Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

Reprywatyzacja: adwokaci z Warszawy przedstawili swoje propozycje zmian w przepisach

123RF
Projekt ustawy Patryka Jakiego może co najwyżej być punktem wyjœcia do rozmów o uregulowaniu zasad postępowania z dekretowymi nieruchomoœciami.

Tak w przyjętej uchwale uznała Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Poza krytykš adwokaci przedstawiajš swoje propozycje zmian w przepisach.

Dlaczego ich zdaniem projekt sygnowany przez ministra Patryka Jakiego jest zły? Zastrzeżeń do jego treœci jest kilkanaœcie. „Za niezgodne z zasadš państwa prawnego i z wynikajšcš z niej zasadš ochrony interesów w toku oraz zasadš ochrony praw słusznie nabytych, a także za naruszajšce w nieuzasadniony sposób prawo własnoœci należy uznać przewidziane umorzenie wszelkich toczšcych się postępowań oraz wygaszenie wszelkich roszczeń przysługujšcych dziœ byłym właœcicielom i ich spadkobiercom" – zaznacza się w stanowisku.

Jako naruszajšcš zasadę równoœci i prawo do dziedziczenia okreœla się propozycję ograniczenia osób uprawnionych do rekompensaty wyłšcznie do grona dzieci, małżonka i rodziców byłego właœciciela.

Adwokaci zwracajš też uwagę na krótki termin na zgłoszenie wniosku o przyznanie rekompensaty. Ma on wynieœć rok. Liczba spraw, jaka w jednym roku może zalać sšdy, jest niewyobrażalna i trudno oczekiwać, że przynajmniej jedna z nich zostanie zakończona w rozsšdnym terminie – zauważajš prawnicy.

Krytycznie odnoszš się też do pomysłu, by rekompensata przysługiwała jedynie obywatelom polskim.

Co proponujš w zamian? Adwokacki projekt założeń ustawy reprywatyzacyjnej przewiduje zakaz odbierania możliwoœci dochodzenia nieruchomoœci czy odszkodowania na dotychczasowych zasadach, jeœli postępowanie było wszczęte przed dniem wejœcia ustawy w życie. Podkreœla się w nim, że nowy akt nie powinien umożliwiać zwrotu nieruchomoœci z lokatorami.

Zespół, który opracował założenia, ma też pomysł na to, jak obliczać rekompensaty dla spadkobierców byłych właœcicieli. I tak, nie powinna ona być ustalana na podstawie indywidualnych wycen, ale na podstawie tabeli wartoœci jednostkowych, będšcych załšcznikiem do ustawy, która okreœlałaby wartoœć 1 mkw. gruntu w zależnoœci od jego położenia i przeznaczenia, według stanu z dnia wejœcia w życie dekretu i cen aktualnych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL