Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Alimenty - informacja o dłużnikach alimentacyjnych bardziej powszechna

123RF
Od poczštku lipca wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast muszš przekazywać dane o dłużnikach alimentacyjnych do czterech biur informacji gospodarczej.

Osoba uprawniona do alimentów może złożyć do wójta, burmistrza, prezydenta miasta (dalej organ) właœciwego ze względu na swoje zamieszkanie wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Podstawš jego złożenia jest tytuł wykonawczy pochodzšcy lub zatwierdzony przez sšd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Ważne, aby do wniosku dołšczyć zaœwiadczenie o bezskutecznoœci i stanie egzekucji oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasšdzonych alimentów. W przypadku niezłożenia takiego zaœwiadczenia przez osobę uprawionš do alimentów organ wzywa komornika prowadzšcego egzekucję do przedstawienia stosownego zaœwiadczenia.

Współpraca władz lokalnych

Przyznawanie i wypłata œwiadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rzšdowej, finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Wójt, burmistrz lub pr...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL