Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Administracja

Krajowa Administracja Skarbowa ma skuteczniej ścišgać podatki

123RF
Już od 1 marca 2017 r. zacznie działać Krajowa Administracja Skarbowa, powstała z połšczenia administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.

Celem reformy jest lepsze wykorzystanie kadry i zasobów finansowych, by w efekcie uszczelnić system podatkowy i poprawić obsługę podatników.

Obecnie każda ze służb, która wejdzie w skład Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), tworzy trzy niezależne od siebie piony:

- administracja podatkowa – 16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych,

- Służba Celna – 16 izb celnych i 45 urzędów celnych wraz ze 143 oddziałami celnymi,

- kontrola skarbowa – 16 urzędów kontroli skarbowej (UKS), 8 zamiejscowych oœrodków UKS.

Oznacza to, że w resorcie finansów funkcjonuje na poziomie regionalnym 48 jednostek (izby skarbowe, izby celne, urzędy kontroli skarbowej), którym podlegajš dalsze 594 jednostki lokalne (urzędy skarbowe, urzędy celne, oddziały celne oraz oddziały zamiejscowe UKS). Działania tych służb regulujš odrębne akty prawne. Podmioty te prowadzš również kontrole na odmiennych zasadach.

Podział kompetencji

1 marca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, która połšczy funkcje sprawowane dziœ przez administrację podatkowš, celnš i kontrolę skarbowš. Nadzór nad działaniem KAS będzie sprawował jej szef, który podlega ministrowi finansów. Zgodnie z ustawš, szefem KAS jest sekretarz stanu w MF, powoływany przez premiera na wniosek ministra.

9 grudnia 2016 r. premier Beata Szydło powołała na to stanowisko wiceministra Mariana Banasia. Szef KAS będzie realizował zadania, które obecnie wykonuje szef Służby Celnej, generalny inspektor kontroli skarbowej, generalny inspektor informacji finansowej, a także dotychczasowe zadania ministra do spraw finansów publicznych, w szczególnoœci w zakresie nadzoru nad administracjš podatkowš.

Po konsolidacji w skład KAS wejdzie 16 izb administracji skarbowej, którym podlegać będzie:

- 400 urzędów skarbowych

- 16 urzędów celno-skarbowych wraz z 45 delegaturami i 143 oddziałami celnymi.

Nadzór nad nowš administracjš będzie sprawować 16 dyrektorów izb administracji skarbowej, którzy będš podlegać szefowi KAS. Z kolei dyrektorom izb administracji skarbowej podlegać będš naczelnicy 400 urzędów skarbowych i naczelnicy 16 urzędów celno-skarbowych.

Podatnie i deklaracja w centrum obsługi

Co istotne, dla podatników, ich obsługš nadal będš się zajmować się urzędy skarbowe, które pozostanš w dotychczasowej lokalizacji. Naczelnicy urzędów skarbowych przejmš kompetencje obecnie funkcjonujšcych naczelników urzędów skarbowych i urzędów celnych, zwišzane m.in. z poborem podatków, należnoœci celnych, opłat oraz niepodatkowych należnoœci budżetowych. Zapewniš też podatnikom obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowišzków podatkowych. Zadanie to będzie realizowane w centrach obsługi, w których przyjmowane będš podania i deklaracje oraz wydawane zaœwiadczenia. Centra obsługi będš również udzielać wyjaœnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzajš podjšć działalnoœć gospodarczš.

Podatnicy uzyskajš też informacje w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych. Skorzystajš z komputera z dostępem do portalu podatkowego. A podatnik będzie mógł składać podania i deklaracje podatkowe oraz otrzymywać zaœwiadczenia i wyjaœnienia w każdym centrum obsługi, niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego. Urzędnicy nie wypełniš jednak zeznania ani deklaracji za podatnika.

Mniej kontroli

Po konsolidacji zniknie natomiast wyodrębniona administracja celna z urzędami celnymi. Powstanš nowe urzędy celno-skarbowe, które będš funkcjonować równolegle z nowymi urzędami skarbowymi. Do ich zadań należeć będzie m.in. kontrola celno- skarbowa, ustalanie i okreœlanie podatków, opłat i niepodatkowych należnoœci budżetowych oraz obejmowanie towarów procedurami celnymi.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że powierzenie urzędom celno-skarbowym walki z oszustwami i przestępczoœciš podatkowš pozwoli na sprawne przygotowanie i przeprowadzenie kontroli. Ma to sprawić, że samych kontroli będzie mniej, będš za to skuteczne i przeprowadzane tam, gdzie rzeczywiœcie występujš nieprawidłowoœci.

Wštpliwoœci co do odwołań

Zgodnie z nowymi przepisami, dyrektor izby administracji skarbowej będzie organem odwoławczym w sprawach, które należš w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelnika urzędu celno-skarbowego. Wyjštek będš stanowiły decyzje podatkowe wydawane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w ramach przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej. W tym przypadku organem odwoławczym będzie ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego. W praktyce oznacza to, że podatnik niezadowolony z wymiaru daniny będzie składał odwołanie do tego samego urzędu, który wydał decyzję. Kwestia ta budzi wiele wštpliwoœci.

Szef KAS i wiceminister finansów Marian Banaœ zajšł stanowisko w tej sprawie w odpowiedzi na interpelację poselskš nr 7781. Zaznaczył, że takie rozwišzanie będzie stosowane w jedynie przypadku decyzji wymiarowych. Natomiast w pozostałych przypadkach, zarówno w odniesieniu do decyzji (np. o zabezpieczeniu wykonania zobowišzania podatkowego), jak i postanowień, stronie będzie przysługiwać odpowiednio odwołanie albo zażalenie do właœciwego dyrektora izby administracji skarbowej.

Według niego, takie rozwišzanie jest zasadne. Efektem będzie skrócenie czasu trwania postępowania podatkowego. Zaœ po wydaniu ostatecznej decyzji strona może wnieœć skargę do sšdu administracyjnego.

Dane pod ochronš

Wiele wštpliwoœci budzi też kwestia ochrony danych osobowych przez nowe służby. Szef KAS wyjaœnił, że obecnie przetwarzanie danych osobowych przez administrację podatkowš odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Ustawa o KAS w żadnym przypadku nie wyłšcza stosowania tych przepisów. Dane zgromadzone przez organy KAS w celu realizacji zadań ustawowych, w szczególnoœci w ramach kontroli celno-skarbowej, sš chronione tajemnicš skarbowš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL