Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

11 listopada

Białystok: Muzułmanie modlili się za Polskę

Mufti Tomasz Miœkiewicz
Fotorzepa, SKOK Bogusław Florian
W Białymstoku polscy muzułmanie modlili się w pištek w południe w intencji ojczyzny w zwišzku z 99. rocznicš odzyskania przez Polskę niepodległoœci. Białostockie uroczystoœci sš w programie wojewódzkich obchodów œwięta.

Modlitwom w Domu Kultury Muzułmańskiej przewodniczyli: imam białostockiej gminy wyznaniowej Mirzogolib Radzhabaliev i mufti Tomasz Miœkiewicz, przewodniczšcy Muzułmańskiego Zwišzku Religijnego w RP.

Muzułmańskie modlitwy za ojczyznę z okazji Œwięta Niepodległoœci odbywajš się w Podlaskiem od kilkunastu lat. To powrót do tradycji przedwojennej, kiedy takie modlitwy były obowišzkowe. Ostatnie przed wojnš odbyły się w 1938 r. Polscy wyznawcy islamu to przeważnie Tatarzy, których największe w kraju skupiska sš właœnie w województwie podlaskim. U zarania II Rzeczypospolitej istniał Pułk Ułanów Tatarskich, utworzony w 1919 r. z żołnierzy, którzy przeszli do wojsk polskich z armii rosyjskiej. Wzišł on udział m.in. w wyprawie kijowskiej i obronie Płocka przed bolszewikami. Po kilku latach został rozformowany, ale częœć żołnierzy utworzyła oddzielny szwadron w 13. Pułku Ułanów Litewskich, który walczył potem w kampanii wrzeœniowej 1939 r.

Polscy muzułmanie starajš się przypominać o przedstawicielach tej społecznoœci zasłużonych dla niepodległoœci Polski. Wœród nich jest np. Aleksander Sulkiewicz (1867-1916), działacz socjalistyczny i niepodległoœciowy, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego. Jego grób znajduje się w wojskowej częœci Powšzek, ma formę mauzoleum w stylu mauretańskim.

- Wyznajšcy islam Tatarzy zawsze uczestniczyli w życiu społecznym RP, zawsze byli i sš patriotami - powiedział PAP mufti Tomasz Miœkiewicz. Podkreœlił, że upamiętnienie Dnia Niepodległoœci to oznaka patriotyzmu, a utożsamianie się z Polskš i jej wszystkimi obywatelami jest ważne także dla podtrzymania relacji między ludŸmi różnych wyznań. - Dla nas, jako społecznoœci muzułmańskiej, jest najważniejsze, żeby w naszej ojczyŸnie panował pokój, wzajemny szacunek i tolerancja, żeby każdy mógł spokojnie żyć, uczestniczyć w swoim życiu religijnym, być przede wszystkim dobrym człowiekiem i odpowiadać wspólnie za ojczyznę - dodał Miœkiewicz.

MZR powstał w 1925 roku w Wilnie, zajmuje się organizacjš życia religijnego, ale także oœwiatš i kulturš œrodowiska polskich wyznawców islamu.

Na niedzielę okolicznoœciowš akademię z okazji Œwięta Niepodległoœci planuje białostocka gmina muzułmańska. W szkole podstawowej nr 28 w Białymstoku, gdzie prowadzone sš też lekcje religii muzułmańskiej, zaplanowano m.in. œpiewanie pieœni patriotycznych i referat historyczny.

Dokładna liczba wyznawców islamu w Polsce nie jest znana. Przedstawiciele MZR szacujš, że do zwišzku należy ok. 5 tys. osób, przede wszystkim polskich Tatarów. Liczbę wszystkich muzułmanów w kraju szacujš na 20-25 tys. osób, wliczajšc w to cudzoziemców - uchodŸców, studentów, dyplomatów i biznesmenów.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL