Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

Zarzuty dla adwokatów w sprawie wyłudzenia podatków

Fotolia.com
Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi œledztwo dotyczšce zorganizowanej grupy przestępczej zajmujšcej się wprowadzeniem do obrotu na terenie Polski paliw płynnych bez uiszczenia należnego podatku VAT. Na skutek przestępczej działalnoœci grupy doszło do uszczupleń należnoœci publicznoprawnych, w tym podatku, na kwotę blisko 700 milionów złotych.

W toku œledztwa pod koniec listopada oraz w grudniu 2017 roku doszło do zatrzymania 6 podejrzanych, w tym 3 poszukiwanych listami gończymi.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczš one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego, oszustw podatkowych (art. 56 par. 1 kodeksu karnego skarbowego), prania brudnych pieniędzy (art. 299 par. 1 kodeksu karnego) i innych. Jednemu zatrzymanemu przedstawiono zarzut kierowania zorganizowanš grupš przestępczš (art. 258 par. 3 kodeksu karnego).

Wœród podejrzanych jest 2 adwokatów, którzy do tej pory występowali jako obrońcy w sprawie. Jednemu z nich prokurator przedstawił zarzuty dotyczšce między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i tzw. prania brudnych pieniędzy. Drugiemu z adwokatów przedstawiono zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy.

Jeden z adwokatów przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, wyraził skruchę, jak również zobowišzał się do doprowadzenia do zwrotu na rzecz Skarbu Państwa œrodków pieniężnych w wysokoœci ponad 5 milionów złotych. Œrodki te, w okresie pełnienia funkcji obrońcy jednego z podejrzanych, adwokat przekazał na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Białymstoku Sšd Rejonowy w Białymstoku zastosował bšdŸ utrzymał w mocy œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec wszystkich szeœciu podejrzanych.

W dniach 15, 20 i 22 grudnia 2017 roku Sšd Okręgowy w Białymstoku nie uwzględnił zażaleń czterech podejrzanych i ich obrońców i utrzymał w mocy postanowienia Sšdu Rejonowego w Białymstoku dotyczšce ich tymczasowego aresztowania. Postanowienia o tymczasowych aresztach stosowanych wobec dwóch innych podejrzanych nie sš prawomocne.

Majštek sprawców zabezpieczony

Do pierwszych czynnoœci w tej sprawie, zwišzanych z ogłoszeniem zarzutów, doszło w dniach 8 – 9 lutego 2017 roku. Wówczas funkcjonariusze Centralnego Biura Œledczego Policji w Białymstoku zatrzymali 7 osób. Na wniosek prokuratora Sšd zastosował wobec nich œrodki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

W œledztwie trwajš intensywne czynnoœci zmierzajšce do ustalenia kolejnych osób zaangażowanych w przestępczy proceder oraz majšce na celu ustalenie miejsca ukrycia pieniędzy i innych składników majštkowych uzyskanych w wyniku uszczupleń podatkowych na szkodę Skarbu Państwa. Czynnoœci te sš wykonywane przede wszystkim poza granicami kraju.

Do tej pory w Szwajcarii, na wniosek Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, dokonano blokady ponad 53 milionów złotych. Œrodki te pochodziły z działalnoœci grupy przestępczej i zostały wytransferowane do tamtejszych banków. Nadto trwajš czynnoœci zmierzajšce do blokady kolejnych znacznych œrodków pieniężnych ulokowanych w innych krajach.

 

Zarzucono popełnienie 45 przestępstw

Dotychczas w toku œledztwa Prokuratury Regionalnej w Białymstoku zarzuty przedstawiono siedemnastu podejrzanym. Łšcznie zarzucono im popełnienie 45 przestępstw. Podejrzanym ogłoszono:

- 10 zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego),

- 4 zarzuty kierowania zorganizowanš grupš przestępczš (art. 258 par. 3 kodeksu karnego),

- 14 zarzutów oszustw podatkowych (art. 56 kodeksu karnego skarbowego),

- 17 zarzutów prania brudnych pieniędzy (art. 299 kodeksu karnego).

Obecnie tymczasowe aresztowanie stosowane jest wobec 9 podejrzanych.

W postępowaniu zastosowano 74 zabezpieczenia majštkowe opiewajšce łšcznie na sumę 50 milionów 563 tysišce 910 złotych.

Œledztwo ma charakter rozwojowy. Niewykluczone sš kolejne zatrzymania i zarzuty.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL