paŸdziernika 2017 r. (druk sejmowy nr 1865) wskazano, że „Na poczštku obowišzywania instytucji poœredniczšcego podmiotu tytoniowego zarejestrowanych było 51 takich podmiotów, obecnie jest ich 15. Liczba poœredniczšcych podmiotów tytoniowych, zważywszy na wielkoœć produkcji tytoniu wczeœniej i obecnie, wydaje się być więc adekwatna do możliwoœci tych podmiotów w zakresie skupu tytoniu, w sposób bezpieczny dla producentów tego tytoniu, jak również dla budżetu państwa".

W wyniku wejœcia w życie ustawy z 27 paŸdziernika 2017 r.:

- Opodatkowaniem została objęta sprzedaż suszu tytoniowego połšczona z dostawš wewnštrzwspólnotowš lub eksportem dokonywana samodzielnie przez rolnika, chyba że wykaże on, iż doszło do przemieszczenia transgranicznego (WDT lub eksportu towarów) niebędšcego sprzedażš oraz czynnoœciš podlegajšcš opodatkowaniu akcyzš zgodnie z art. 9b ustawy o podatku akcyzowym. Zapłacona akcyza, podobnie jak w przypadku innych dostarczonych wewnštrzwspólnotowo lub wyeksportowanych wyrobów akcyzowych, podlega zwrotowi na zasadach okreœlonych w przepisach z zakresu podatku akcyzowego (art. 82 ustawy o podatku akcyzowym).

- Osoba trzecia może złożyć zabezpieczenie akcyzowe zamiast poœredniczšcego podmiotu tytoniowego lub podmiotu reprezentujšcego przedsiębiorcę zagranicznego.

- Wprowadzona zostanie nowa forma formy zabezpieczenia akcyzowego, tj. hipoteki na nieruchomoœci.

Przepisy te obowišzujš od 15 grudnia 2017 r., z wyjštkiem zmian dotyczšcych hipoteki na nieruchomoœci jako nowej formy zabezpieczenia akcyzowego, które wejdš w życie od 1 czerwca 2018 r.

Olej napędowy w produkcji rolnej

Rozporzšdzenie Rady Ministrów z 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. utrzymuje stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na poziomie 1,00 zł na 1 litr oleju.

Czego jeszcze należy się spodziewać

- W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303406/katalog/12460600#1 2460600), który pierwotnie miał wejœć w życie 1 stycznia 2018 r., proponuje się:

1) dostosowanie wskazanych kodów CN do aktualnej nomenklatury scalonej, a także

2) rezygnację z obowišzku przekazywania przez podmiot wykorzystujšcy energię elektrycznš do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych oœwiadczenia o iloœci wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania, każdego miesišca do właœciwego naczelnika urzędu skarbowego.

- W projekcie rozporzšdzenia ministra rozwoju i finansów zmieniajšcego rozporzšdzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305151/katalog/12471040#12471040), który pierwotnie również miał wejœć w życie 1 stycznia 2018 r., proponuje się uproszczenie zwolnienia z akcyzy adresowanego do tzw. małych browarów. Zakłada się wprowadzenie jednolitego zwolnienia od akcyzy w wysokoœci 50 proc. kwoty akcyzy stawki bazowej dla wszystkich podatników produkujšcych piwo, którzy w roku kalendarzowym poprzedzajšcym rok podatkowy sprzedali do 200 tys. hl piwa.

- W uchwalonej 12 grudnia 2017 r. ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/ 1963_u.htm), której zasadnicza częœć przepisów ma skutecznie wejœć w życie od 1 stycznia 2019 r., zakłada się opodatkowanie akcyzš płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Ustawa czeka obecnie na podpis prezydenta.

- W projekcie z 5 grudnia 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym zakłada się m.in.:

1) wyłšczenie z zakresu definicji ubytków wyrobów akcyzowych strat powstajšcych podczas produkcji piwa i wyrobów winiarskich oraz zwolnienie od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych przekraczajšcych maksymalny poziom norm do wysokoœci równej rzeczywistym stratom, jeżeli podmiot udowodni ich naturalny charakter wynikajšcy z właœciwoœci wyrobów,

2) zastšpienie papierowego dokumentu dostawy stosowanego przy przemieszczaniu poza procedurš zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerowš stawkš akcyzy ze względu na przeznaczenie – dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD),

3) wprowadzenie na terytorium kraju możliwoœci podziału przemieszczenia na dwa lub więcej przemieszczeń w przypadku wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w Systemie EMCS,

4) wprowadzenie jednolitej stawki akcyzy w przypadku ubytków lub całkowitego zniszczenia wyrobów energetycznych okreœlonych w załšczniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, objętych zerowš stawkš akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, tj. 14,72 zł/GJ w przypadku ubytków lub całkowitego zniszczenia ww. wyrobów w formie gazowej, zaœ w celu uproszczenia rozliczania ubytków ciekłych wyrobów energetycznych jednej stawki w wysokoœci 1822,00 zł/1000 litrów, w miejsce obecnie stosowanych dwóch stawek,

5) doprecyzowanie przepisów dotyczšcych właœciwoœci organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy w zwišzku z dokonaniem eksportu lub wewnštrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych,

6) wprowadzenie zerowej stawki akcyzy dla gazu ziemnego CNG i LNG przeznaczonego do napędu silników spalinowych,

7) wprowadzenie możliwoœci składania elektronicznych zamówień na podatkowe i legalizacyjne znaki akcyzy.

Autor jest adwokatem i doradcš podatkowym w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o.

podstawa prawna: ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 43 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 27 paŸdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (DzU z 2017 r. poz. 2216)

podstawa prawna: rozporzšdzenie Rady Ministrów z 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. (DzU z 2017 r. poz. 2215)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL